Regulamin konkursu 'Graj w zielone'

Graj w zielone

REGULAMIN KONKURSU "Graj w zielone"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "Graj w zielone", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973 oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorami". 2. Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej "Radio Złote Przeboje Trefl 103 i 99,2 FM" zwanej w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową". 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest STENA LINE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-156) przy ul. E. Kwiatkowskiego 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000010366, REGON 191130190, NIP 9580204645, o kapitale zakładowym 2.074.500,00 zł, zwana dalej "Fundatorem" 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 7. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 14.03.2011 r. do 15.03.2011 r. We wskazanym okresie odbędzie się 8 edycji Konkursu. O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu, informuje na antenie Stacji Radiowej, prowadzący Konkurs. 8. Używane w Regulaminie pojęcie "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z lub na telefon komórkowy. 9. Warunkiem wykorzystania nagrody przyznanej w Konkursie jest ukończenie co najmniej 20 lat przynajmniej przez jedną z dwóch osób korzystających z przyznanej nagrody w Konkursie. 10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu, w odpowiedzi na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej wysłać SMS na numer 70007, wpisując w treść SMS-a wyłącznie wyraz PRAWDA albo FALSZ, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Wysłanie SMS-a o innej treści nie uprawnia do udziału w Konkursie. 2. Całkowity koszt jednego SMS-a to 0,62 zł brutto (w tym 23% VAT). 3. Wysłanie SMS-a za pośrednictwem sieci Internet nie uprawnia do udziału w Konkursie. 4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych. 5. Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający udzielenie odpowiedzi i udział w Konkursie. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY Nagrodami w Konkursie jest 8 (słownie: osiem) podwójnych zaproszeń na "Rejs Weekend na morzu", którego zakres i warunki zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zaproszenie uprawnia do: rejsu promem Stena Baltica w dniu 18.03.2011 r. rozrywki na pokładzie korzystania z kabiny 2-os. z łazienką na promie. zwane dalej "Nagrodami". Wartość jednego zaproszenia to 248 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych) brutto, w tym 99 zł x 2 + 50 zł dopłaty paliwowej. 2. Nagroda uprawnia do odbycia rejsu promem Stena Baltica wyłącznie w dniu 18.03.2011 r. 3. W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda. 4. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, który w danej edycji Konkursu jako pierwszy wyśle SMS-a, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. II Regulaminu, z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane przez prowadzącego Konkurs na antenie Stacji Radiowej. 2. Za czas dotarcia SMS do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS. 3. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 4 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 4. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. 5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do podania przedstawicielowi Organizatorów swojego adresu e-mail, na który zostanie przesłany voucher, który przy wejściu na prom w dniu 18.03.2011 r. wymieniony zostanie na bilet uprawniający do rejsu promem Stena Baltica. Potwierdzenie odbioru nagrody, zostanie podpisane wraz z wyminą vouchera na bilet. 6. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 7. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatora. V. DANE OSOBOWE 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów. 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu. 2. Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!