REGULAMIN KONKURSU "Zgrana rodzinka w Radiu Z這te Przeboje"

I.    POSTANOWIENIA OG粌NE

Organizatorem konkursu „Zgrana rodzinka w Radiu Z這te Przeboje", zwanego dalej "Konkursem", jest:

a.         GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z.

b.        DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych,

zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Rebel Sp. z o.o., adres: ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gda雟k, NIP: 9571068214, („Fundator")

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Radio Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow".

4. Konkurs b璠zie realizowany w dniach od 4 do10 pa寮ziernika 2021 r. Fina造 Konkursu („Fina") b璠 odbywa si raz dziennie w dniach od 4 do 8 pa寮ziernika 2021 r. w audycji „Dobre popo逝dnie" nadawanej od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz dwa razy dziennie w dniach od 9 do 10 pa寮ziernika w weekendowej audycji porannej nadawanej od godz. 9:00 do godz. 11:00, zwanych dalej „Audycj".

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.z這teprzeboje.tuba.pl

II.           ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej (dalej: „Zg豉szaj帷y") w okresie od dnia

4 pa寮ziernika 2021 do dnia 10 pa寮ziernika 2021 r. wysy豉 za po鈔ednictwem formularza konkursowego dost瘼nego na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.tuba.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i numeru telefonu kontaktowego cz這nka swojej rodziny („Zg這szony") wraz z opisem i (opcjonalnie) zdj璚iem, jak bardzo zgrana jest ich rodzina („Zg這szenie").

2. Finalist Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎y prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista").

3. Finalista oraz Zg這szony (dalej zwani 陰cznie "Dru篡n") musz 郵edzi Audycj z Fina貫m i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj w trakcie tej Audycji.

Je瞠li co najmniej jedna osoba z Dru篡ny nie odbierze telefonu, o kt鏎ym mowa w niniejszym ust瘼ie, Zg這szenie przepada, a prowadz帷y Audycj wykonuje po陰czenie na numery kolejnego Finalisty i Zg這szonego wybranego wed逝g zasad okre郵onych w ust瘼ach powy瞠j.

Prowadz帷y Audycj zada Dru篡nie trzy pytania.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie zadane przez prowadz帷ego Audycj przez co najmniej jedn osob z Dru篡ny powoduje przyznanie Finali軼ie tytu逝 laureata Konkursu („Laureat") i prawa do Nagrody.

III.    NAGRODY

1.Nagrod w Konkursie dla ka盥ego Laureata jest:  

a) za jedn poprawn odpowied gra planszowa „7 cud闚 鈍iata" o warto軼i 200 z (s這wnie: dwie軼ie z這tych 00/100) brutto,

b) za dwie poprawne odpowiedzi zestaw gier sk豉daj帷y si z gry „7 cud闚 鈍iata" i gry „Dixit" o 陰cznej warto軼i 340 z (s這wnie: trzysta czterdzie軼i z這tych 00/100) brutto,

c) za trzy poprawne odpowiedzi zestaw gier sk豉daj帷y si z gry „7 cud闚 鈍iata", gry „Dixit"  i gry „Tajniacy" o 陰cznej warto軼i 410 z (s這wnie: czterysta dziesi耩 z這tych 00/100) brutto

(dalej zwan „Nagrod").

2. ㄠcznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie maksymalnie 9 (s這wnie: dziewi耩) Nagr鏚 opisanych w ust. 1.

3. Nagroda nie podlega wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na inn nagrod rzeczow.

4. Aby otrzyma Nagrod Laureat, kt鏎y odby z prowadz帷ym Audycj rozmow, o kt鏎ej mowa w pkt. II ust. 3, jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni od dnia tej rozmowy przes豉 na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane Laureata Nagrody: imi i nazwisko oraz adres pocztowy, na jaki ma by przes豉na Nagroda.

5.   Nagroda zostanie wys豉na przesy趾 kuriersk na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia, w kt鏎ym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 4 powy瞠j.

6. Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

7. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowi w豉sno嗆 Fundatora.

IV.    KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Audycj z Fina貫m, wy豉niaj帷 Finalist oraz kolejne osoby, kt鏎e zostan Finalistami, je郵i Finalista oraz Zg這szony nie odbior telefonu, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 3 Regulaminu.

V.    DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI.             PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zg豉szaj帷y wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠:

a. Zg這szony zna niniejszy regulamin i nie zg這si zastrze瞠 do uczestnictwa w Konkursie;

b. posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia, w tym do zdj耩 i utwor闚 zawartych w Zg這szeniu;

c. uzyska zgod ka盥ej z os鏏 uwiecznionych na zdj璚iu zawartym w Zg這szeniu na wykorzystanie ich wizerunk闚 w Zg這szeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunk闚 w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikacj na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook) Stacji Radiowej;

d. korzystanie ze Zg這sze, zdj耩 i wizerunk闚 zawartych w Zg這szeniu w zakresie okre郵onym w niniejszym Regulaminie nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego ani innych os鏏 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝;

e. poniesie pe軟 odpowiedzialno嗆 z tytu逝 zg這szenia do Organizatora jakichkolwiek roszcze os鏏 uwiecznionych na zdj璚iach zawartych w Zg這szeniu w zwi您ku z eksploatacj Zg這szenia w zakresie okre郵onym w niniejszym Regulaminie;

f. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zg這szenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem b璠zie opatrzone danymi autora, czy te b璠zie publikowane bez podawania tych danych.

2. Zg豉szaj帷y oraz Zg這szony wyra瘸j zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Zg豉szaj帷y wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na:

a. publikacj swojego wizerunku uwiecznionego na zdj璚iu zawartym w Zg這szeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b. publikacj wizerunk闚 os鏏 uwiecznionych na zdj璚iu zawartym w Zg這szeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, utwor闚, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

5. Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu, lub jego poszczeg鏊ne elementy, b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

6. Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

7. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust瘼ach powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.          REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 30 (s這wnie: trzydziestu) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VIII.       POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4. Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego o kt鏎ym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygna堯w). Je瞠li Finalista oraz Zg這szony nie odbior po陰czenia – trac prawo do udzia逝 w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.z這teprzeboje.tuba.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!