REGULAMIN KONKURSU "Radio Z這te Przeboje 80, 90, 00 Total Look"

REGULAMIN KONKURSU "Radio Z這te Przeboje 80, 90, 00 Total Look"

I. Postanowienia og鏊ne

1.       Niniejszy regulamin („Regulamin”) okre郵a warunki Konkursu prowadzonego pod nazw „Radio Z這te Przeboje 80, 90, 00 Total Look” („Konkurs”).

2.       Organizatorem Konkursu jest: Brandlift Sp馧k z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Warszawie, pod adresem Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisan do Rejestru Przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego, s康 rejestrowy: S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia KRS, pod numerem KRS 0000785873, NIP: 5272893049, REGON: 383333621 (dalej „Organizator”).

Zlecaj帷ym organizacj Konkursu, jego wsp馧organizatorem i fundatorem nagr鏚 jest: GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z. (dalej „GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.” lub „Wsp馧organizator”).

3.       Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 19 pa寮ziernika 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 31 pa寮ziernika 2020 r. do godz. 23:59 („Czas Trwania Konkursu”) i og豉szany na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n „Z這te Przeboje” („Stacja radiowa”). Fina Konkursu odb璠zie si w dniu 2 listopada 2020 r. w audycji „Z這te Przeboje na dzie dobry” nadawanej od godz. 5:30 do godz.9:30 na antenie Stacji radiowej, zwanej dalej „Audycj”, w trakcie kt鏎ej wy這nieni zostan laureaci Konkursu („Laureaci”).

4.       Organizator o鈍iadcza, 瞠 Konkurs nie jest w 瘸den spos鏏 sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram lub z nim zwi您any. Wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez Uczestnika oznacza, i Uczestnik wyra瘸 zgod na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialno軼i w zwi您ku z organizowanym Konkursem. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wy陰cznie z serwisu Instagram w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje zwi您ane z Konkursem powinny by kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowi您uje si do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialno軼i wobec ka盥ego Uczestnika Konkursu, kt鏎y skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie zwi您ane z niniejszym Konkursem.

5.       Organizator ani GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestnik闚 ani nie wykorzystuje po陰cze ze znajomymi Uczestnik闚, a wszelkie ewentualne udost瘼nianie post闚 dotycz帷ych Konkursu na w豉snym profilu Uczestnika, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia Uczestnicy dokonuj wy陰cznie we w豉snym zakresie i na w豉sn odpowiedzialno嗆. GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. zgodnie z zasadami serwisu Instagram uprawniona jest jednak do repostowania post闚 oznaczonych profilem @radio_zlote_przeboje

6.       Konkurs nie jest gr hazardow w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest sk豉daj帷ym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

7.       Nad prawid這wo軼i przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu b璠zie czuwa豉 komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) z這穎na z os鏏 wybranych przez Organizatora.

8.       Konkurs odbywa si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnik Konkursu

1.       Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by pe軟oletnia osoba fizyczna, posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych kt鏎a:

a.       jest zarejestrowanym u篡tkownikiem serwisu Instagram.com i

b.       zapozna豉 si z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,

c.        w dniu dokonania zg這szenia do Konkursu posiada miejsce sta貫go zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d.       wykona豉 Zadanie Konkursowe,

e.       spe軟ia pozosta貫 warunki udzia逝 w Konkursie okre郵one w Regulaminie

(dalej: „Uczestnik”)

2.       Brak spe軟ienia kt鏎egokolwiek z warunk闚 okre郵onych w ust. 1 stanowi podstaw do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku p騧niejszego wykrycia tych okoliczno軼i, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora.

3.       Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ani GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.  oraz cz這nkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewie雟twa, oraz inne podmioty bior帷e bezpo鈔edni udzia w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzgl璠nienia w Konkursie pracy konkursowej w postaci postu, o kt鏎ym mowa w  pkt. II.1 („Praca Konkursowa”) kt鏎a narusza obowi您uj帷e przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub te prawa lub dobra os鏏 trzecich. Odmowa uwzgl璠nienia w Konkursie lub usuni璚ie, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzednim, s r闚noznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowi您uje si do przestrzegania obowi您uj帷ych w Polsce przepis闚 prawa, norm spo貫cznych i obyczajowych, postanowie niniejszego Regulaminu oraz zasad wsp馧篡cia spo貫cznego, a w szczeg鏊no軼i do nie zg豉szania w ramach Konkursu Prac Konkursowych, kt鏎e:

•         zawieraj zar闚no w warstwie tekstowej, jak i graficznej elementy sprzeczne z obowi您uj帷ym prawem i zasadami wsp馧篡cia spo貫cznego, w szczeg鏊no軼i zawieraj帷e tre軼i wulgarne, uwa瘸ne powszechnie za obra幢iwe, szerz nienawi嗆 lub dyskryminacj rasow, kulturow, etniczn, obyczajow 鈍iatopogl康ow, naruszaj godno嗆 osobist, mog by zakwalifikowane jako pornografia, stanowi zniewag lub pom闚ienie innych os鏏, nawo逝j do agresji;

•         przyczyniaj si do 豉mania praw autorskich;

•         propaguj u篡wanie narkotyk闚 b康 nie dopuszczonych do obrotu 鈔odk闚 odurzaj帷ych;

•         propaguj spo篡wanie alkoholu;

•         zawieraj linki do stron www naruszaj帷ych prawo lub dobre obyczaje;

•         zawieraj dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub wizerunek os鏏 innych ni zg豉szaj帷y si do Konkursu Uczestnik, kt鏎zy nie wyrazili na to zgody;

•         zawieraj帷 tre軼i o charakterze komercyjnym (reklamy) dotycz帷e jakichkolwiek towar闚 lub us逝g innych ni Organizatora lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.;

•         s niestosowne w kontek軼ie informacji o 鄉ierci osoby publicznej b康 prywatnej;

•         w inny spos鏏 naruszaj przepisy prawa, normy spo貫czne b康 obyczajowe lub Regulamin;

·         zamieszczaj tre軼i niezgodne z obowi您uj帷ym prawem lub Regulaminem;

·         podejmuj dzia豉nia z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;

·         podejmuj dzia豉nia z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili os鏏 trzecich;

·         naruszaj prawa innych os鏏, w szczeg鏊no軼i dobra osobiste lub prawa autorskie;

·         stanowi zakazan lub nieuczciw reklam w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia豉niu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U.  Nr 171, poz. 1206 ze zmianami).

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do usuni璚ia i nieuwzgl璠nienia w Konkursie Prac Konkursowych, kt鏎ych autorzy:

a) nie dzia豉j w w豉snym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b) dzia豉j z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;

c) tworz fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszaj Regulamin lub regulamin serwisu Instagram.

6.       Podanie danych, z這瞠nie o鈍iadcze, jak r闚nie udzielenie wszystkich zg鏚 i zezwole, o kt鏎ych mowa w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie. Ka盥y uczestnik przyst瘼uj帷 do Konkursu potwierdza, 瞠 zapozna si i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

II. Zadanie Konkursowe

1.       Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w Czasie Trwania Konkursu na w豉snym profilu Uczestnika w serwisie Instagram Pracy Konkursowej w formie posta zawieraj帷ego w豉sne zdj璚ie w stylizacji "na muzyka/zesp馧” znany z dekady 80-90-00, a w tre軼i posta powinien by oznaczony profil GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. @radio_zlote_przeboje oraz #RadioZ這tePrzeboje_TotalLook

2.       Oceny Prac Konkursowych dokona Komisja Konkursowa powo豉na przez Organizatora, sk豉daj帷a si z Przedstawicieli Organizatora w oparciu o kryteria:

a.        Zgodno嗆 Pracy Konkursowej z zasadami Konkursu,

b.       Pomys這wo嗆 i kreatywno嗆 Pracy Konkursowej

c.        Pozytywna reakcja na Prac Konkursow w sieci Internet,

d.       Unikalno軼i – akceptowane b璠? tylko te Prace Konkursowe kt鏎e nie by造 dotychczas publikowane w kraju, ani za granica?, w szczeg鏊no軼i nie zosta造 zamieszczone wcze郾iej w jakichkolwiek serwisach lub mediach spo貫czno軼iowych, jak r闚nie? nie by造 uprzednio zg豉szane do udzia逝 w innych Konkursach, a kt鏎ych autorem jest Uczestnik.

Powy窺ze kryteria b璠 stanowi podstaw arbitralnej i uznaniowej decyzji Komisji w celu ustalenia wynik闚 Konkursu.

3.       Spo鈔鏚 Prac Konkursowych zg這szonych zgodnie z ust. 1 w ka盥ym dniu w Czasie Trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybierze po 1 (jednej) Pracy Konkursowej wyr騜nionej danego dnia, kt鏎a zostanie wymieniona w Audycji oraz udost瘼niona przez na profilu GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. w serwisie Instagram @radio_zlote_przeboje Spo鈔鏚 tak wyr騜nionych Prac Konkursowych w ostatnim dniu Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 4 (cztery) najlepsze Prace Konkursowe. Uczestnikom b璠帷ym autorami ww. 4 najlepszych Prac Konkursowych przyznane zostan Nagrody, o kt鏎ych mowa w pkt. III.1 i tytu Laureata Konkursu.

4.       Posiedzenie Komisji, podczas kt鏎ego nast徙i przyznanie Nagr鏚, odb璠zie si w dniu 31 pa寮ziernika 2020 r.  bezpo鈔ednio po zako鎍zeniu Czasu Trwania Konkursu.

5.       Przyst徙ienie do udzia逝 w Konkursie („Zg這szenie Konkursowe”) odbywa si poprzez publikacj w serwisie Instagram Pracy Konkursowej, kt鏎 jest post, o kt鏎ym mowa w ust.1.

6.       Ka盥y Uczestnik mo瞠 wys豉 dowoln ilo嗆 Prac Konkursowych, ale ma mo磧iwo嗆 wygrania tylko jednej Nagrody. W przypadku dokonania przez t sam osob zg這sze kilku Prac Konkursowych do Konkursu nagrodzona mo瞠 zosta tylko jedna Praca Konkursowa.

7.       W Konkursie mo積a bra udzia wy陰cznie osobi軼ie, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zg這sze konkursowych w imieniu os鏏 trzecich.

8.       Praca Konkursowa musi by efektem samodzielnej pracy tw鏎czej osoby zg豉szaj帷ej i by nieobci捫ona prawami os鏏 trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami, kt鏎zy nie zwyci篹yli w Konkursie, w okresie 2 lat od zako鎍zenia Konkursu w razie ch璚i wykorzystania w celach reklamowych wykonanych przez nich Prac Konkursowych zg這szonych do udzia逝 w Konkursie, w celu ustalenia zasad korzystania z tych Prac Konkursowych lub przeniesienia na Organizatora lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. autorskich praw maj徠kowych do tych Prac Konkursowych.

10.   Zg這szenie Konkursowe jest r闚noznaczne z akceptacj przez Uczestnika postanowie Regulaminu bez konieczno軼i sk豉dania odr瑿nych o鈍iadcze w tym przedmiocie i jest r闚noznaczne ze z這瞠niem przez Uczestnika nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i zobowi您a:

a.       Praca Konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej tw鏎czo軼i Uczestnika.

b.       Uczestnik jest osob pe軟oletni posiadaj帷 pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i nie zachodz wobec niego 瘸dne przes豉nki, kt鏎e powoduj jego wykluczenie z Konkursu.

c.        Uczestnik wyra瘸 zgod na przetwarzanie przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach zwi您anych z realizacj Konkursu, przyznania Nagrody i publikacji wynik闚 Konkursu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych  („RODO”).

d.       Uczestnik wyra瘸 zgod? na kontakt droga? elektroniczna? w celach zwi您anych

z Konkursem.

e.       Uczestnik zapozna si z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.  okre郵onymi w Za陰czniku nr. 1 do Regulaminu stanowi帷ymi spe軟ienie obowi您ku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO oraz i zosta poinformowany, 瞠 ma mo磧iwo嗆 odwo豉nia udzielonej zgody w ka盥ym czasie, ale wycofanie zgody nie wp造wa na zgodno嗆 z prawem przetwarzania danych osobowych, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f.        Uczestnik o鈍iadcza, i przys逝guje mu pe軟ia autorskich praw osobistych i maj徠kowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  do Pracy Konkursowej i utwor闚 zawartych w Pracy Konkursowej i przesy豉j帷 Prac Konkursow Uczestnik Konkursu potwierdza r闚nie, 瞠:

a) Praca Konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach;

b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej tw鏎czo軼i;

c) przys逝guj mu autorskie prawa maj徠kowe do Pracy Konkursowej  w pe軟ym zakresie oraz prawa te nie s w 瘸den spos鏏 ograniczone lub obci捫one na rzecz os鏏 trzecich;

d) korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak r闚nie w zakresie okre郵onym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. nie b璠zie narusza這 praw os鏏 trzecich, w tym w szczeg鏊no軼i praw osobistych.

g.       Uczestnik nie udzieli 瘸dnej osobie innej ni Organizator lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.  licencji uprawniaj帷ej do korzystania ze zg這szonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, z wy陰czeniem licencji udzielanej serwisowi Instagram na warunkach okre郵onych w zasadach funkcjonowania tego serwisu.

h.       Uczestnik ponosi pe軟a? odpowiedzialno嗆? wobec Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia b璠zie sobie ro軼i? prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdj耩? lub opis闚, jak r闚nie?, gdy osoba trzecia zg這si jakiekolwiek roszczenia zwi您ane z rozpowszechnianiem jej wizerunku w ramach Pracy Konkursowej.  Uczestnik zobowi您uje si do zwolnienia Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z odpowiedzialno軼i wobec ka盥ej osoby trzeciej, kt鏎a skieruje przeciwko nim ww. roszczenie zwi您ane z Konkursem.

i.         Uczestnik wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Pracy Konkursowej w ca這軼i lub w cz窷ciach w czasie Audycji oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Pracy Konkursowej, a tak瞠 eksploatacji Pracy Konkursowej lub odczytanej tre軼i Pracy Konkursowej, w tym wizerunku Uczestnika zawartego w Pracy Konkursowej, w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o., bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego, a Korzystanie z Pracy Konkursowej, ani z artystycznego wykonania Pracy Konkursowej w zakresie okre郵onym w okre郵onej poni瞠j licencji nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Uczestnika  瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

j.         Uczestnik wyra瘸 zgod na publikacj Pracy Konkursowej na profilu Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. w serwisie Instagram w Czasie Trwania Konkursu, jak r闚nie po up造wie Czasu Trwania Konkursu (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o kt鏎ej mowa poni瞠j), niezale積ie od zdobycia lub niezdobycia Nagrody przez Uczestnika, w formie w jakiej opublikowana zosta豉 w serwisie Instagram.

k.       Uczestnik akceptuje fakt, 瞠 Praca Konkursowa mo瞠 zosta wykorzystane na potrzeby reklamy marki Organizatora lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o., w szczeg鏊no軼i Stacji radiowych, w dowolnych mediach i no郾ikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o kt鏎ej mowa poni瞠j).

l.         Uczestnik udziela Organizatorowi i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. niewy陰cznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej. Licencja jest udzielona bez ogranicze terytorialnych i czasowych (Okres Licencji) w zakresie autorskich praw na korzystanie z Pracy Konkursowej w zwi您ku z Konkursem. Licencja jest udzielona na wszystkich polach eksploatacji okre郵onych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., w szczeg鏊no軼i na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow; b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy; c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet). Organizator i Wsp馧organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Pracy Konkursowej lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

m.     Uczestnik korzystaj帷 z przys逝guj帷ych mu autorskich praw maj徠kowych i osobistych:

a)  wyra瘸 zgod na dokonywanie przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o., bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowa Pracy Konkursowej, w szczeg鏊no軼i poprzez dokonywanie jego zmian, skr鏒闚 oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowa wg uznania Organizatora/ GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.  na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie;

b) zezwala Organizatorowi i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. na wykonywanie zale積ych praw autorskich, w tym w szczeg鏊no軼i na zezwalanie na korzystanie z opracowa Pracy Konkursowej oraz rozporz康zanie tymi opracowaniami wed逝g uznania Organizatora na Polach Eksploatacji wskazanych w Regulaminie;

c) upowa積ia Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. do podj璚ia decyzji o pierwszym udost瘼nieniu Pracy Konkursowej, a tak瞠 udost瘼nieniu Pracy Konkursowej b康 to anonimowo, b康 te z podaniem imienia i miejscowo軼i lub pseudonimu Uczestnika;

d) przenosi na Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. prawo zezwalania na wykonywanie zale積ego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej.

III. Nagrody

1.       Nagrodami dla Laureat闚 w Konkursie s: za zaj璚ie I miejsca – JBL TUNER 2., za zaj璚ie II miejsca – JBL GO, za zaj璚ie III miejsca – JBL GO, za zaj璚ie IV miejsca – JBL GO(„Nagrody”).

2.       W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowi您ku uiszczenia podatku dochodowego od os鏏 fizycznych z tytu逝 Nagr鏚 zwi您anych z Konkursem, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieni篹na w kwocie stanowi帷ej 11,11% warto軼i brutto danej Nagrody rzeczowej. W takim przypadku, cz窷 Nagrody, stanowi帷a dodan kwot pieni篹n, nie zostanie wyp豉cona zwyci瞛cy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwyci瞛cy Nagrody jako 10% zrycza速owany podatek dochodowy, od 陰cznej warto軼i Nagrody rzeczowej i finansowej, o kt鏎ym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z p騧n. zm.). Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupe軟ienie przez nagrodzonych Uczestnik闚 Konkursu formularza z danymi, kt鏎e umo磧iwi Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego.  Podanie powy窺zych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek odebrania Nagrody

3.       W przypadku okre郵onym w ust. 2 za pobranie i odprowadzenie nale積ego podatku odpowiedzialny jest wy陰cznie Organizator.

4.       Og這szenie wynik闚 Konkursu nast徙i we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie w trakcie Audycji oraz za po鈔ednictwem wiadomo軼i prywatnej wys豉nej przez GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. do Laureata w serwisie Instagram, w kt鏎ej GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. poprosi Laureat闚 o kontakt w wiadomo軼i e-mail na adres ewelina.borkowska@brandlift.pl celem potwierdzenia ch璚i otrzymania Nagrody i przekazania danych osobowych koniecznych do dostarczenia Nagrody.  Og這szenie wynik闚 Konkursu zostanie opublikowane r闚nie na profilu Wsp馧organizatora @radio_zlote_przeboje w serwisie Instagram w dniu 2.11.2020 r.

5.       Warunkiem otrzymania Nagrody jest przes豉nie wiadomo軼i, o kt鏎ej mowa w ust. 4, w kt鏎ej znajdzie si formularz z danymi Uczestnika, zawieraj帷y: imi i nazwisko zwyci瞛cy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowo嗆) oraz potwierdzenia ch璚i odbioru Nagrody o tres?ci „Wyraz?am ch耩? otrzymania nagrody w Konkursie „Radio Z這te Przeboje 80, 90, 00 Total Look”. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) b璠zie stanowi przyczyn odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej.

6.       Brak przekazania wiadomos?ci e-mail, o kto?rej mowa w ust. 4-5 w terminie 5 dni kalendarzowych od daty poinformowania Laureato?w o zwyci瘰twie w Konkursie (decyduje data wys豉nia wiadomo軼i e-mail przez Organizatora) b璠zie uwa瘸ne za rezygnacj z prawa do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody i status Laureata Konkursu, a Nagroda, kt鏎a? uzyska豚y ten Laureat Konkursu nie podlega przekazaniu innej osobie.

7.       W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku mo磧iwo軼i skontaktowania sie? ze Laureatem w ci庵u 14 dni od przyznania Nagrody, moz?e ona zostac? przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.

8.       Nagroda nie mo瞠 by wymieniona na inn lub na jej r闚nowarto嗆 pieni篹n.

9.       Nagrody zostan przes豉nie zwyci瞛com przesy趾 pocztow lub kuriersk do dnia 15.11.2020 r. na adres wskazany zgodnie z ust. 4-5.

10.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych.

11.   Laureat Konkursu nie mo瞠 przenie嗆 prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

12.   Nagrodzony Uczestnik Konkursu mo瞠 zrzec si Nagrody, ale w zamian nie przys逝guje mu ekwiwalent pieni篹ny ani jakakolwiek inna Nagroda.

13.   Jeden Uczestnik mo瞠 wygra tylko jedn Nagrod. 

14.   Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilo軼i nagr鏚, jak r闚nie do nieprzyznania nagr鏚 w og鏊e, w przypadku braku Prac Konkursowych spe軟iaj帷ych wymogi Regulaminu.

15.   Nagrody nieodebrane ulegaj przepadkowi.

16.   Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za niemo積o嗆 odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezale積ych i/lub le膨cych po stronie Uczestnik闚. W szczeg鏊no軼i Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za nieprawid這wo軼i, wynikaj帷e z b喚dnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za zmian miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak r闚nie za zmian innych danych, uniemo磧iwiaj帷 prawid這we przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Je瞠li Nagroda nie zostanie odebrana (2x awizo) po uprzednim wys豉niu przez Organizatora na podany przez U篡tkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi r闚nie odpowiedzialno軼i za odbi鏎 nagrody pod wskazanym przez Laureata adresem przez inn ni Laureat osob podaj帷 si za Laureata.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1.         Administratorem (w rozumieniu obowi您uj帷ych przepis闚 z zakresu ochrony danych osobowych) danych osobowych Uczestnik闚 przekazanych przez nich w zwi您ku z przyst徙ieniem do Konkursu, jak r闚nie? przetwarzanych w zwi您ku z jego obs逝g, rozliczeniem oraz podsumowaniem, jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.

2.         Uczestnik Konkursu, poprzez przygotowanie i przekazanie Pracy Konkursowej zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w ramach niniejszego Regulaminu potwierdza zapoznanie si z tre軼i i akceptacj „Klauzuli informacyjnej dotycz帷ej przetwarzania danych osobowych Uczestnik闚 Konkursu stanowi帷ej Za陰cznik nr 1 do Regulaminu.

3.         Szczeg馧owe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnik闚 Konkursu, zawiera klauzula o kt鏎ej mowa w punkcie powy瞠j. Uczestnik, przed przyst徙ieniem do Konkursu, ma obowi您ek zapoznac? sie? z tres?cia? klauzuli o kt鏎ej mowa w punkcie powy瞠j oraz z pozosta造mi postanowieniami Regulaminu.

V. Reklamacje 

1.         Wszystkie osoby bior帷e udzia w Konkursie tj. Uczestnicy maj prawo zg豉sza Organizatorowi reklamacje dotycz帷e Konkursu w terminie 14 dni od daty wyst徙ienia zdarzenia uzasadniaj帷ego reklamacj, jednak nie p騧niej ni do 15.11.2020 roku za pomoc poczty elektronicznej na adres: ewelina.borkowska@brandlift.pl  i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2.         Reklamacje rozpatruje Komisja powo豉na przez Organizatora.

3.         Reklamacje powinny by sporz康zane w formie pisemnej i zawiera imi i nazwisko, dok豉dny adres, dat i miejsce zdarzenia, kt鏎ego dotyczy roszczenie, jak r闚nie dok豉dny opis i pow鏚 reklamacji oraz tre嗆 膨dania.

4.         Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, w陰czaj帷 w to wysy趾 pisma zawieraj帷ego odpowied na reklamacj.

5.         Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera si na tre軼i niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowi您uj帷ych przepisach prawa.

6.         O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w kt鏎ej z這穎no reklamacj na adres Uczestnika podany w reklamacji.

7.         Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wi捫帷a i ostateczna. Bez wzgl璠u na post瘼owanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzi roszcze przed s康em powszechnym.

VI. Prawa autorskie

1.         Uczestnik zrzeka si wszelkich roszcze zwi您anych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowi您uje si do zwrotu wszelkich koszt闚 poniesionych przez Organizatora lub Wsp馧organizatora w przypadku, w kt鏎ym umieszczenie w serwisie Instagram jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszcze os鏏 trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora lub Wsp馧organizatora.

2.         Wszelkie prawa w豉sno軼i intelektualnej do Konkursu przys逝guj Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w 瘸dnym zakresie nabyciem przez Uczestnik闚 jakichkolwiek praw w豉sno軼i intelektualnej.

VII. Postanowienia ko鎍owe

1.       Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem  16.10.2020 roku i obowi您uje do odwo豉nia.

2.       Organizator nie ma wp造wu na funkcjonowanie sieci Internet, za pos?rednictwem kto?rej Uczestnicy bior? udzia w Konkursie, jak ro?wniez? za po鈔ednictwem kt鏎ej Organizator kontaktuje sie? z Uczestnikiem.

3.       Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegaj? prawu polskiemu i wy陰cznej jurysdykcji powszechnych sa?do?w polskich.

4.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie? przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.

5.       Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

6.       Prawa i obowi您ki Organizatora i Uczestnik闚 Konkursu okre郵one s wy陰cznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powo豉nych oraz we w豉軼iwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dost瘼ne w innych materia豉ch maj jedynie charakter informacyjny.

7.       Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

Za陰cznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu „Radio Z這te Przeboje 80, 90, 00 Total Look”

(ewentualnie do dostosowania do standard闚 i polityki prywatno軼i Organizatora)

Klauzula informacyjna dotycz帷a przetwarzania danych osobowych Uczestnik闚 Konkursu przez Organizatora (w dalszej cz窷ci, jako „Klauzula informacyjna”)

1.       Administratorem (w rozumieniu przepis闚 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych - w dalszej cz窷ci jako „RODO”) danych osobowych uczestnik闚 (w dalszej cz窷ci jako „Uczestnicy”) konkursu „Radio Z這te Przeboje 80, 90, 00 Total Look” (w dalszej cz窷ci jako „Konkurs”) jest - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.  Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

2.       Dane osobowe Uczestnik闚 Konkursu b璠 przetwarzane przez Administratora w nast瘼uj帷ych celach:

a.      przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.      ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pierwszym r闚nie zgod na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.       Dane osobowe Uczestnik闚 Konkursu mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym na rzecz Administratora us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody, w szczeg鏊no軼i Organizatorowi Konkursu Brandlift Sp馧k z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Warszawie, pod adresem Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisan do Rejestru Przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego, s康 rejestrowy: S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia KRS, pod numerem KRS 0000785873, NIP: 5272893049,

4.       Dane osobowe Uczestnik闚 Konkursu b璠 odpowiednio zabezpieczone przez Administratora,

z uwzgl璠nieniem wymaga prawnych oraz wewn徠rz firmowych standard闚 i procedur bezpiecze雟twa w tym zakresie, w tym tak瞠 z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisj Europejsk w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowa這 konieczno嗆 ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Instagram, w tym o stosowanych przez portal mechanizmach bezpiecze雟twa, s zawarte pod nast瘼uj帷ym adresem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388. 

5.       Dane osobowe Uczestnik闚 Konkursu b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6.       Uczestnik Konkursu jako podmiot danych (osoba, kt鏎ej dane dotycz) ma prawo (w sytuacjach okre郵onych w obowi您uj帷ych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych), do: udzielenia mu dost瘼u do dotycz帷ych go danych osobowych, ich sprostowania lub usuni璚ia, uzupe軟ienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyra瞠nia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz帷ych go danych osobowych, otrzymania kopii danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wszystkie wymienione powy瞠j prawa, mog by egzekwowane przez Uczestnika Konkursu poprzez kontakt z przedstawicielem Administratora pod nast瘼uj帷ym adresem: iodo@radioagora.pl lub w jego siedzibie. Ponadto, w razie uznania przez Uczestnika Konkursu, 瞠 dotycz帷e go dane osobowe s przetwarzane niezgodnie z prawem, przys逝guje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt鏎ym jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.

7.       Dane osobowe Uczestnik闚 Konkursu nie b璠 przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora (w tym profilowania).

8.       Dane osobowe Uczestnik闚 Konkursu nie b璠 przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9.       Podanie danych w celach ich okre郵onych w niniejszej informacji jest dobrowolne, a brak ich podania uniemo磧iwia realizacj celu ich przetwarzania tj, udzia逝 w Konkursie.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!