Regulamin Konkursu 'Z這te Pi徠ki'

ZΜTE PI﹗KI

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "Z這te Pi徠ki", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 00000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2036000,00 z, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem". 2. Konkurs emitowany b璠zie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej "Radio Z這te Przeboje 88,4 FM Pozna", zwan w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow". 3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie s Garland Bridge Sp. Z o.o. z siedzib w Poznaniu (61-771), przy ul. Sierockiej 10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS: 0000222321, REGON: 634639501, NIP 7822313125, , zwana dalej "Fundatorem". 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Z zastrze瞠niem tre軼i ust. 6 poni瞠j, Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, kt鏎a w chwili zg這szenia do Konkursu uko鎍zy豉 24 rok 篡cia i jest uprawniona do u篡wania telefonu w sieci kom鏎kowej dost瘼nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. W Konkursie mog wzi望 udzia wy陰cznie mieszka鎍y miasta Pozna, posiadaj帷y odpowiedni wpis w dowodzie to窺amo軼i, potwierdzaj帷y ten fakt. 7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora lub Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze. 8. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 15.09. do 14.10.2011, przy czym b璠zie rozgrywany wy陰cznie w ka盥y czwartek i pi徠ek w tym okresie, tj.: 15 - 16 wrze郾ia; 22 -23 wrze郾ia; 29 - 30 wrze郾ia ; 6 - 7 pa寮ziernika ; 13 - 14 pa盥ziernika. Ka盥ego dnia (czwartek i pi徠ek) b璠zie przebiega這 6 edycji Konkursu, przy czym ka盥a edycja Konkursu rozpoczyna si w chwili zako鎍zenia przekazu og豉szaj帷ego o rozpocz璚iu danej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej. 9. U篡wane w Regulaminie poj璚ie "SMS" oznacza kr鏒k wiadomo嗆 tekstow wys豉n z lub na telefon kom鏎kowy. 10. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu s逝cha Stacji Radiowej i po rozpocz璚iu danej edycji Konkursu, najp騧niej do jej zako鎍zenia, wys豉 SMS na numer 7037, wpisuj帷 w tre軼i SMS-a has這 "Budda". 2. Ca趾owity koszt jednego SMS-a to 0,62 z brutto (w tym 23% VAT). 3. W Konkursie nie s brane pod uwag SMS-y wys豉ne za po鈔ednictwem sieci Internet. 4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje 瘸dnych danych osobowych. 5. Po wys豉niu SMS-a, o tre軼i wskazanej w ust. 1 powy瞠j, ka盥y Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzaj帷y udzia w Konkursie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia SMS-闚, w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY

1. Nagrod w Konkursie jest podw鎩ne zaproszenie na imprez w Klubie Buddhabar w Poznaniu (ul. Sieroca 10, 61-770 Pozna), dalej: "Klub", o warto軼i 30 z. (s這wnie: trzydziestu z這tych) brutto, dalej: "Nagroda". 2. Nagrod b璠zie mo積a zrealizowa tylko i wy陰cznie w pi徠ek: a) 16.09, w przypadku wys豉nia SMS-a 15.09 lub 16.09 b) 23.09, w przypadku wys豉nia SMS-a 22.09 lub 23.09 c) 30.09, w przypadku wys豉nia SMS-a 29.09 lub 30.09 d) 7.10, w przypadku wyslania SMS-a 6.10 lub 7.10 e) 14.10, w przypadku wys豉nia SMS-a 13.10 lub 14.10.2011 roku. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje ka盥y Uczestnik Konkursu, kt鏎y w danej edycji Konkursu, po wyemitowaniu na antenie Stacji Radiowej informacji o rozpocz璚iu tego etapu Konkursu, wy郵e SMS-a o tre軼i Budda na numer 7037. 2. Za czas dotarcia SMS do Organizatora uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obs逝guj帷ego ruch SMS. 3. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny. 4. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wany dalej jako "Zwyci瞛ca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez smsa zwrotnego o tre軼i: 'Radio Z這te Przeboje dzi瘯uje za udzia w konkursie. Gratulacje! Tw鎩 sms jest biletem wst瘼u dla 2 os鏏 na imprez w BUDDHABAR przy ul. Sieroca 10, w ten pi徠ek'. 5. Realizacja prawa do Nagrody nast徙i przez okazania SMS-a zwrotnego, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j, osobie uprawnionej do sprzeda篡 bilet闚, przy wej軼iu do Klubu.

6. Warunkiem realizacji prawa do Nagrody jest przestrzeganie Regulaminu Klubu dost瘼nego na stronie: http://www.buddha-poznan.pl/ Zwyci瞛ca Konkursu przyjmuje do wiadomo軼i, 瞠 warunkiem realizacji prawa do Nagrody jest posiadanie tzw. stroju wizytowego tj. koniecznie nie sportowego (zar闚no kobiet, jak i m篹czyzn) oraz uko鎍zenie 24 roku 篡cia przez ka盥 z os鏏, kt鏎a zamierza zrealizowa Nagrod. 7. Zwyci瞛ca traci prawo do Nagrody tak瞠 w przypadku nie zrealizowania jej w okresie wskazanym w pkt III ust. 2 regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora. 2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu, z kt鏎ego przes豉no SMS, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za wykonanie po陰czenia SMS przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych oraz SMS powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 sieci kom鏎kowych lub Uczestnik闚 Konkursu. 2. Wysy豉j帷 SMS o tre軼i i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom. 3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!