REGULAMIN KONKURSU "Twoja krew - moje życie"

Twoja krew - moje życie

Twoja krew - moje życie

1. Organizatorem konkursów jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973, oraz

Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł, zwani w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkursy będą emitowane w blokach reklamowych w okresie od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) na antenie stacji radiowej Złote Przeboje Karolina 91,2 FM zwanej dalej "Stacją Radiową”. Zgodnie z niniejszym regulaminem przeprowadzonych zostanie dziesięć konkursów.

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15, NIP 76342336539, zwane dalej „Fundatorem”.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. W każdym z konkursów zgłoszenia zbierane będą nie później, niż do godziny 19:00 w dniu, w którym ogłoszono Pytanie konkursowe.

8. W przypadku braku prawidłowych odpowiedzi w danym konkursie, nagrody z tego dnia nie zostaną przyznane i pozostaną własnością fundatora.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu musi w czasie trwania danego konkursu wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oddajemykrew@konkurs.fm zgłoszenie zawierające odpowiedź na Pytanie konkursowe.

2. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje jeden uczestnik konkursu, który jako pierwszy w danym konkursie udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, z uwzględnieniem § 1 ust. 8 regulaminu.

3. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

4. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów od Fundatora o wartości do 50 zł brutto.

2. Uczestnicy konkursu, którzy spełnili warunki wskazane w § 2 ust. 2 i którym przysługuje prawo do otrzymania nagrody, zwani dalej "Zwycięzcami", zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody przez Organizatora drogą mailową na adres e-mail, z którego przysłane zostało zgłoszenie.

3. Laureat Konkursu wraz z informacją o przyznaniu Nagrody otrzyma kod, który upoważnia do jej odbioru.

4.Odbiór Nagrody będzie możliwy w dniach od 04.08.2020 r. do 14.08.2020 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 w Agora S.A. przy ulicy Towarowej 4, 43-110 Tychy, po podaniu kodu, o którym mowa w ust. 8 powyżej.

5. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy stanowi własność Fundatora.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!