REGULAMIN KONKURSU 'Z JĘZYKIEM ŁATWIEJ'

Z JĘZYKIEM ŁATWIEJ

REGULAMIN KONKURSU " Z językiem łatwiej"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "Z językiem łatwiej", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2036000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem I", oraz ECE PROJEKTMANAGMENT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-446 ul. Fabryczna 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 22645, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, nr NIP 526-17-88-751, nr REGON: 012460896, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem II". Odwołanie w niniejszym Regulaminie do Organizatora oznacza łącznie Organizatora I i Organizatora II. 2. Konkurs odbędzie się w terminie od 9 do 11 września do godz. 13:00, na terenie Galerii Łódzkiej w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 15/23. 3. Fundatorem nagród w Konkursie są Szkoły Językowe: 1) BJ Language Centre; 2) Szkoła Języków Obcych PROGRES ; 3) Szkoła Języków Obcych OXFORD Centre; 4) Centrum Języków Romańskich Żaneta Bagińska - Cornily; 5) IGMA Kursy Języka Angielskiego; 6) Szkoła Językowa EuroConcept;, 7) Studium Języków Obcych Wawrzonek; 8) Studium Języków Obcych Szuster; 9) Szkoła Języków Obcych Perfekt O.K.; 10) Speak Up. zwane dalej "Fundatorem". 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 2 Regulaminu, udać się do Galerii Łódzkiej, gdzie w tych dniach organizowane będą targi językowe (dalej: "Targi"). Następnie odnaleźć pojedyncze słowa widniejące na każdym ze stoisk i z jak największej ilości odnalezionych słów ułożyć hasło promujące ideę nauki języków obcych. Uczestnik może używać innych słów jednak jedną ze składowych oceny hasła jest ilość zamieszczonych znalezionych słów. Hasło wpisuje na dostępnym na każdym stoisku kuponie konkursowym (dalej: "Kupon") i wrzuca do urny. Na kuponie należy wpisać również swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego. Kupon bez tych danych jest nieważny i nie bierze udziału w Konkursie.

III. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie (dalej: "Nagrody") są: a. 10 (dziesięć) kursów językowych - po jednym w każdej uczestniczącej w Targach szkole językowej. Kurs rozumiany jest jako prawo do zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu, z jednym z Fundatorów przedmiotem której będzie świadczenie przez jednego z Fundatorów usługi edukacyjnej w wymiarze jednego semestru nauki jednego z języków o których mowa w pkt. III ust. 3, w grupie zaawansowania ustalonej przez Fundatora na podstawie testu posiadanej przez kursanta wiedzy, o wartości 600 zł (słownie: sześćset złotych) brutto każdy oraz kwota pieniężna 67zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych) (dalej: "Nagrody Główna"), oraz b. 10 (dziesięć) słowników języków obcych o łącznej wartości 333,98 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem złotych) brutto (dalej: "Nagrody Pocieszenia"), tj.: . Słownik Polsko - Hiszpański, o wartości 39,90 zł brutto każdy oraz kwota pieniężna 4 zł brutto (słownie: cztery złote). W Konkursie zostaną rozdane dwie Nagrody Pocieszenia określone w niniejszym tirecie. . Duży Słownik Polsko Niemiecki+CD, o wartości 34,90 zł brutto oraz kwota pieniężna 3 zł brutto (słownie: cztery złote). . Słownik + rozmówki Polsko - Angielskie, o wartości 22,90 zł brutto oraz kwota pieniężna 3 zł brutto (słownie: trzy złote). . Nowy Słownik Niemiecki, o wartości 29,90 zł brutto oraz kwota pieniężna 3 złote brutto (słownie: trzy złote). . Słownik Angielski maxi z gramatyką, o wartości 42,90 zł brutto każdy oraz kwota pieniężna 5 zł brutto (słownie: pięć złotych cztery). W Konkursie zostaną rozdane dwie Nagrody Pocieszenia określone w niniejszym tirecie. . Słownik Angielsko - Polski, o wartości 19,90 zł brutto oraz kwota pieniężna 2 zł brutto (słownie: dwa złote). . Słownik multimedialny Angielsko - Polski, o wartości 24,90 zł brutto oraz kwota pieniężna 3 zł brutto (słownie: trzy złote). . Słownik Polsko - Niemiecki+CD, o wartości 34,90 zł brutto oraz kwota pieniężna 4 zł brutto(słownie: cztery złote). 2. Na Kuponie będzie można wpisać preferowaną szkołę językową, jednak Organizator nie gwarantuje, iż zwycięzca będzie uczestniczył w kursie wybranej szkoły językowej. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe. Języki kursów to: angielski, niemiecki, hiszpański, japoński. 4. Kursy językowe stanowiące Nagrody Główne będą przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Warunkiem realizacji prawa do Nagrody Głównej jest zawarcie umowy z Fundatorem określonej w Załączniku nr 1 w terminie do dnia 30 września 2011 roku. Po tym terminie Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody Głównej.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 1. Komisja Konkursowa utworzy ranking (dalej: "Ranking") najlepszych, składających się z największej ilości słów odnalezionych zgodnie z pkt. II Regulaminu, najciekawszych i najbardziej oryginalnych zdaniem komisji konkursowej haseł promujących naukę języków obcych. Prawo do otrzymania Nagrody Głównej uzyskuje 10 uczestników Konkursu którzy uzyskali pierwsze dziesięć pozycji w Rankingu . Prawo do otrzymania Nagród Pocieszenia uzyska 10 uczestników Konkursu, których hasła uzyskają kolejne dziesięć miejsc w Rankingu. Komisja będzie przyznawać Nagrody w następujący sposób: a. Nagrody Główne zostaną przyznane w kolejności określonej w pkt. I ust. 3 Regulaminu, tj. osoba która uzyska pierwsze miejsce w Rankingu otrzyma Nagrodę Główną od Fundatora wskazanego w pkt. I ust. 3 ppkt. 1) Regulaminu, a kolejne osoby w Rankingu uzyskają Nagrody przyporządkowane do kolejnych punktów ww. ustępu Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. III ust. 2 Regulaminu - w takim przypadku Zwycięzca Konkursu o wyższej pozycji w Rankingu ma prawo wyboru realizacji Nagrody Głównej u konkretnego Fundatora przed innymi Zwycięzcami Konkursu, a pozostali Zwycięzcy (którzy nie zadeklarowali zgodnie z pkt. III ust. 2 Regulaminu lub ich deklaracja była niemożliwa do realizacji z powodu sprzeczności z deklaracją Zwycięzcy Konkursu o wyższej pozycji w Rankingu) otrzymują Nagrody Główne zgodnie z kolejnością określoną w niniejszym punkcie z zastrzeżeniem zmian tej kolejności wynikających z możliwych do uwzględnienia deklaracji z pkt. III ust. 2 Regulaminu; b. Nagrody Pocieszenia zostaną przyznane w kolejności określonej w pkt. III ust. 1 ppkt. b) Regulaminu, tj. osoba która uzyska jedenaste miejsce w Rankingu otrzyma Nagrodę Pocieszenia wskazaną w pkt. III ust. 1 ppkt. b) tiret pierwszy Regulaminu, a kolejne osoby w Rankingu uzyskają Nagrody Pocieszenia przyporządkowane do kolejnych tiretów ww. podpunktu Regulaminu. 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie: a. Beata Stefańska b. Agnieszka Kuphal c. Katarzyna Guzewska 4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom. 5. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród (powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu"), zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres oraz serię i numer dowodu osobistego. Przy nieodebraniu przez zwycięzcę telefonu 3 krotnie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 11.09.2011.r. Odbiór Nagrody Pocieszenia zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu. Odbiór Nagrody Głównej zostanie potwierdzony podpisaniem umowy zgodnie z pkt. III ust. 4 Regulaminu z Fundatorem wskazanym przez Organizatora. 7. Odbiór Nagród Pocieszenia odbędzie się w Galerii Łódzkiej w dniu 11 września 2011 maksymalnie do godz. 20.00 na stoiskach szkół. Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody w niedzielę 11 września w Galerii Łódzkiej nagrodę może odebrać maksymalnie w ciągu 7 dni w siedzibie Fundatorów. W przypadku nie odebrania Nagrody Pocieszenia w tym terminie. 8. Organizatorowi przysługuje prawo do potrącenia należnego podatku od Nagród z kwotami nagród pieniężnych przeznaczonych dla Zwycięzców Konkursu. 9. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody lub też nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 11.09.2011 r., albo nieprzestrzegania zasad o których mowa w pkt. III ust. 4 Regulaminu Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 10. Do chwili przekazania Nagrody Pocieszenia Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując Nagrody Pocieszenia Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatora. V. DANE OSOBOWE 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Organizator I. 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). VI. PRAWA AUTORSKIE 1. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez Uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą udostępnienia Kuponu Organizatorowi udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z treści zawartej w Kuponie lub jej fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych. 4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do treści zawartych w Kuponie, w tym do publikowania treści zawartych w Kuponie lub jej części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych. 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR.1

UMOWA - KURS NAGRODA

Zawarta w dniu r. pomiędzy osobą indywidualną:

. Adres: NIP: zwanym dalej Zamawiającym

a

.. NIP .. REGON .. reprezentowaną przez zwaną dalej Szkołą.

§1 Przedmiotem umowy jest realizacja prawa do Nagrody Głównej w Konkursie " Z językiem łatwiej" (dalej: "Konkurs").Nagrodą w Konkursie jest prawo do zawarcia niniejszej umowy z fundatorem Nagrody Głównej którym jest Szkoła. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka . dla Zamawiającego będącego Zwycięzcą Konkursu.

§2 1. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone zostaną przez wytypowanych przez Szkołę wykładowców języka . przy czym zaświadcza ona, iż wszyscy posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia ww. zajęć. 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w dowolnym momencie zajęć dydaktycznych.

§3 1. Strony ustalają dzień jako początek nauki. Zajęcia nie będą odbywały się w trakcie przerw świątecznych i innych dni wolnych od pracy. Terminy tych przerw ogłasza Szkoła. 2. W przypadku odwołania przez Szkołę z jakichkolwiek przyczyn zaplanowanych zajęć winny one odbyć się w innym, późniejszym terminie. 3. Strony ustalają, że odwołanie zajęć przez Zamawiającego może nastąpić najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanymi następnymi zajęciami, a w przypadku lekcji poniedziałkowych do godziny 14.00. Jeśli nie zostanie to dopełnione, zajęcia zastaną uznane jako odbyte. 4. Strony ustalają, że zajęcia będą prowadzone dla Zamawiającego w formie zajęć grupowych. 5. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Szkoły.

6.    Umowa zostaje zawarta na czas ..

§4 1. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach przez okres jednego semesrtu . 2. Szkoła nie zapewnia materiałów dydaktycznych.

§6 Szkoła zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzania zajęć dydaktycznych.

§7 Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i musi mieć formę pisemną. W okresie wypowiedzenia odbyć się muszą wszystkie zaplanowane lekcje. Za niewykorzystane zajęcia Szkoła nie wypłaca ekwiwalentu.

§8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§9 Wszelkie zmiany i poprawki do niniejszej umowy muszą przybierać formę pisemną pod rygorem nieważności

§10 Zamawiający nie ma prawa cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Szkoły.

§11 Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................. ... .................................. SZKOŁA ZAMAWIAJĄCY

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!