Regulamin konkursu 'Zgadnij co to?'

Zgadnij co to?

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu "Zgadnij co to", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 oraz Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003, zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorami".

2.Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej "Złote Przeboje Karolina 91,2 FM' zwanej w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest  IKEA Retail sp. z o.o., z siedzibą w Jankach, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, zarejestrowana pod nr KRS 0000091681 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 20.000.000,00 zł. NIP 527 010 33 85, Regon 010577890, zwana dalej Fundatorem.

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

7.Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 11.04.2011r. do 15.04.2011r. Każdego dnia będą przebiegały cztery edycje konkursu.

8.Używane w Regulaminie pojęcie "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z lub na telefon komórkowy.

9.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

10. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy województwa pomorskiego, posiadający odpowiedni wpis w dowodzie tożsamości, potwierdzający ten fakt.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu wysłać SMS na numer 7037, wpisując w treść SMS-a IKEA wraz z odpowiedzią na pytanie zadane przez prowadzącego Konkurs na antenie Stacji Radiowej.

2.Całkowity koszt jednego SMS-a to 0,62 zł brutto (w tym 23% VAT).

3.W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.

4.W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych.

5.Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu i udział w Konkursie.

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III.NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie jest 20  zestawów akcesoriów kuchennych o wartości 106, 94 zł (słownie: sto sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto każdy. W skała zestawu wchodzą: Deski do krojenia, 2 szt. o wartości 6,99 zł brutto; Naczynie żaroodporne o wartości 29,99  zł brutto ; Rondle, 3 szt. o wartości 39,99  zł brutto; Przybory kuchenne, 5 szt. o wartości 12,99  zł brutto;  Blok / 4 noże o wartości 9,99 zł brutto; Podstawka o wartości 6,99 zł brutto, zwane dalej "Nagrodami".

2.Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.W każdej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej zostaną wyemitowane wypowiedzi dzieci, opisujące rzeczy związane z kuchnią.

2.Prawo do otrzymania Nagrody w danej edycji Konkursu uzyskuje jeden uczestnik Konkursu, który jako pierwszy wyśle SMS na numer 7037 (0,62 zł z VAT) z prawidłową odpowiedzią na pytanie.

3.Za czas dotarcia SMS do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.

4.Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

5.Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego.

6.Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 18.04.2011 r. i nie później niż 30.04.2011 r. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę Konkursu. Nagrodę należy odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w IKEA Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 w Gdańsku (Park Handlowy MATARNIA), w dniach od 18 do 30.04.2011.

7.Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 5 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 30.04.2011 r. lub też nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

8. Organizatorzy nie nabywają własności Nagród. Fundator przekazując nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatorów.

V.DANE OSOBOWE

1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu.

2.Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3.Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!