REGULAMIN KONKURSU 'SPRAWDŹ ILE WIESZ'

SPRAWDŹ ILE WIESZ

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu 'Sprawdź ile wiesz', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części Regulaminu łącznie 'Organizatorami'.

2.    Konkurs emitowany będzie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej 'Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM' w Szczecinie, zwaną w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

3. Fundatorem nagród w Konkursie (zestawów rowerowych) jest , Gmina Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie 70-456 przy ul. Plac Armii Krajowej 1 NIP: 851-030-94-10 , a fundatorem Internetów bezprzewodowych jest RDR.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 12.09.2011. do 16.09.2011, każdego dnia od godz. 9:00 do godz. 16:00. W każdym dniu odbędą się 2 edycje Konkursu. Informacja o rozpoczęciu każdej edycji Konkursu jest emitowana na antenie Stacji radiowej.

9.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie u wskazanym w pkt I ust. 8 Regulaminu wysłać SMS na numer 7037 z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wpisując w treść SMS-a 'SZCZECIN' oraz poprawną odpowiedź na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej.

2.    Całkowity koszt jednego SMS-a to 0,62 zł brutto (w tym 23% VAT).

3.    Wysłanie SMS-a za pośrednictwem sieci Internet nie uprawnia do udziału w Konkursie.

4.    W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych.

5.    Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie do udziału w Konkursie.

6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III.     NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw rowerowy w skład którego wchodzi: Kurtka przeciwdeszczowa chowana w etui; Plecak miejski trójkątny; butelka do napojów z haczykiem; torba chłodząca; torba na kierownicę; bransoletka USB; światełko mrugające z opaska odblaskową; opaska odblaskowa; breloczek odblaskowy, o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) wraz z zestawem bezprzewodowego Internetu Blueconnect Karta Huawei E630, o wartości 120,78 zł (słownie: stu dwudziestu złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy) brutto, wraz z  Blueconnect Starter 25 zł, o wartości 25 zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych) brutto, zwane jest dalej "Nagrodą". W konkursie zostanie rozdanych 10 (dziesięć) Nagród.

2. W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.     NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.    Prawo do otrzymania Nagrody w danej edycji Konkursu uzyskuje jeden Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy w danej edycji poda prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. II ust. 1 Regulaminu, w sposób wskazany w tym punkcie.

2.    Za czas dotarcia SMS do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.

3.    Z zastrzeżeniem pkt. III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

4.    Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów, na numer telefonu, z którego wysłany został SMS. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

5. Nagrody będzie można odebrać na festynie promocji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)", na placu Orła Białego: 17 września , w sobotę o godz. 11.30 (dalej: "Festyn"). Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody na Festynie, to będzie mógł ją odebrać w: pok. nr 12 lub 13, I piętro lewe skrzydło Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Plac Armii Krajowej 1, do dnia 30 września 2011 roku. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę Konkursu. Nagrodę należy odebrać osobiście.

6.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

7.    Organizatorzy nie nabywają własności Nagród. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatorów.

V. DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi, w celu prawidłowego wykonania obowiązków związanych z organizacja i przebiegiem Konkursu.

3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu z którego został wysłany SMS o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu.

2.    Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w pkt. II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3.    Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!