REGULAMIN KONKURSU "Spisz się - jak na rolnika przystało!""

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu „Spisz się – jak na rolnika przystało” zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM),

oraz

GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2.     Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowych: Złote Przeboje Wanda 92,5 FM, Złote Przeboje Echo, Radio Złote Przeboje 92,8 FM, zwanej dalej ‘Stacją Radiową’ i przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej: zloteprzeboje.tuba.pl (zakładka „konkursy”), zwanej w dalszej części Regulaminu „Stroną Konkursową”.

3.     Sponsorem Konkursu jest: Urząd Statystyczny w Krakowie (31-223), przy ul. Kazimierza Wyki 3,  NIP: 6750004726, zwany dalej ‘Sponsorem’.

4.     Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 12.10.2020 r. do dnia29.11.2020 r. w 7 edycjach.

6. Każda edycja Konkursu trwać będzie 7 dni i rozpocznie się w poniedziałek o godz. 06:00 a zakończy w niedzielę o godz. 23:59.

7.     Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

8.     Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

9.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a)  pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b)  osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

10.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej Stacji Radiowej pod adresem https://zloteprzeboje.tuba.pl/zloteprzeboje/7,105801,26383493,regulamin-konkursu-spisz-sie-jak-na-rolnika-przystalo.html

11. Laureat danej edycji Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

12. Laureat danej edycji Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres spis@konkurs.fm, zawierający:

a)    odpowiedź na pytanie zamknięte, podane w danej edycji Konkursu na Stronie Konkursowej oraz

b)    odpowiedź na pytanie otwarte, podane w danej edycji Konkursu zarówno na Stronie Konkursowej jak i na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu.

2.    Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

3.    Uczestnik może wysłać tylko jeden List.

4.    Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III.        NAGRODY

1.    Nagrodami  dla Laureatów Konkursu (dalej łącznie: „Nagrody” lub osobno „Nagroda”) w każdej edycji są:

- za zajęcie I miejsca: dysk przenośny 1 TB o wartości 218,03 zł brutto,

- za zajęcie II miejsca: słuchawki bezprzewodowe o wartości 112,53 zł brutto,

- za zajęcie III miejsca: pendrive o wartości 99,38 zł brutto .

IV.          NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.    Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2.    Prawo do otrzymania Nagrody w danej edycji Konkursu uzyska trzech Uczestników Konkursu, którzy wysłali List zawierający poprawną odpowiedź na pytanie zamknięte oraz najciekawszą, zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, odpowiedź na pytanie otwarte. Komisja Konkursowa wybierze Uczestników, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie.

3.    W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w składzie:

a)    Kinga Walczyk

b)   Magdalena Pudło

c)    Katarzyna Gralak.

4.    Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagrody  Laureatom w danej edycji Konkursu według swobodnej oceny nadesłanych Listów.

5.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływani dalej jako ‘Laureaci Konkursu’, zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List. Wraz z informacją o wygranej, Laureaci Konkursu otrzymają kod, na podstawie którego odbiorą Nagrody.

8. Odbiór Nagród będzie odbywać się w biurze Radia Złote Przeboje, ul. Rakowicka 18a, (kod: 31-510 Kraków) w środy i czwartki w okresie między 19 października – 03 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 – 16:00, za okazaniem kodu, o którym mowa w ust. 7 powyżej. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Laureata Konkursu.

9. Wskutek nieodebrania Nagrody w terminie do dnia 03 grudnia 2020 r. do godziny 16:00 Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody.

10. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Sponsora.

V.        DANE OSOBOWE

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.    Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.    Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.    Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.    Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.  Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.  utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.  publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

2.  Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3.  Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4.  Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.    Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!