Regulamin konkurs闚 "Z這te za przeboje! Edycja 5."

Regulamin konkurs闚 "Z這te za przeboje! Edycja 5."

§ 1. Postanowienia og鏊ne

1. Organizatorem konkurs闚 jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Konkursy b璠 emitowane w okresie od 22 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. Konkursy odbywa si b璠 dwa razy dziennie podczas audycji „Z這te Przeboje na dzie dobry” trwaj帷ej w godz. 05:30-09:30, „Tylko dobra muzyka” trwaj帷ej w godz. 09:30-14:00 oraz podczas audycji „Dobre popo逝dnie” i „Pi徠ek jak marzenie” trwaj帷ej w godz. 14:00-18:00 (dalej 陰cznie jako „Audycje” lub osobno - „Audycja”). O rozpocz璚iu i zako鎍zeniu ka盥ego konkursu informuje prowadz帷y Audycj („Prowadz帷y”).

3. Fundatorem nagr鏚 w konkursach jest Organizator lub sponsor, kt鏎y zobowi您a si do ufundowania nagr鏚.

4. Konkursy organizowane s na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzane s na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

5. W konkursach nie mog bra udzia逝 pracownicy Organizatora ani fundator闚, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

6. Uczestnikami Konkursu mog by pe軟oletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog bra udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Uczestnik konkursu, kt鏎y uzyska prawo do Nagrody w co najmniej jednym konkursie niniejszej edycji konkurs闚 nie mo瞠 bra udzia逝 w kolejnych konkursach niniejszej edycji ani w konkursach kolejnych edycji „Z這te za przeboje!”.

8. W przypadku, gdyby Organizator odkry, 瞠 prawo do Nagrody uzyska豉 osoba, kt鏎a uprzednio uzyska豉 prawo do Nagrody w konkursie aktualnie trwaj帷ej edycji konkurs闚 lub poprzednio zako鎍zonych edycjach Konkurs闚 „Z這te za przeboje!”, stosuje si zapisy § 7 ust. 4.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. W ramach ka盥ego z konkurs闚 Organizator nadawa b璠zie piosenki oznaczone specjalnymi jinglami z warto軼iami kwotowymi („Jingle”). W takcie jednego konkursu wyemitowanych mo瞠 zosta od jednej do pi璚iu piosenek z Jinglami. Warto嗆 kwotowa podana w Jinglu mo瞠 wynosi od 50 z do 2000 z. O liczbie piosenek w ramach jednego konkursu oraz o wysoko軼i kwot w Jinglach decyduje Prowadz帷y. Zadaniem uczestnika konkursu jest 郵edzi Audycje z konkursem, rozpozna wykonawc闚 piosenek z Jinglami i zapami皻a warto軼i kwotowe w Jinglach.

2. Aby wzi望 udzia w konkursie nale篡 zadzwoni na numer telefonu 22 4444 000 i po uzyskaniu po陰czenia poda odpowied na zadanie konkursowe: Wymie wszystkich wykonawc闚 piosenek oznaczonych Jinglami w konkursie i podaj warto軼i wskazane w tre軼i Jingli. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, kt鏎y jako pierwszy w danym konkursie poprawnie odpowie na zadanie konkursowe po uzyskaniu po陰czenia telefonicznego z Prowadz帷ym („Zwyci瞛ca”).

3. Ocena poprawno軼i podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadz帷ego. Ocena Prowadz帷ego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrod dla Zwyci瞛cy jest kwota pieni篹na b璠帷a sum kwot pieni篹nych podanych Jinglach wyemitowanych w trakcie danego konkursu, zgodnie z § 2 ust. 1 („Nagroda g堯wna”).

2. W ka盥ym konkursie Nagroda g堯wna dla Zwyci瞛cy wynosi b璠zie co najmniej 50 z (s這wnie: pi耩dziesi徠 z這tych) a maksymalnie 2.000 z (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych) brutto.

3. Prowadz帷y mo瞠, wed逝g w豉snego, uznania przyzna nagrod pocieszenia uczestnikowi konkursu, kt鏎y spe軟i cz窷 warunk闚 wskazanych w § 2 ust. 2, lecz nie zosta Zwyci瞛c („Nagroda pocieszenia”). Wysoko嗆 Nagrody pocieszenia w danym konkursie okre郵a Prowadz帷y.

4. Nagroda g堯wna i Nagroda pocieszenia zwane dalej b璠 陰cznie „Nagrod”.

5. Zwyci瞛ca oraz uczestnik, o kt鏎ym mowa w § 3 ust. 3 zostan powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora telefonicznie.

6. Aby otrzyma Nagrod Zwyci瞛ca lub uczestnik, o kt鏎ym mowa w § 3 ust. 3, kt鏎zy odbyli z Organizatorem rozmow, o kt鏎ej mowa w ust瘼ie powy瞠j s zobowi您ani nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przes豉 na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imi, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma by przelana Nagroda.

7. Zwyci瞛ca lub uczestnik, o kt鏎ym mowa w § 3 ust. 3  traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 6.

8. W przypadku nagr鏚 fundowanych przez fundatora nagr鏚, do chwili przekazania nagrody uczestnikowi konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wy陰cznym w豉軼icielem. Przekazuj帷 nagrod fundator dzia豉 za po鈔ednictwem Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Uczestnik konkursu wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego g這su oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia g這su i z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w celach i na zasadach przewidzianych w ust瘼ie powy瞠j.

3. Korzystanie z utrwalenia g這su i/lub artystycznego wykonania uczestnika konkursu w zakresie okre郵onym w niniejszym punkcie Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz uczestnika konkursu 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkurs闚 jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w kt鏎ym dany uczestnik bra udzia, w tym przekazania nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. w豉軼iwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemo磧iwi przekazanie nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia danego konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 7. Postanowienia ko鎍owe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin dost瘼ny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!