REGULAMIN "Roczna pensja od ręki"

Redakcja
15.11.2019 17:31
Regulamin konkursu "Roczna pensja od ręki!"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Roczna pensja od ręki!” (dalej: „Konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 16 listopada 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. Półfinały Konkursu odbywać się będą sześć razy dziennie w dni powszednie (z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel) od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 27 listopada 2019 r. podczas audycji "Złote Przeboje na Dzień Dobry" trwającej w godz. 05:00-09:00, „Tylko dobra muzyka” trwającej w godz. 09:00-13:30 oraz "Dobre popołudnie" trwającej w godz. 13:30-18:00 (zwane dalej "Audycją " lub łącznie „Audycjami”). W dniu 29 listopada 2019 r. podczas audycji „Tylko dobra muzyka” trwającej w godz. 09:00-13:30 w siedzibie Organizatora odbędzie się wielki finał Konkursu („Wielki Finał”).

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w okresie od dnia 16 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r., wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na zloteprzeboje.pl albo w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego z uzasadnieniem, który złoty przebój i dlaczego przynosi mu szczęście ("Zgłoszenie").

2. Komisja Konkursowa w okresie trwania Konkursu wybierze najciekawsze Zgłoszenie, spełniające warunki wskazane w ust. 1 powyżej, ze wszystkich Zgłoszeń otrzymanych w trakcie trwania Konkursu aż do momentu rozpoczęcia emisji Audycji.

3. Zgłaszający musi śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji. Prowadzący Audycję wykona tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego (5 sygnałów) z wybranym zgodnie z ust. 2 powyżej Zgłaszającym (dalej: „Półfinalista”) w celu przeprowadzenia półfinału Konkursu („Półfinał”). Jeśli Półfinalista nie odbierze telefonu, traci prawo do udziału w Półfinale, zaś Komisja Konkursowa wybiera kolejne Zgłoszenie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 2.

4. Półfinały Konkursu będą przebiegać następująco: prowadzący Audycję przez minutę emitować będzie Półfinaliście fragmenty piosenek. Każdy fragment piosenki będzie trwać nie dłużej niż 7 sekund. Po każdym fragmencie Półfinalista ma maksymalnie 10 sekund na podanie odpowiedzi. Półfinalista musi w czasie minuty rozpoznać i podać, kto wykonuje emitowane piosenki. Hasłem „dalej” Półfinalista przechodzi do kolejnego fragmentu, hasłem „stop” zatrzymuje emisję fragmentu. Za każdą poprawną odpowiedź Półfinalista zdobywa 1 (słownie: jeden) punkt. Zadaniem Półfinalisty jest zdobyć jak największą liczbę punktów.

5. Półfinalista, który już raz dostał się do Półfinału nie może brać udziału w kolejnych Półfinałach Konkursu.

6. Spośród wszystkich Półfinalistów Komisja Konkursowa wyłoni 5 (słownie: pięciu), którzy zdobyli największą liczbę punktów w Półfinale (zwani dalej „Finalistami”). Wyłonieni Finaliści uzyskują prawo uczestniczenia w Wielkim Finale. Jeżeli okaże się, że Finalistów jest więcej niż 5 w wyniku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilka osób, pomiędzy tymi Finalistami odbędą się dogrywki realizowane w czasie Audycji w dniu 28 listopada 2019 r. w godzinach od 07:00 do 18:00.Dogrywki będą realizowane na tych samych zasadach, co Półfinały Konkursu. W celu przeprowadzenia dogrywki prowadzący Audycje wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego (5 sygnałów). Jeśli Finalista nie odbierze telefonu, traci prawo do udziału w dogrywce. Półfinalista i Finalista (uzyskujący na równi z innymi taką samą liczbę punktów) musi liczyć się z udziałem w kilku możliwych dogrywkach. Prowadzący Audycje będzie przeprowadzał dogrywki, aż do momentu wyłonienia pięciu Finalistów uprawnionych do wzięcia udziału w Wielkim Finale.

7. Wielki Finał odbędzie się dnia 29 listopada 2019 roku w siedzibie Organizatora w studiu Stacji Radiowej przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie. W Wielkim Finale rozegrają się 4 (słownie: cztery) tury (dalej „Tury” lub osobno „Tura”). W każdej Turze Wielkiego Finału Finaliści będą jednocześnie odpowiadać na 10 (słownie: dziesięć) pytań muzycznych w quizie on-line stworzonym na stronie mentimeter.com („Quiz”). Pytania w Quizie będą  takie same dla wszystkich Finalistów. Quiz uwzględnia poprawność oraz szybkość udzielonej przez Finalistę odpowiedzi. Z każdej Tury odpadnie Finalista, który uzyska najmniejszą liczbę punktów zdobytych w danej Turze. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku Finalistów, odpadnie ten z nich, który odpowiedzi udzielił najpóźniej. W przypadku identycznego czasu podania odpowiedzi,  odbędzie się między tymi Finalistami dogrywka. Dogrywki w Wielkim Finale będą realizowane na tych samych zasadach, co Tury Wielkiego Finału.

8. Warunkiem wzięcia udziału w Wielkim Finale jest stawienie się Finalistów w siedzibie Organizatora w studiu Stacji Radiowej przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie w dniu i o godzinie ustalonej przez Organizatora Konkursu. Finaliści uprawnieni do wzięcia udziału w Wielkim Finale zostaną poinformowani o tym telefonicznie przez reprezentanta Organizatora na co najmniej 12 (słownie: dwanaście) godzin przez rozpoczęciem Wielkiego Finału. Reprezentant Organizatora wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z takim Finalistą (5 sygnałów). Jeśli Finalista nie odbierze telefonu, traci prawo do udziału w Wielkim Finale. W takiej sytuacji reprezentant Organizatora wykonuje  tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą (5 sygnałów), który miał największą liczbę punktów, ale nie  zakwalifikował się do Wielkiego Finału, zaś w przypadku braku takich osób – z Półfinalistą, który miał największą liczbę punktów, a nie zakwalifikował się do Wielkiego Finału. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku Finalistów lub Półfinalistów, odbędą się dogrywki poza anteną. Dogrywki będą realizowane na tych samych zasadach co Półfinały Konkursu.

9. Prawo do otrzymania Nagrody Głównej uzyskuje Finalista, który zwycięży w czwartej Turze Wielkiego Finału.

10. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez prowadzącego Audycję. Ocena prowadzącego Audycję jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) („Nagroda Główna”).

2. Finalista konkursu, który spełnił warunki wskazane w § 2 ust. 9 i któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody Głównej, zwany dalej "Zwycięzcą", zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Organizatora w czwartej Turze Wielkiego Finału.

3. Aby otrzymać Nagrodę Główną Zwycięzca jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: ewa@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana nagroda.

4. Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie podlega wypłacie.

5. Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody Głównej wskutek nie podania danych wyliczonych w ust. 3, w terminie tam wskazanym. W takim przypadku Nagroda Główna przepada.

6.         Nagroda Główna zostanie wypłacona przelewem bankowym na wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku bankowego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

7.         Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody Głównej w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

8. Finaliści Konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie w formie audialnej, fotograficznej i/lub audiowizualnej wizerunku, wypowiedzi i/lub artystycznego wykonania Finalisty zarejestrowanych w związku z realizacją Wielkiego Finału oraz na wykorzystanie ww. fotografii i nagrań na polach eksploatacji obejmujących nadawanie, reemitowanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym na stronie internetowej i profilach Stacji Radiowej w ramach portali społecznościowych.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.    Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.    Półfinalista i Finalista wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.    Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.    Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.    utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.    publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.    Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.    Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia, utworu lub artystycznego wykonania w Stacji Radiowej lub Internecie.

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody Głównej, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!