Regulamin konkursu 'Lata 20.Lata 30.'

Lata 20. Lata 30.

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu 'Lata 20. Lata 30', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorami'.

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej 'Radio Złote Przeboje 88,4  FM' w Poznaniu, zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.

3.    Fundatorem nagrody w Konkursie jest Galeria Malta Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie  Pl. Czerwca 1976 r. 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000286234, zwana dalej 'Fundatorem'.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 08.08.2011 do 12.08.2011. W każdym dniu trwania Konkursu odbędzie się 1 edycja Konkursu, przy czym każda edycja Konkursu rozpoczyna się w chwili zakończenia przekazu ogłaszającego o rozpoczęciu danej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 08.08.2011 r. od godz. 9.00 do 12.08.2011 r. do godz. 16.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej "List") na adres malta@zloteprzeboje.pl, w którym należy w 5 zdaniach opowiedzieć swoje skojarzenia z latami 20 i 30. 2. Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. 3. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów. 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden List. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych. 6. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III.    NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest: 5 (pięć) koszy piknikowych, o wartości 150 zł (słownie: stu pięćdziesięciu złotych) brutto każdy, zawierających: ŁYŻECZKI DO KAWY KOMPLET SZTUCCY TALERZYKI POWLEKANE ORZECHY MORELE SUSZONE WAFLE I RURKI Z KREMEM KAKAOWYM TERMOS NIEBIESKI SERWETKI CIASTECZKA Z RODZYNKAMI, JABŁKAMI I CYNAMONEM WODA CIASTECZKA Z ORZECHAMI SŁOMKI PRECLE FRANCUSKIE Z MASŁEM OBRUS KUBECZKI PIANKOWE WAFLE KAKAOWE SOK POMARAŃCZOWY SOK JABŁKOWY POMARAŃCZE BANANY KOSZ SKŁADANY Z TERMOIZOLACJĄ 30L

(dalej: osobno 'Nagroda' a łącznie 'Nagrody').

2. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody. 3. Fundatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Nagrody na inną, gdy z przyczyn od nich niezależnych przyznanie Nagrody nie będzie możliwe .

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Na antenie Stacji Radiowej, w bloku reklamowym, DJ poinformuje słuchaczy o Konkursie i przybliży jego zasady. 2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawsze Listy. Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, każdego dnia trwania Konkursu, spośród Listów nadesłanych od godz. 17:01 dnia poprzedzającego do godz.17:00 dnia, którego dotyczy przyznawana Nagroda, Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata, który otrzyma prawo do Nagrody. Przy wyłonieniu laureata pierwszego dnia Konkursu, brane będą pod uwagę Zgłoszenia nadesłane od godz.9:00 do godz. 16:00 tego dnia. 3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie: a) Aneta Anikiej b) Piotr Kwiatkowski c) Urszula Kulikowska 4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom. 5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swój adres oraz numer dowodu osobistego, a także wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu. Nagrodę należy odebrać osobiście, legitymując się dowodem osobistym. 8. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 15.08.2011 r. lub też nie odebrania Nagrody w terminie do dnia 19.08.2011, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 9. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora. 10. Fundator wydaje Nagrody za pośrednictwem Organizatora.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, a także artystycznego wykonania utworu, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych. 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie Listu lub jego fragmentów, na antenie Stacji Radiowej. 5. Uczestnik Konkursu udziela upoważnia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo. 6. W przypadku, gdy List zawiera wizerunek Uczestnika lub osób trzecich w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631), Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w Liście oraz zobowiązuje się przedstawić zgody na wykorzystanie wizerunku udzielone przez osoby, których wizerunek został utrwalony w liście.

IV. DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

V. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych i internetowych, w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych, administratorów sieci Internet lub Uczestników Konkursu. 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!