REGULAMIN KONKURSU "Przepis na Walentynki w Radiu Z這te Przeboje"

Regulamin
07.02.2020 14:33
REGULAMIN KONKURSU "Przepis na Walentynki w Radiu Z這te Przeboje"

I.                   POSTANOWIENIA OG粌NE

1.    Organizatorem konkursu „Przepis na Walentynki w Radiu Z這te Przeboje”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM)

oraz

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej cz窷ci niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2.    Konkurs b璠zie emitowany w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej: Radio Trefl 103 i 99,2 Z這te Przeboje, zwane dalej „Stacja Radiowa”).

3.    Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.K. z siedzib we Wroc豉wiu (kod: 50-541), przy ul. Armii Krajowej 47, zwany dalej ‘Fundatorem’.

4.     Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta造 lub tymczasowy.

6.     Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您k闚 z nim zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.

7.     Uczestnikami Konkursu nie mog by:

a)  pracownicy kt鏎egokolwiek z Organizator闚 lub Fundatora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa),

b)  osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt鏎egokolwiek z Organizator闚, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 08.02.2020 r.  do dnia 13.02.2020 r.

9.    Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚. 

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Aby wzi望 udzia w Konkursie, nale篡 w dniach od 08.02.2020 r. od godz. 8.00 do 13.02.2020 r. do godz. 18.30 wys豉 zg這szenie za po鈔ednictwem formatki znajduj帷ej si na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl (dalej: „Zg這szenie”), wraz z odpowiedzi na zadanie podane na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: jaki jest Tw鎩 pomys na potraw, kt鏎 masz zamiar przygotowa dla swojej walentynki?

2.    Za czas dotarcia Zg這szenia do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizator闚.

3.    Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jedno Zg這szenie .

4.    Zg這szenia, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 okre郵onych w niniejszym punkcie II nie b璠 brane pod uwag w procesie oceny.

III. NAGRODY

1.    Nagrod dla Laureata Konkursu jest voucher dla dw鏂h os鏏 na kulinarny event walentynkowy „Kochamy gotowanie”, o warto軼i 200 z netto, do zrealizowania w dniu  15 lutego 2020 r. o godz. 14.30, w sklepie Kaufland ul. Cienista 30, Gda雟k

(dalej: „Nagroda”).

2.    W konkursie zostanie rozdanych 12 Nagr鏚.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.    Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2.    Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 12 Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy zdaniem Komisji Konkursowej, o kt鏎ej mowa w ust. 3 poni瞠j, wys豉li .

3.    W celu wy這nienia Laureat闚 Konkursu, Organizator powo逝je 3 osobow Komisj Konkursow, sk豉daj帷 si z przedstawicieli Organizatora.

4.    Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagr鏚 w Konkursie wed逝g swobodnej oceny nades豉nych Zg這sze.

5.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj 瘸dnym odwo豉niom.

6.    Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.

7.  Uczestnicy Konkursu, kt鏎ym przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wani dalej jako ‘Laureaci Konkursu’, zostan poinformowani o przyznaniu Nagrody drog mailow przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, podany w Zg這szeniu. Wraz z informacj o wygranej, Laureaci Konkursu otrzymaj vouchery na event „Kochamy gotowanie”.

V. DANE OSOBOWE

1.    Administratorem danych osobowych Uczestnik闚 konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.    Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.    Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.    Dane osobowe Uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.    Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6.    Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.    Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8.    Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9.    Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.  Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez Uczestnika Konkursu b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia udziela Organizatorom nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a.  utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b.  wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c.  publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.  Organizator ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j.

3.  Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4.  Uczestnik Konkursu udziela upowa積ienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Zg這szenia, w tym do publikowania Zg這szenia lub jego cz窷ci, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.    Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagrody, mog by sk豉dane na adres kt鏎egokolwiek z Organizator闚 na pi鄉ie w  terminie do 21 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adresy Organizator闚 zosta造 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.    Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres e-mail, kt鏎y zosta podany w Zg這szeniu, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 powy瞠j, wraz z  dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5.    Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.

6.    Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Zg這szenia w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!