Regulamin Konkursu 'Podaj has這 - wygraj bilet'

Podaj has這 - wygraj bilet

I. POSTANOWIENIA OG粌NE 1. Organizatorem konkursu "Podaj has這 - zgarnij bilet", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 00000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2036000,00 z, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem". 2. Konkurs emitowany b璠zie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej 'Z這te Przeboje RES 95,7 FM' w Rzeszowie, zwan w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow". 3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest ZODIAC WITOLD GUT SP. Z O.O. Z SIEDZIB W xDNEJ ( 33-156 SKRZYSZ紟), WPISANA DO REJESTRU PRZEDSI牞IORC紟 KRAJOWEGO REJESTRU S.OWEGO PROWADZONEGO PRZEZ S. REJONOWY W KRAKOWIE -吐笈MIE列IE, POD NUMEREM KRS: 0000036421; REGON: 852497216; NIP:9930254521,KAPITA ZAKxDOWY 4 026 000Z, zwana dalej "Fundatorem". 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, kt鏎a jest uprawniona do u篡wania telefonu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Uczestnikami Konkursu mog by tylko mieszka鎍y Rzeszowa lub jego okolic, co musi by potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym za鈍iadczeniem potwierdzaj帷ym fakt zamieszkania na terenie Rzeszowa). 7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora lub Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze. 8. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 25 do 30 lipca 2011 Ka盥ego dnia b璠zie przebiega豉 1 edycja Konkursu, przy czym edycja Konkursu rozpoczyna si w chwili zako鎍zenia przekazu og豉szaj帷ego o rozpocz璚iu danej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej. 9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu, po rozpocz璚iu danej edycji Konkursu, zadzwoni pod numer 510 022 377 I PODA HASΜ " SAMOCHODY KLASY WY特ZEJ W RENAULT ZODIAC W RZESZOWIE" .

III. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie jest 18 bilet闚 do Kina Helios w Rzeszowie, wa積ych przez miesi帷 od momentu ich otrzymania, do wykorzystania na dowolnie wybrany seans, zgodny z repertuarem kina, zamieszczonym na stronie www. http://www.heliosnet.pl/21,Rzeszow/StronaGlowna/, o warto軼i 18 z (s這wnie: osiemna軼ie z這tych) brutto ka盥y, oraz 3 telefony kom鏎kowe marki SAGEM MY411X o warto軼i 299 z (s這wnie: dwustu dziewi耩dziesi璚iu dziewi璚iu z這tych) brutto ka盥y. Ka盥y bilet zwany jest dalej "Nagrod", a ka盥y telefon zwany jest dalej "Nagrod G堯wn". 2. W ka盥ej edycji Konkursu rozgrywanej pomi璠zy 25 lipca 2011 roku, a 29 lipca 2011 roku przyznane zostan Nagrody, a w edycji 30 lipca zwyci瞛ca otrzyma Nagrod oraz Nagrod G堯wn. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i danej nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 1. Prawo do otrzymania stosownej do tre軼i pkt III ust. 2 Regulaminu nagrody uzyskuje 3 Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy jako pierwsi w danej edycji Konkursu, po wyemitowaniu na antenie Stacji Radiowej informacji o rozpocz璚iu tego etapu Konkursu, zadzwoni pod numer 510 022 377 i podadz poprawnie has這, o kt鏎ym mowa w pkt II Regulaminu. 2. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny. 3. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania jednej z nagr鏚, wskazanych w pkt III Regulaminu, powo造wany dalej jako "Zwyci瞛ca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorowi swoje imi i nazwisko, adres oraz seri i numer dowodu osobistego. 4. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z Organizatorem ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbi鏎 Nagrody mo瞠 nast徙i nie wcze郾iej ni25 lipca 2011.r. Odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez Organizatora i Zwyci瞛c Konkursu. 5. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powy瞠j, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym lub te niedokonania takich ustale w terminie do dnia 30.07.2011 r., zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. Nagrod nale篡 odebra osobi軼ie. 6. Do chwili przekazania Nagrody Zwyci瞛cy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wy陰cznym w豉軼icielem. Fundator przekazuj帷 nagrod Zwyci瞛cy Konkursu dzia豉 za po鈔ednictwem Organizatora.

V. DANE OSOBOWE 1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora. 2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu, z kt鏎ego przes豉no SMS, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za wykonanie po陰czenia SMS przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych. 2. Dzwoni帷 pod numer telefonu wskazany w pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom. 3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!