Regulamin konkursu 'Bon za telefon'

Bon za telefon

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "BON ZA TELEFON", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem". 2. Konkurs emitowany będzie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej "Złote Przeboje Echo 93,8 FM', zwaną w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową". 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zbigniew Szubryt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne 'Szubryt' Zbigniew Szubryt, NIP: 7371023602, numer identyfikacyjny REGON: 490699196 zwany dalej "Fundatorem". 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do używania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 7. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 28.03.2011 r. do 01.04.2011 r. W każdym dniu w okresie przeprowadzania Konkursu odbędzie się jedna edycja Konkursu. 8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu zadzwonić pod numer: 18 444 2 444 podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania (dalej: "Zgłoszenie"). 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Zgłoszenia, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest 68 bonów na zakupy w wybranych (określonych przez Fundatora na dokumencie bonu) sklepach Galerii Handlowej SZUBRYT w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 169, o wartości 100 złotych każdy (słownie: stu złotych) (dalej łącznie: "Nagrody", przy czym każdy bon zwany jest dalej "Nagrodą"). 2. Bony można zrealizować w terminie do 30.05.2011r. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody w każdej z 4 pierwszych edycji Konkursu uzyskuje 14 (czternastu) Uczestników Konkursu, a ostatniego dnia konkursu 12 (jedenastu), którzy jako pierwsi w danej edycji dodzwonią się pod numer: 18 444 2 444 i podadzą swoje imię, nazwisko i adres we wskazanym przez prowadzącego Konkurs na antenie Stacji Radiowej momencie. 2. W przypadku, gdy w którejś z 4 pierwszych edycji Konkursu, zadzwoni mniej niż 14 osób, lub w ostatniej edycji mniej niż 11 osób, nie przyznane nagrody tej edycji Konkursu, zostaną przyznane dotychczasowym laureatom tej edycji - jedno dodatkowe zaproszenie dla każdego laureata tej edycji Konkursu - zgodnie z zasadą pierwszeństwa dodzwonienia się. W przypadku gdy po przyznaniu nagród zgodnie z treścią zdania poprzedzającego, pozostaną jeszcze do rozdania Nagrody tej edycji, procedurę tą powtarza się odpowiednio. Z zastrzeżeniem, że 1 (słownie: jeden) uczestnik konkursu, nie może dostać więcej niż 7 (słownie: siedem) bonów, zwanych nagrodą. 3. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 4. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w trakcie rozmowy telefonicznej przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres. 5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 01.04.2011r. Nagrodę należy odebrać osobiście. 6. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 24.03.2011r., a odmowy albo nie uiszczenia równowartości 10% podatku dochodowego, w przypadku wskazanym w ust. 5 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 7. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych i internetowych, w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych, administratorów sieci Internet lub Uczestników Konkursu. 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!