REGULAMIN KONKURSÓW "PODAJ DALEJ RADIO ZŁOTE PRZEBOJE!"

REGULAMIN KONKURSÓW "PODAJ DALEJ RADIO ZŁOTE PRZEBOJE!"

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Organizatorem konkursów "Podaj dalej Radio Złote Przeboje!" (dalej: "Konkursy") jest

a.  "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych i

b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.        Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator lub sponsorzy.

3.      Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.      Konkursy będą realizowane w okresie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. Finały Konkursów odbywać się będą pięć razy dziennie w okresie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. w dni powszednie podczas audycji pt. „Złote Przeboje na dzień dobry” trwającej od godz. 05:00 do 09:00, podczas audycji pt. „Tylko Dobra Muzyka” trwającej od godz. 09:00 do 13:30 i w audycji pt. „Dobre Popołudnie” trwającej od godz. 13:30 do 18:00 zwanej dalej łącznie „Audycjami” lub osobno - „Audycją”.

5.        Uczestnikiem Konkursów może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.        Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.        Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursów.

8.             Regulamin Konkursów dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSÓW

1.      Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w okresie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego i odpowiedzią na pytanie „Wymarzona impreza to…” („Zgłoszenie”).

2.      Zgłaszający musi śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję oraz odbyć z nim rozmowę zgodnie z ustępami poniżej.

3.      Każdy Konkurs składa się z serii finałów („Seria”). Finalistą pierwszego finału z Serii (dalej „Pierwszy Finał”) zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Pierwszy Finalista").

4.      W Pierwszym Finale prowadzący Audycję dzwoni do Pierwszego Finalisty i zadaje mu jedno pytanie konkursowe. Pierwszy Finalista ma 10 (słownie: dziesięć) sekund na odpowiedź na pytanie konkursowe. Jeśli Pierwszy Finalista odpowie poprawnie zostaje laureatem Konkursu („Laureat”) i ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w kolejnym finale w Serii („Przyjaciel”). Numer telefonu i imię Przyjaciela Laureat podaje prowadzącemu Audycję poza anteną.  

5.      W drugim i każdym kolejnym finale Konkursu („Finał Serii”) prowadzący Audycję dzwoni do Przyjaciela wskazanego przez Laureata wyłonionego w poprzednim finale Serii. Jeśli Przyjaciel odbierze telefon od prowadzącego Audycję i zgodzi się na udział w Konkursie, zostaje finalistą Finału Serii („Finalista”). W Finale Serii prowadzący Audycję zadaje Finaliście jedno pytanie konkursowe. Na udzielenie odpowiedzi Finalista ma 10 (słownie: dziesięć) sekund. Jeśli  Finalista  odpowie poprawnie na pytanie konkursowe, uzyskuje  tytuł Laureata i ma prawo wskazać Przyjaciela, który weźmie udział w kolejnym Finale Serii, z zastrzeżeniem ust. 6 lit. c) i 8 poniżej. Numer telefonu i imię Przyjaciela Laureat podaje prowadzącemu Audycję poza anteną.  

6.      Seria w ramach danego Konkursu kończy się, jeśli:

a) Pierwszy lub kolejny Finalista nie odpowie poprawnie na pytanie konkursowe;

b) Przyjaciel nie odbierze telefonu od prowadzącego Audycję lub odmówi udziału w Konkursie;

c) w Serii rozegranych zostanie dziesięć finałów.

7.      Zakończenie Serii skutkuje zakończeniem danego Konkursu i rozpoczęciem nowego Konkursu. O rozpoczęciu nowego Konkursu informować będzie prowadzący Audycję na antenie Stacji Radiowej. Do pierwszego Finału nowej Serii Komisja Konkursowa wybierze Zgłoszenie zgodnie z ust. 3 powyżej.

8.      Ostatnia Seria zostanie zakończona w dniu zakończenia Konkursów, tj. 26 czerwca 2020 roku, po przeprowadzeniu piątego finału w tym dniu.

9.      Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez prowadzącego Audycję. Ocena prowadzącego Audycję jest ostateczna.

III.        NAGRODY

1.      Nagrodą w Konkursie dla każdego Laureata jest nagroda pieniężna w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) („Nagroda”).

2.      Prowadzący Audycję może przyznać Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów.

3.      Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia finału Konkursu, w którym wyemitowano jego Zgłoszenie przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię, nazwisko, adres i numer konta bankowego, na który ma zostać przelana Nagroda.

4.      Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5.      Nagroda zostanie przelana na wskazany numer konta w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

6.      Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.        KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

V.           DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.      Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.      Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursów, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.      Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursów, w tym z wydaniem Nagrody.

5.      Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursów, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursów lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.      Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.      Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI.        PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 5 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.     REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym, o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli  Zgłaszający nie odbiorze połączenia traci prawo do udziału w finale Konkursu.

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!