Regulamin Konkurs "Niez造 agent w Radiu Z這te Przeboje"

Regulamin
13.02.2020 16:55
Regulamin Konkurs "Niez造 agent w Radiu Z這te Przeboje"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu  „Niez造 agent w Radiu Z這te Przeboje" (dalej: "Konkurs") jest :

a.  "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych i

b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych,

zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Firma TCCM,  telefony CAT pancerne, TCCM s.r.o.,

z siedzib w (110-00) Prague 1, przy ul. Jindrišská 16; NIP: CZ27901084 („Fundator”).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

4. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 17 lutego do 21 lutego 2020 r. w  pi璚iu rundach (z czego runda pi徠a b璠zie fina貫m Konkursu). Ka盥ego dnia we wskazanym okresie, podczas audycji pt. "Tylko dobra muzyka” trwaj帷ej od godz. 9:00 do 13:30 („Audycja”) odb璠zie si jeden fina rundy,  a w pi徠ek (pi徠ego dnia) odb璠zie si fina Konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.                ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej (dalej: „Zg豉szaj帷y”) wysy豉 zg這szenie (dalej: „Zg這szenie”) poprzez formatk na stronie internetowej dost瘼nej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl zawieraj帷e:

a) wskazanie imienia i w豉軼iwego numeru telefonu Zg豉szaj帷ego;

b) odpowied na pytanie:  „dlaczego to w豉郾ie on powinien rozwik豉 kolejn zagadk Radia Z這te Przeboje i zgarn望 telefon CAT?”.

2. Prawo do dalszego udzia逝 w Konkursie na zasadach opisanych w ust瘼ach poni瞠j uzyskuj Zg豉szaj帷y, kt鏎zy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o kt鏎ym mowa w ust. 1b) powy瞠j oraz spe軟iaj pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie. Zg豉szaj帷y musz 郵edzi Audycj i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj w trakcie tej Audycji.

3. Zg豉szaj帷y, kt鏎y spe軟iaj warunki wskazane w ust. 2 powy瞠j zostaj finalistami Konkursu („Finali軼i”) i bior udzia w finale danej rundy Konkursu. W ka盥ym finale rywalizuj ze sob dwie osoby, odpowiadaj帷 na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez prowadz帷ego Audycj. Ka盥ej osobie zadawane s inne pytania. S逝chacz, kt鏎y w wyznaczonym przez prowadz帷ego Audycj czasie odpowie prawid這wo na wi瘯sz liczb pyta uzyskuje tytu „Laureata Rundy”.

4. Laureat Rundy wy這niony w finale pierwszej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale drugiej rundy Konkursu.

5. W finale drugiej rundy Konkursu bierze udzia S逝chacz, o kt鏎ym mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym oraz nowy S逝chacz, wy這niony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2  –  spo鈔鏚 Zg這sze, kt鏎e wp造n窸y do momentu rozpocz璚ia Audycji z fina貫m drugiej rundy Konkursu.

6. Laureat Rundy wy這niony w finale drugiej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale trzeciej rundy Konkursu.

7. W finale trzeciej rundy Konkursu bierze udzia S逝chacz, o kt鏎ym  mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym oraz nowy, wy這niony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 –  spo鈔鏚 Zg這sze, kt鏎e wp造n窸y do momentu rozpocz璚ia Audycji z fina貫m trzeciej rundy Konkursu.

8. Laureat Rundy wy這niony w finale trzeciej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale czwartej rundy Konkursu.

9. W finale czwartej rundy Konkursu bierze udzia S逝chacz, o kt鏎ym mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym oraz nowy S逝chacz, wy這niony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2  – spo鈔鏚 Zg這sze, kt鏎e wp造n窸y do momentu rozpocz璚ia Audycji z fina貫m czwartej rundy Konkursu.

10. Laureat Rundy wy這niony w finale czwartej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale pi徠ej rundy Konkursu - finale Konkursu.

9.  W finale pi徠ej rundy Konkursu bierze udzia S逝chacz, o kt鏎ym mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym oraz nowy, wy這niony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 –  spo鈔鏚 Zg這sze, kt鏎e wp造n窸y do momentu rozpocz璚ia Audycji z fina貫m pi徠ej rundy Konkursu.

10. Laureat Rundy wy這niony w finale pi徠ej rundy Konkursu (finale Konkursu) uzyskuje tytu Laureata Konkursu i prawo do Nagrody G堯wnej.

III.             NAGRODY

1. Nagrod G堯wn dla Laureata Konkursu jest kod uprawniaj帷y do odbioru nagrody, czyli telefonu CAT S52, o warto軼i 2149 pln (s這wnie: dw鏂h tysi璚y stu czterdziestu dziewi璚iu z這tych) brutto .

2. Nagroda nie podlega wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na inn nagrod rzeczow.

3. Laureat  otrzymuj帷y Nagrod G堯wn wymienion w punkcie 1 otrzyma tak瞠 dodatkow nagrod pieni篹n w wysoko軼i 11,11% warto軼i Nagrody. Laureat wyra瘸 zgod, by nagroda pieni篹na zosta豉 przeznaczona na pokrycie podatku, o kt鏎ym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). Laureat zgadza si, 瞠 kwota dodatkowej nagrody pieni篹nej nie podlega wyp豉cie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zap豉t podatku nale積ego z tytu逝 wygranej Nagrody w Konkursie i zostanie wp豉cona na rachunek w豉軼iwego urz璠u skarbowego.

4. Odbi鏎 nagrody nast徙i w wybranym przez Laureata Konkursu salonie Media Expert (lista salon闚 zostanie mu przedstawiona drog mailow lub telefoniczn). Wyb鏎 przez Laureata Konkursu salonu Media Expert musi nast徙i w terminie nie d逝窺zym, ni 3 dni od dnia przedstawienia mu listy salon闚, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu na podstawie okazania przez niego kodu, kt鏎y zostanie mu przekazany drog mailow. Odbi鏎 Nagrody mo瞠 nast徙i jedynie w okresie 2.03 – 31.03., pod rygorem utraty przez Laureata Konkursu prawa do Nagrody. Przy wydaniu Nagrody Laureat Konkursu zobowi您any jest poda fundatorowi dane konieczne do rozliczenia podatku, o kt鏎ym mowa w ust. 3 powy瞠j.

IV.             KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Audycj, wy豉niaj帷 Finalist闚 oraz kolejne osoby, kt鏎e zostan Finalistami, je郵i Finalista nie odbierze telefonu, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 2 Regulaminu.

V.                DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI.             PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zg豉szaj帷y  wyra瘸j zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

4. Je瞠li Zg這szenie b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 5 powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.          REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VIII.       POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4. Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego o kt鏎ym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygna堯w). Je瞠li Zg豉szaj帷y nie odbierze po陰czenia – traci prawo do udzia逝 w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!