Regulamin: Nie ma tego z貫go...

REGULAMIN KONKURSU "Nie ma tego z貫go, co by na dobre nie wysz這" w Radiu Z這te Przeboje.

I.POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "Nie ma tego z貫go, co by na dobre nie wysz這", zwanego dalej "Konkursem", jest Radiowe Doradztwo Reklamowe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 778-13-36-973, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkurs przeprowadzany jest na stronie www stacji radiowej "Radio Z這te Przeboje" (www.radiozloteprzeboje.pl), zwanej w dalszej cz窷ci Regulaminu "stron internetow"

3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000043523, NIP 525-21-13-462, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Fundatorem".

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.Uczestnikami Konkursu nie mog by: pracownicy Organizatora/Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze;

7.Czas trwania Konkursu to 17 - 21 wrze郾ia 2011 roku. Ka盥ego dnia odb璠zie si jedna edycja Konkursu. Ka盥a edycja rozpoczyna si o godzinie 0:00 a ko鎍zy o godzinie 24:00 ka盥ego dnia trwania Konkursu.

8.Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w terminie realizacji Konkursu wys豉 wiadomo嗆 email, odpowiadaj帷 na pytanie zawarte na stronie internetowej i opisa sytuacj, kt鏎a wysz豉 uczestnikowi na dobre, mimo i by豉 stresuj帷a i nieprzyjemna.

2. Uczestnik musi wys豉 wiadomo嗆 email na adres: niemategozlego@zloteprzeboje.pl

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia Wiadomo軼i, w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III.NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie jest zestaw piel璕nacyjny (kosz wiklinowy z zestawem kosmetyk闚 do k徙ieli, termoforem zestawem r璚znik闚) o warto軼i 230 z (s這wnie: dwie軼ie trzydzie軼i z這tych) brutto zwany jest dalej "Nagrod".

2. W Konkursie zostanie rozdanych 5 (pi耩) Nagr鏚. W ka盥ej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda. Uczestnik mo瞠 uzyska prawo do maksymalnie jednej Nagrody.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. ZASADY ICH PRZYZNANIA NAGR笈

1. Organizator powierza zadanie wy這nienia zwyci瞛cy Konkursu Komisji Konkursowej.

2. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj jakimkolwiek odwo豉niom.

3. Zwyci瞛c zostaje osoba, kt鏎a najciekawiej zdaniem Komisji Konkursowej odpowie na pytanie powo造wana dalej jako "Zwyci瞛ca Konkursu".

4. Tre嗆 pytania podana jest na stronie internetowej.

5. Zwyci瞛ca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody mailowo przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorowi swoje dane osobowe t.j. imi i nazwisko, numer dowodu to窺amo軼i, a tak瞠 adres, na kt鏎y b璠zie przes豉na Nagroda. .

6.Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z przedstawicielem Organizatora ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizator闚 i Zwyci瞛c Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wys豉nia Nagrody przesy趾 kuriersk.

7.Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 5 i 6 powy瞠j, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym, niedokonania takich ustale w terminie do dnia 30 pa寮ziernika 2011 r. lub te nieodebrania Nagrody w ustalonym terminie, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

8. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.

9. Nagrody do czasu ich wydania Zwyci瞛cy Konkursu stanowi w豉sno嗆 Fundatora. Fundator wydaje Nagrody na podstawie przekazanych przez Organizatora danych osobowych zwyci瞛c闚.

10. Organizator pobierze od Zwyci瞛cy Konkursu nale積y podatek dochodowy od warto軼i Nagrody i przeka瞠 go na rachunek bankowy w豉軼iwego Urz璠u Skarbowego, przesy豉j帷 do Naczelnika tego Urz璠u stosown deklaracj podatkow, je瞠li obowi您ek taki b璠zie wynika z powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.

V.DANE OSOBOWE

1.Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora.

2.Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.

3.Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres e-mail, z kt鏎ego zosta這 wys豉ne zg這szenie do Konkursu wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

3.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!