REGULAMIN KONKURSU "WEEKEND MOJEGO ŻYCIA!"

REGULAMIN KONKURSU "WEEKEND MOJEGO ŻYCIA!"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu „Weekend mojego życia!" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w dniu 30 lipca 2021 r. podczas audycji pt. „Złote Przeboje na Dzień Dobry - wakacje" trwającej od godz. 06:00 do 10:00 zwanej dalej „Audycją".

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursu.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1.      Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w dniu 30 lipca 2021 r. nagrywa wiadomość głosową dzwoniąc pod numer 22 4444 000 wraz z podaniem swojego imienia, numeru telefonu i opisem najciekawszej lub najbardziej szalonej przygody weekendowej („Zgłoszenie").

2.             Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Laureat").

3.             Komisja konkursowa wyłoni 3 (słownie: trzy) Laureatów, z czego jeden z nich zajmie miejsce pierwsze, a pozostali dwoje – miejsce drugie. Nagrody będą przydzielane zgodnie z informacjami w punkcie III ust. 1-2.

4.             W finale biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej.

5.             Laureaci muszą śledzić audycję z finałem (dalej „Audycja"). Laureat, który zajął miejsce pierwsze musi odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z prowadzącym Audycję. Nagrania wypowiedzi Laureatów miejsca drugiego zostaną wyemitowane w trakcie finału. Komisja konkursowa poinformuje Laureatów drugiego miejsca o wygranej telefonicznie, poza anteną.

III. NAGRODY

1.      Nagrodą dla Laureata pierwszego miejsca, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę, o której mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu jest jeden voucher na pobyt dla 2 (słownie: dwóch) osób w Hotelu Perła Południa w Rycie na 2 (słownie: dwie) noce, od piątku do niedzieli, ze śniadaniami, obiadokolacjami oraz nielimitowanym dostępem do basenu, sauny, sali fitness i siłowni, o łącznej wartości 900 (słownie: dziewięćset) złotych brutto. Termin ważności  vouchera upływa dnia 20.12.2021 r.

2.      Nagrodą dla Laureata drugiego miejscau jest jeden voucher na pobyt dla 2 (słownie: dwóch) osób w Hotelu Perła Południa w Rycie na 1 (słownie: jedną) noc, ze śniadaniem w formie bufetu, obiadokolacją oraz nielimitowanym dostępem do basenu, sauny, sali fitness i siłowni, o łącznej wartości 500 (słownie: pięćset) złotych brutto. W trakcie konkursu zostaną rozdane 2 (słownie: dwa) vouchery jednodniowe. Termin ważności  voucherów upływa dnia 20.12.2021 r.

3.      Aby otrzymać nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia poinformowania go przez Organizatora o zdobyciu tytułu Laureata, przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy nagrody: imię i nazwisko oraz adres e-mail na jaki ma być przesłana nagroda.

4.      Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5.             Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie trzech tygodni od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

6.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1.             Komisję Konkursową stanowią Wydawca Audycji i Prowadzący Audycję.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed Audycją, wyłaniając Laureatów Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Laureatem pierwszego miejsca, jeśli Laureat nie odbierze telefonu podczas Audycji.

V. DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3.       Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w tym przekazania nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.       Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem nagrody.

5.       Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.       Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.       Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.       Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.a.        utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

a.b.        wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

a.c.        publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w danej edycji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów).

4.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!