REGULAMIN KONKURSU Millenium

"Co byś zrobił z ekstra kasą?" w sieci Złote Przeboje

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu "Co byś zrobił z ekstra kasą?", zwanego dalej "Konkursem", jest Radiowe Doradztwo Reklamowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 778-13-36-973, (dalej: "RDR") oraz Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części Regulaminu łącznie "Organizatorem". Odniesienie w Regulaminie do Organizatora oznacza któregokolwiek z Organizatorów, jeżeli Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej.

2.   Konkurs przeprowadzany jest na stronie www stacji radiowej "Radio Złote Przeboje" (www.radiozloteprzeboje.pl), zwanej w  dalszej części Regulaminu "stroną internetową". Konkurs będzie również ogłaszany na antenie stacji radiowych zawierających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje".

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych. zwany dalej "Fundatorem".

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy Organizatora/Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe;

7.Czas trwania Konkursu to 3-7.10.2011 roku, każdego dnia powszedniego odbędzie się jedna edycja Konkursu.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w terminie realizacji Konkursu wysłać wiadomość email, odpowiadając na pytanie ogłoszone na antenie stacji radiowych zawierających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje" oraz na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl - "co zrobiłbyś z ekstra kasą?" (dalej: "Zgłoszenie").

2. Uczestnik musi wysłać Zgłoszenie na adres: dobrekonto@zloteprzeboje.pl

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Zgłoszenia, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III.NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie: "Nagrody") jest: a. bon zakupowy SODEXHO o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto oraz skórzany portfel firmy "Batycki" o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, zwane jest dalej "Nagrodą Pierwszego Stopnia", w Konkursie zostanie rozdanych 5 (pięć) Nagród Pierwszego Stopnia; b. bon zakupowy SODEXHO o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto oraz skórzany portfel firmy "Batycki" o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, zwane jest dalej "Nagrodą Drugiego Stopnia", w Konkursie zostanie rozdanych 5 (pięć) Nagród Drugiego Stopnia; c. bon zakupowy SODEXHO o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto oraz skórzany portfel firmy "Batycki" o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, zwane jest dalej "Nagrodą Trzeciego Stopnia", w Konkursie zostanie rozdanych 5 (pięć) Nagród Trzeciego Stopnia;

2.W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda Pierwszego Stopnia, jedna Nagroda Drugiego Stopnia oraz  jedna Nagroda Trzeciego Stopnia. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody w Konkursie.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Organizator powierza zadanie wyłonienia zwycięzcy Konkursu Komisji Konkursowej.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

2. Prawo do otrzymania Nagrody w danej edycji Konkursu jeden uczestnik Konkursu, który na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt II ust. 2 Regulaminu wyśle najciekawszą, najbardziej oryginalną zdaniem Komisji Konkursowej odpowiedź na pytanie Konkursowe (powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu").

3. Zwycięzca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody przez Organizatora pocztą elektroniczną. W odpowiedzi zwrotnej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje dane osobowe t.j. imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości,  a także adres, na który będzie przesłana Nagroda.

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatora ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.

5.Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 lub 4 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 25.10.2011 r. lub też nieodebrania Nagrody w ustalonym  terminie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

6. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora. Fundator wydaje Nagrody za pośrednictwem Organizatora.

8. Organizator pobierze od Zwycięzcy Konkursu należny podatek dochodowy od wartości Nagrody i przekaże go na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego, przesyłając do Naczelnika tego Urzędu stosowną deklarację podatkową, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela każdemu z Organizatorów oraz Fundatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.    Każdy z Organizatorów, jak i Fundator, mają prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3.    Każdy z Organizatorów, jak i Fundator, z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywają prawo do wykonywania praw zależnych.

VI. DANE OSOBOWE

1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia, nazwiska oraz nazwy miejscowości w której Zwycięzca Konkursu mieszka, w ramach publikacji listy Zwycięzców Konkursu lub publikacji treści Zgłoszeń Zwycięzców Konkursu na stronach internetowych na których na zlecenie Organizatora lub Fundatora publikowane będą informacje o Konkursie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

3.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!