Regulamin konkursu "Wakacyjna paczka!"

Regulamin konkursu "Wakacyjna paczka!"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest:

a) GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł.,

oraz

b) „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973,

zwani w  dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Konkurs będzie emitowany w okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Finały Konkursu odbywać się będą w dni powszednie (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) 3 (słownie: trzy) razy dziennie w godzinach 06:00-18:00 na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych dalej "Stacją Radiową" lub łącznie "Stacjami Radiowymi".

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody Głównej nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursu.

8. Prowadzący Konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwany dalej będzie "Prowadzącym”.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik Konkursu wysyła przez formatkę konkursową opublikowaną na stronie internetowej Stacji Radiowej lub przez formatkę konkursową w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające:

- odpowiedź na Pytanie konkursowe: „Który wakacyjny przebój lubisz najbardziej i dlaczego?”,

- swoje imię i numer telefonu oraz

- imię i numer telefonu do przyjaciela (dalej: „Przyjaciel”).

2. W każdym finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne zgłoszenia przesłane do rozpoczęcia audycji, w której dany finał zostanie rozegrany. Uczestnik, który wyśle najbardziej pomysłową odpowiedź na Pytanie konkursowe („Finalista”), wraz z Przyjacielem muszą odebrać telefon od Prowadzącego i wziąć udział w finale Konkursu na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu.

3. W finale Konkursu Finalista i Przyjaciel usłyszą Pytanie finałowe. Finalista, który w czasie 60 (słownie: sześćdziesiąt) sekund udzieli poprawnej odpowiedzi na Pytanie finałowe uzyskuje tytuł laureata Konkursu („Laureat”) i prawo do Nagrody Głównej. Finalista może konsultować się ze swoim Przyjacielem w celu ustalenia poprawnej odpowiedzi na Pytanie finałowe.

4. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą gwarantowaną dla każdego Finalisty i Przyjaciela są dwie koszulki z logo Radia Złote Przeboje, po jednej dla każdego, o łącznej wartości nie przekraczającej 100 (słownie: sto) złotych („Nagroda Gwarantowana”).

2. Nagrodą główną dla każdego Laureata w Konkursie jest nagroda rzeczowa ustalana zgodnie z ust. 3 poniżej („Nagroda Główna”).

3. Rodzaj Nagrody Głównej jest uzależniony od tego, w jakim czasie Finalista udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie finałowe i może być to:

Przed upływem 10 sekund

Głośnik, Parasolka, T-shirt, Kubek, Smyczka, Opaska Silikonowa

Po upłynięciu 10 sekund

Parasolka, T-shirt, Kubek, Smyczka, Opaska Silikonowa

Po upłynięciu 20 sekund

T-shirt, Kubek, Smyczka, Opaska Silikonowa

Po upłynięciu 30 sekund

Kubek, Smyczka, Opaska Silikonowa

Po upłynięciu 40 sekund

Smyczka, Opaska Silikonowa

Po upłynięciu 50 sekund

Opaska Silikonowa

4. Prowadzący może przyznać Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów (dalej: Nagroda dodatkowa). Łączna wartość nagród przyznanych Laureatowi w Konkursie nie przekroczy kwoty 500 (słownie: pięćset) złotych brutto.

5. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody Głównej i Nagrody Gwarantowanej przez Organizatora telefonicznie.

6. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej Laureat obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, adres na jaki ma zostać wysłana Nagroda Główna i Nagroda Gwarantowana oraz imię, nazwisko i adres na jaki ma zostać wysłana Nagroda Gwarantowana dla jego Przyjaciela.

6. Laureat i Przyjaciel tracą prawo do otrzymania nagrody wskutek nie podania danych wyliczonych w ust. 6.

7. Organizator powiadomi telefonicznie Finalistę, który brał udział w finale Konkursu, lecz nie został Laureatem, o przyznaniu Nagrody Gwarantowanej dla Finalisty i jego Przyjaciela. W trakcie rozmowy telefonicznej Finalista obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, adres na jaki ma zostać wysłana Nagroda Gwarantowana oraz imię, nazwisko i adres na jaki ma zostać wysłana Nagroda Gwarantowana dla jego Przyjaciela.

8. Finalista i Przyjaciel tracą prawo do otrzymania Nagrody Gwarantowanej wskutek nie podania danych wyliczonych w ust. 7.

9. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody Laureatowi Konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Uczestnik, wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści zgłoszenia, a także eksploatacji zgłoszenia lub odczytanej treści zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Uczestnik wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że Przyjaciel nie zgłosi zastrzeżeń do uczestnictwa w Konkursie.

3. Uczestnik i Przyjaciel wyrażają zgodę na utrwalenie rozmowy z Prowadzącym, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Jeżeli zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7. Korzystanie z treści zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Uczestnika oraz Przyjaciela w zakresie określonym w niniejszej części Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika i Przyjaciela żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Komisję konkursową stanowi: Prowadzący audycję.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem i Przyjacielem, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów).

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!