Regulamin konkursu 'Prawda czy Fa連z?'

'Prawda czy Fa連z?'

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu 'Prawda czy fa連z', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie 'Organizatorami'.

2. Konkurs emitowany b璠zie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej 'Z這te Przeboje Kolor 90,4 FM' we Wroc豉wiu, zwan w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow".

3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest , Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., z siedzib przy ul. Walo雟kiej A 3-5 50-413 WROCxW, wpisanym do rejestru przedsi瑿iorc闚 w S康zie Rejonowym dla Wroc豉wia Fabrycznej pod nr KRS: 00000033402, NIP: 118-16-06-467, zwany dalej 'fundatorem'.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j, Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta造 lub tymczasowy. Osoby nie maj帷e pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您k闚 z nimi zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mog by: a) pracownicy kt鏎egokolwiek z Organizator闚 lub Fundatora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa), b) osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt鏎egokolwiek z Organizator闚, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 19.09.2011. do 23.09.2011 oraz od 26.09.2011 do 30.09.2011, ka盥ego dnia od godz. 9:00 do godz. 16:00. W dniach od 19.09 do 23.09 odb璠 si 3 edycje Konkursu, a w dniach od 26.09 do 30.09 odb璠 si 4 edycje Konkursu. Informacja o rozpocz璚iu ka盥ej edycji Konkursu jest emitowana na antenie Stacji radiowej.

9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚 oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w okresie u wskazanym w pkt I ust. 8 Regulaminu wys豉 SMS na numer 7037 z zastrze瞠niem ust. 3 poni瞠j, wpisuj帷 w tre嗆 SMS-a s這wo 'PRAWDA' lub 'FAΠZ' na zadane przez prowadz帷ego twierdzenie.

2. Ca趾owity koszt jednego SMS-a to 0,62 z brutto (w tym 23% VAT).

3. Wys豉nie SMS-a za po鈔ednictwem sieci Internet nie uprawnia do udzia逝 w Konkursie.

4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje 瘸dnych danych osobowych.

5. Po wys豉niu SMS-a, o tre軼i wskazanej w ust. 1 powy瞠j, ka盥y Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzaj帷y zg這szenie do udzia逝 w Konkursie.

6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia SMS-闚, w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY

1. Nagrod w Konkursie (dalej "Nagroda") jest prawo do realizacji 3 miesi璚znego karnetu na Basen WKS 奸御k przy ul. Rac豉wickiej 62 we Wroc豉wiu na warunkach okre郵onych w regulaminie korzystania z basenu. W Konkursie zostanie rozdanych:

a. 20 karnet闚 na basen 50m (wej軼ia w srody i niedziele)- o warto軼i 312 z (s這wnie: trzysta dwana軼ie z這tych) brutto ka盥y karnet.

b. 30 karnet闚 na basen 25m (wejscia w soboty i niedziele)- o warto軼i 268,33 z (s這wnie: dwie軼ie sze嗆dziesi徠 osiem z這tych i trzydzie軼i trzy grosze) brutto ka盥y karnet.

2. Karnety b璠 mo磧iwe do realizacji w terminie od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia 2011 - liczba wej嗆 uzale積iona jest od uk豉du dni tygodnia w miesi帷u. Nagrody b璠 rozdawane w kolejno軼i ich wymienienia w pkt. III ust. 1 Regulaminu. Karnet jest dokumentem na okaziciela.

3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody w danej edycji Konkursu uzyskuje w dniach 19.09 - 23.09 dw鏂h Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy jako pierwsi w danej edycji podadz prawid這w odpowied na pytanie konkursowe, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 Regulaminu, w spos鏏 wskazany w tym punkcie, a w dniach 26.09-30.09 jeden Uczestnik Konkursu, kt鏎y jako pierwszy w danej edycji poda prawid這w odpowied na pytanie konkursowe, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 Regulaminu, w spos鏏 wskazany w tym punkcie.

2. Za czas dotarcia SMS do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obs逝guj帷ego ruch SMS.

3. Z zastrze瞠niem pkt. III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.

4. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wany dalej jako 'Zwyci瞛ca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizator闚, na numer telefonu, z kt鏎ego wys豉ny zosta SMS. W czasie rozmowy telefonicznej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda przedstawicielowi Organizator闚 swoje imi i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

5. Nagrody b璠zie mo積a odebra w jednej z siedzib Organizatora we Wroc豉wiu (53-234), prz ul. Grabiszy雟kiej 241 E nie wcze郾iej ni 23.09 i nie p騧niej ni 15.10.2011. Odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizator闚 i Zwyci瞛c Konkursu.

6. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powy瞠j, nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 5 powy瞠j, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

7. Organizatorzy nie nabywaj w豉sno軼i Nagr鏚. Fundator przekazuj帷 Nagrod Zwyci瞛cy Konkursu dzia豉 za po鈔ednictwem Organizator闚.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizator闚.

2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przekazania ich Fundatorowi, w celu prawid這wego wykonania obowi您k闚 zwi您anych z organizacja i przebiegiem Konkursu.

3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5. Uczestnicy Konkursu wyra瘸j zgod na publikacj ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres kt鏎egokolwiek z Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adresy Organizator闚 zosta造 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu z kt鏎ego zosta wys豉ny SMS o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 powy瞠j, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.

6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych oraz SMS powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 sieci kom鏎kowych lub Uczestnik闚 Konkursu.

2. Wysy豉j帷 SMS o tre軼i i pod numer wskazanych w pkt. II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

3. Organizatorzy maj prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!