Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

DANE OSOBOWE

1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10 (GRA).

2.      GRA wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby GRA (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.      Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zbierania informacji przez Ciebie wysłanych,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez GRA.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes GRA (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

c) realizacji obowiązków GRA wynikających z przepisów prawa, w szczególności ewidencji informacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4.      Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym GRA usługi związane z prowadzeniem strony internetowej.

5.      Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym zgłoszone przez Ciebie informacje będą aktualne, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.      Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, GRA prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby GRA lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie stacji radiowej Złote Przeboje (Stacja Radiowa) oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez GRA, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Korzystanie z treści Zgłoszenia nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

3.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez Zgłąszającego będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zgłąszający z chwilą przesłania Zgłoszenia udziela GRA nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4.             GRA ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5.             GRA z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!