Regulamin konkurs闚 "Wygraj jednym s這wem! Edycja 4."

Regulamin konkurs闚 "Wygraj jednym s這wem! Edycja 4."

§ 1. Postanowienia og鏊ne

1. Organizatorem konkurs闚 jest „Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25019500 z, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkursy b璠 emitowane w okresie do dnia 9 marca  2020 r. do dnia 20 marca 2020 r. w dni powszednie (od poniedzia趾u do pi徠ku, z wy陰czeniem 鈍i徠) podczas audycji „Z這te Przeboje na dzie dobry” trwaj帷e w godz. 05:00-09:00, „Tylko dobra muzyka” trwaj帷ej w godz. 09:00-13:30 oraz podczas audycji „Dobre popo逝dnie” trwaj帷ej w godz. 13:30-18:00 (dalej 陰cznie jako „Audycje” lub osobno - „Audycja”).

3. Fundatorem nagr鏚 w konkursach jest Organizator lub sponsor, kt鏎y zobowi您a si do ufundowania nagr鏚.

4. Konkursy organizowane s na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mog bra udzia逝 pracownicy Organizatora ani fundator闚, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

6. Uczestnikami konkurs闚 mog by pe軟oletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog bra udzia w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Laureat danego konkursu, kt鏎y uzyska prawo do nagrody nie mo瞠 bra udzia逝 w kolejnych konkursach w danej edycji.

8. O rozpocz璚iu danego konkursu informowa b璠zie prowadz帷y konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwany dalej "Prowadz帷ym", og豉szaj帷 jednocze郾ie jak brzmi pytanie konkursowe w tym konkursie („Pytanie konkursowe”).

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Aby wzi望 udzia w konkursie uczestnik konkursu musi zadzwoni na numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej przez Prowadz帷ego i po uzyskaniu po陰czenia poda:

- odpowied na Pytanie konkursowe,

- swoje imi i numer telefonu.

2. Uczestnik, kt鏎y udzieli poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe musi odebra telefon od Prowadz帷ego i odby z nim rozmow.

3. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, kt鏎y:

- jako pierwszy w danym konkursie udzieli poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe;

- poda informacje wskazane w ust. 1 powy瞠j;

- odb璠zie rozmow z Prowadz帷ym, zgodnie z ust. 2 powy瞠j.

4. Ocena poprawno軼i podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadz帷ego. Ocena Prowadz帷ego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrod w konkursie jest kwota pieni篹na w wysoko軼i co najmniej 100 z (s這wnie: sto z這tych) brutto. O wysoko軼i nagrody przewidzianej w danym konkursie informuje Prowadz帷y, na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z zasad wskazan w ust. 2 poni瞠j.

2. W trakcie danego konkursu po up造wie ka盥ej audycji ze wskazanych w § 1 ust. 2, , Prowadz帷y b璠zie zwi瘯sza wysoko嗆 nagrody ka盥orazowo o kwot 100 z (s這wnie: sto z這tych) brutto.

3. Uczestnik konkursu, kt鏎y spe軟i warunki wskazane w § 2 ust. 3 i kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania nagrody, zwany dalej "Zwyci瞛c", zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Organizatora telefonicznie.

4. Aby otrzyma nagrod Zwyci瞛ca, kt鏎y odby rozmow z Prowadz帷ym jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przes豉 na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imi, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma by przelana nagroda.

5. W przypadku, je郵i 陰czna warto嗆 nagrody danego Zwyci瞛cy przekroczy kwot 2000 z (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych) Organizator przyzna temu Zwyci瞛cy dodatkow nagrod pieni篹n w wysoko軼i odpowiadaj帷ej warto軼i podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa Organizator zobowi您any b璠zie potr帷i i odprowadzi na konto w豉軼iwego urz璠u skarbowego na pokrycie podatku dochodowego od os鏏 fizycznych z tytu逝 wygranych w konkursach. Dodatkowa nagroda pieni篹na, o kt鏎ej mowa w niniejszym ust瘼ie, nie podlega wyp豉cie.

6. Zwyci瞛ca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 4.

7. W przypadku nagr鏚 fundowanych przez fundatora nagr鏚, do chwili przekazania nagrody zwyci瞛cy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wy陰cznym w豉軼icielem. Przekazuj帷 nagrod fundator dzia豉 za po鈔ednictwem Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Uczestnik wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego g這su oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia g這su i z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w celach i na zasadach przewidzianych w ust瘼ie powy瞠j.

3. Korzystanie z utrwalenia g這su i/lub artystycznego wykonania uczestnika konkursu w zakresie okre郵onym w niniejszym punkcie Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz uczestnika konkursu 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkurs闚 jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w kt鏎ym dany uczestnik bra udzia, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. w豉軼iwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemo磧iwi przekazanie nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia danego konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 7. Postanowienia ko鎍owe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4. Prowadz帷y wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z uczestnikiem, o kt鏎ym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu (5 sygna堯w).

5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin dost瘼ny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!