Regulamin konkursu "Odlotowe wakacje w Radiu Z這te Przeboje"

Regulamin

I.               POSTANOWIENIA OG粌NE

1.             Organizatorem konkursu „Odlotowe wakacje w Radiu Z這te Przeboje" (dalej: "Konkurs") jest:

a.              "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych

i

b.              Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych,

zwane 陰cznie w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem".

2.             Fundatorem Nagr鏚 w Konkursie Alert Media Communication Sp. z o.o, ul. Przy Ba瘸ntarni 13, 02-792 Wa-wa, NIP 527-236-52-50, zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu „Fundatorem".

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, og豉szany i przeprowadzany na antenie stacji radiowej „Z這te Przeboje Kolor 90,4 FM" („Stacja Radiowa").

4.             Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 27 lipca 2021 r. W konkursie przeprowadzone zostan dwa fina造 („Fina/-y").

5.             Fina造 Konkursu odbywa si b璠 we wskazanym wy瞠j okresie, w godzinach od 10:00 do 18:00

6.             Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.             Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora ani Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

8.             Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

II.                   ZASADY KONKURSU

1.             Aby wzi望 udzia w Konkursie, zg豉szaj帷y ("Zg豉szaj帷y") wysy豉 zg這szenie na adres e-mail odlotowelato@zloteprzeboje.pl zawieraj帷e:

(i)                  Odpowied na pytanie konkursowe:"Opisz nam swoje urlopowe przygody"

(ii)                Imi i aktualny numer telefonu kontaktowego Zg豉szaj帷ego ("Zg這szenie");

2.             W Finale bior udzia wszystkie kompletne Zg這szenia przes豉ne do chwili rozpocz璚ia obradowania Komisji Konkursowej przed Fina貫m, zawieraj帷e kompletne zg這szenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j.

3.             Finalist zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎ego Zg這szenie zawiera najlepsz, najciekawsz w ocenie Komisji konkursowej odpowied na pytanie wskazane w ust. 1(i) oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie.

4.             Finalista Konkursu musi odebra telefon od reprezentanta Organizatora oraz odby z nim rozmow, kt鏎a zostanie wyemitowana na antenie Stacji Radiowej. Odbycie rozmowy z reprezentantem Organizatora powoduje przyznanie Finali軼ie Konkursu tytu逝 „Laureata Konkursu".

5.             Fina造 b璠 emitowane na antenie Stacji radiowej w blokach reklamowych w dniu 28 lipca 2021 r.

III.                   NAGRODY

1.             Nagrod dla Laureata Konkursu jest voucher na przelot sterowcem Goodyear w dniu 1 sierpnia 2021 r. w okolicach Wroc豉wia o warto軼i 800 z (osiemset z這tych)  ("Nagroda").

2.             W konkursie zostan rozdane dwie Nagrody (po jednej w ka盥ym Finale.)

3.             Aby otrzyma Nagrod Laureat Konkursu, kt鏎y odby rozmow z reprezentantem Organizatora zgodnie z pkt. II ust. 4 Regulaminu jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 1  dnia roboczego od dnia tej rozmowy, przes豉 na adres e-mail: zuzanna.gardias@tandemmedia.pl dane odbiorcy Nagrody: imi i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

4.             Nagroda w postaci vouchera na lot zostanie wys豉na na wskazany adres e-mail w terminie do 1 dnia roboczego po otrzymaniu adresu e-mail Laureata.

5.             Szczeg馧y realizacji Nagrody Laureat Konkursu uzgodni z Fundatorem pod numerem telefonu / adresem email wskazanym na voucherze.

6.             Zg豉szaj帷y przyjmuj do wiadomo軼i i nie b璠 zg豉sza z tego tytu逝 瘸dnych roszcze do Organizatora, 瞠 realizacja vouchera stanowi帷ego Nagrod nast徙i zgodnie z warunkami 鈍iadczenia us逝g przez Fundatora oraz 瞠 odbycie si lotu obj皻ego ww. voucherem jest uzale積ione od warunk闚 atmosferycznych w dacie planowanego lotu. Decyzja o odbyciu si lotu le篡 w wy陰cznej gestii Fundatora.

7.             Je郵i Laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora lub Fundatora o niemo積o軼i realizacji Nagrody (odbycia lotu) Laureat Konkursu ma prawo do nagrody zast瘼czej w postaci bluzy vintage Goodyear, koszulki i gad瞠tu blimpowego o warto軼i oko這 300 z (trzystu z這tych)  („Nagroda zast瘼cza").

8.             Aby otrzyma Nagrod zast瘼cz Laureat Konkursu, kt鏎y zosta poinformowany o niemo積o軼i odbycia lotu jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia tego powiadomienia, przes豉 na adres e-mail: zuzanna.gardias@tandemmedia.pl dane odbiorcy Nagrody: imi i nazwisko, adres pocztowy

9.             Nagroda zast瘼cza zostanie wys豉na na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia przekazania danych, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie powy瞠j..

10.         Nagroda ani Nagroda zast瘼cza nie podlegaj wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.

11.         Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu lub wydaniu nagr鏚 w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.             Komisj Konkursow stanowi pracownicy Organizatora.

2.             Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥ym Fina貫m, wy豉niaj帷 Finalist闚 Konkursu. Komisja Konkursowa wy豉nia tak瞠 kolejn osob, kt鏎a zostanie Finalist, je郵i Finalista Konkursu nie odbierze telefonu, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 4 Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

1.             Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3.             Dane osobowe Zg豉szaj帷ych b璠 przetwarzane w celu:

a.                 przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.                 ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. We wszystkich przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.             Dane osobowe Zg豉szaj帷ych mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.             Dane osobowe Zg豉szaj帷ych b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6.             Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.             Zg豉szaj帷emu przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8.             Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl.

9.             Podanie  danych  osobowych  jest  niezb璠ne  do  udzia逝  w  Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zg豉szaj帷y wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠:

a.              posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia, w tym do zdj耩 i innych utwor闚 zawartych w Zg這szeniu;

b.              Zg這szenie nie zawiera d鏏r chronionych os鏏 trzecich, np. ich wizerunk闚;

c.              poniesie pe軟 odpowiedzialno嗆 z tytu逝 zg這szenia do Organizatora jakichkolwiek roszcze os鏏 w Zg這szeniu w zwi您ku z eksploatacj Zg這szenia w zakresie okre郵onym w niniejszym Regulaminie;

d.              przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zg這szenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem b璠zie opatrzone danymi autora, czy te b璠zie publikowane bez podawania tych danych.

2.             Zg豉szaj帷y wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego g這su i artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego nagrania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, utwor闚, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

4.             Zg豉szaj帷y, z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚 lub element闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b.              wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust瘼ach powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.             Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4.             Reprezentant Organizatora wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Finalist Konkursu (5 sygna堯w). Je瞠li Finalista Konkursu nie odbierze po陰czenia traci prawo do Nagrody.

5.             Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na stronie pod adresem: www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!