REGULAMIN KONKURSU "Pi瘯na przez ca造 rok z Radiem Z這te Przeboje"

REGULAMIN KONKURSU "Pi瘯na przez ca造 rok z Radiem Z這te Przeboje"

I.    POSTANOWIENIA OG粌NE

Organizatorem konkursu "Pi瘯na przez ca造 rok z Radiem Z這te Przeboje", zwanego dalej "Konkursem", jest:

a.         GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z.

b.        DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych,

zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest ZIAJA LTD Zak豉d Produkcji Lek闚 Sp. z o.o. z siedzib w Gda雟ku (80-298), ul. Jesienna 9, NIP 584-020-11-86, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow".

4. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 23 grudnia 2020 r. Fina造 Konkursu („Fina”) b璠 odbywa si w ka盥 鈔od w audycji „Tylko dobra muzyka” nadawanej od godz. 9:30 do godz. 14:00, zwanej dalej „Audycj”.

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7. Laureat Konkursu, kt鏎y uzyska prawo do Nagrody nie mo瞠 bra udzia逝 w kolejnych Fina豉ch Konkursu.

8. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II.           ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") w okresie od dnia 30 listopada do dnia 23 grudnia 2020 r. wysy豉 za po鈔ednictwem formularza konkursowego dost瘼nego na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej („Formularz”) list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz odpowiedzi na otwarte zadanie konkursowe podane na antenie Stacji Radiowej oraz w Formularzu („Zg這szenie”): Napisz, jakie zasady w piel璕nacji sk鏎y stosujesz zawsze, niezale積ie od pory roku.

2. Finalist Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎y prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadane w Konkursie zadanie konkursowe oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista").

3. W ka盥ym Finale udzia we幟ie 3 (trzech) Finalist闚, wy這nionych przez Komisj Konkursow zgodnie z ust瘼em poprzedzaj帷ym spo鈔鏚 wszystkich kompletnych Zg這sze przes豉nych do chwili rozpocz璚ia obradowania Komisji Konkursowej przed dan Audycj.

4. Finali軼i musz 郵edzi Audycj i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj lub przedstawiciela Komisji Konkursowej w trakcie tej Audycji i odby z nim rozmow. Je瞠li Finalista nie odbierze telefonu, o kt鏎ym mowa w niniejszym ust瘼ie, jego Zg這szenie przepada, a prowadz帷y Audycj lub przedstawiciel Komisji Konkursowej wykonuje po陰czenie na numer kolejnego Finalisty wybranego wed逝g zasad okre郵onych w ust瘼ach powy瞠j. Finalista, kt鏎y odby rozmow z prowadz帷ym Audycj lub przedstawicielem Komisji Konkursowej zostaje laureatem Konkursu („Laureat”). Organizator zastrzega, 瞠 wybrane rozmowy z Finalistami odb璠 si poza anten.

5. Zg這szenia wy這nionych Laureat闚 zostan opublikowane na stronie www.zloteprzeboje.pl po zako鎍zeniu Audycji.

III.    NAGRODY

1. Nagrod w Konkursie dla ka盥ego Laureata jest zestaw kosmetyk闚 Ziaja Baltic Home Spa o warto軼i 78 z brutto ("Nagroda").

2. ㄠcznie w okresie realizacji Konkursu wydane zostanie 12 (s這wnie: dwana軼ie) Nagr鏚 opisanych w ust. 1.

3. Aby otrzyma Nagrod Laureat, kt鏎y odby z prowadz帷ym Audycj lub przedstawicielem Komisji Konkursowej rozmow, o kt鏎ej mowa w pkt. II ust. 4, jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni od dnia tej rozmowy przes豉 na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane Laureata Nagrody: imi i nazwisko oraz adres pocztowy, na jaki ma by przes豉na Nagroda.

4.   Nagroda zostanie wys豉na przesy趾 kuriersk na wskazany adres pocztowy w terminie do 14  (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia, w kt鏎ym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powy瞠j.

5. Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

6. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowi w豉sno嗆 Fundatora.

IV.    KOMISJA KONKURSOWA

Komisj Konkursow stanowi Sekretarz Redakcji oraz prowadz帷y Audycj z Konkursem.

V.    DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zg豉szaj帷ych b璠 przetwarzane w celu:

a.      przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.      ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zg豉szaj帷ych mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Zg豉szaj帷ych b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zg豉szaj帷emu przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.                  Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.                  Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

4. Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu, lub jego poszczeg鏊ne elementy, b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust瘼ach powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.  Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za  wys豉nie Zg這szenia  przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydowa o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. Je瞠li nie uda si w kolejnej pr鏏ie po陰czenia z t osob nawi您a po陰czenia zadowalaj帷ej jako軼i, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odm闚i prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wy這niony przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.

3 Wysy豉j帷 Zg這szenie zgodnie z  pkt. II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

4. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!