Regulamin konkursu 'Wymień stare na nowe'

Wymień stare na nowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu 'Wymień stare na nowe', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'.

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej 'Radio Złote Przeboje Trefl 103 i 99,2 FM', zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.

3.    Fundatorem nagrody w Konkursie jest  IKEA Retail sp. z o.o., z siedzibą w Jankach, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, zarejestrowana pod nr KRS 0000091681 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 20.000.000,00 zł. NIP 527 010 33 85, Regon 010577890, zwana dalej Fundatorem.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca terytorium Województwa Pomorskiego Rzeczypospolitej Polskiej, na czas stały lub tymczasowy, przy czym fakt zamieszkiwania jest potwierdzony odpowiednim wpisem w dowodzie tożsamości. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 04.04.2011 r. do 08.04.2011 r.

9.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 04.04.2011 r. od godz. 9.00 do 08.04.2011 r. do godz. 16.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej "List") na adres ikea@zloteprzeboje.pl w treści podając powód chęci wymiany swojego starego stołu na nowy oraz załączając zdjęcie swojego starego stołu. Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów. 3. Uczestnik może wysłać tylko jeden List w Konkursie. 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III.     NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest zestaw: stół i 4 krzesła o wartości 349,99 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto) oraz: Zestaw bieżników o wartości 25,98 zł brutto; 2 podkładki pod talerze o wartości 19,96 zł brutto; zestaw misek o wartości 27,96 zł brutto; zestaw talerzyków o wartości 39,96 zł brutto; zestaw talerzy o wartości 31,96 zł brutto; butelki o wartości 7,99 zł brutto; sztućce do sałatek o wartości 19,99 zł brutto, misa o wartości 19,99 zł brutto, misa o wartości 9,99 zł brutto; pojemnik na przyprawy o wartości 12,99 zł brutto; podstawka na świece o wartości 7,99 zł brutto; wazon o wartości 19,99 zł brutto; zestaw sztucznych kwiatów o wartości 24,95 zł brutto; zestaw poduszek na krzesło o wartości 59,96 zł brutto; sztućce o wartości 39,99 zł brutto; zestaw szklanek o wartości 12,99 zł brutto. Łączna wartość nagrody to 732, 63 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) brutto.

2.Podczas trwania Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda.

3.Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.     NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyska 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu, będący autorem najlepszego zdjęcia i opisu (Listu), wybranego zgodnie z ust. 2 -7 poniżej.

2. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie: 1. Piotr Kwiatkowski 2. Bogna Bartusch 3. Urszula Kulikowska 3. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 4. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie wyboru Listu jest decyzją ostateczną i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swoje imię, nazwisko, adres oraz serię i numer swojego dowodu osobistego. 7. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest. odebrać nagrodę osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w IKEA Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 w Gdańsku (Park Handlowy MATARNIA), w dniach 11 - 17.04.2011. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu

8. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ust. 7 lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 17 kwietnia 2011 r., Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 9. Do chwili przekazania Nagrody dnia Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu przez Fundatora.

V.PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu do Konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 2. Organizatorzy mają prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Organizatorzy z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywają prawo do wykonywania praw zależnych. 4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnia Organizatorów, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VI.DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów. 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi, celem wydania Nagrody. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VII.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres każdego z Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, z którego nadesłano List, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizatorzy w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłanie Listu przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!