Regulamin Konkursu "Kuferek 安. Miko豉ja"

Kuferek 安. Miko豉ja

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu 'Kuferek 安. Miko豉ja', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973 oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Organizatorami'. 2. Konkurs emitowany b璠zie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej 'Radio Z這te Przeboje 100,1 FM ' w Warszawie, zwanej w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Stacj Radiow'. 3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest jest PBW Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (01-460), przy ul. G鏎czewskiej 124, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000123245, REGON 011890235, NIP 527-11-37-593, zwana dalej "Fundatorem".. 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikami Konkursu nie mog by: a) pracownicy Organizatora lub Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze; b) osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt鏎egokolwiek z Organizator闚 , a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

6. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 28.11 do 09.12.2011, z wy陰czeniem sob鏒 i niedziel. Ka盥ego dnia b璠zie przebiega豉 jedna edycja Konkursu. 7. U篡wane w Regulaminie poj璚ie 'SMS' oznacza kr鏒k wiadomo嗆 tekstow wys豉n z lub na telefon kom鏎kowy. 8. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚 oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w ka盥ej edycji Konkursu, wys豉 SMS na numer 7037, wpisuj帷 w tre嗆 SMS-a KUFEREK wraz z odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadz帷ego Konkurs na antenie Stacji Radiowej, w danej edycji dalej: 'Zg這szenie'. 2. Ca趾owity koszt jednego SMS-a to 0,62 z brutto (w tym 23% VAT). 3. W Konkursie nie s brane pod uwag SMS-y wys豉ne za po鈔ednictwem sieci Internet. 4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje 瘸dnych danych osobowych. 5. Po wys豉niu SMS-a, o tre軼i wskazanej w ust. 1 powy瞠j, ka盥y Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzaj帷y oddanie g這su i udzia w Konkursie. 6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia SMS-闚, w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie s vouchery zakupowe na okaziciela: a. 56 (s這wnie: pi耩dziesi徠 sze嗆) voucher闚 ka盥y o warto軼i 100 z. (s這wnie: sto z這tych), do zrealizowania w: Gino Rossi, Tally Weijl, C&A, Big Star, Mothercare, Pretty One, Mexx, Wallis, Bartek, Charles Voegele, Mango w C.H. Wola Park, b. 70 (siedemdziesi徠) voucher闚 ka盥y o warto軼i 50 z. (s這wnie: pi耩dziesi徠 z這tych), do zrealizowania w: W.Kruk, Galeria Sk鏎zana Cholewi雟ki w C.H. Wola Park, w tym: c. 60 (s這wnie: sze嗆dziesi徠) zaprosze ka盥e o warto軼i 10 z. (s這wnie: dziesi耩 z這tych), do zrealizowania w: Tchibo oraz Yogen Fruz w C.H. Wola Park, d. 20 (dwadzie軼ia) zaprosze ka盥e o warto軼i 100 z. (s這wnie: sto z這tych), do zrealizowania w Karczmie Soplicowo w C.H. Wola Park, e. kosmetyki o 陰cznej kwocie 1499 z brutto (s這wnie: jeden tysi帷 czterysta dziewi耩dziesi徠 dziewi耩 z這tych) brutto

2. W ka盥ej edycji Konkursu rozdana zostanie nagroda w postaci 2 (dw鏂h) lub wi璚ej voucher闚 zakupowych, o 陰cznej warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty 760 z. (s這wnie: siedemset z這tych), zwana dalej 陰cznie "Nagrod". Nagrod w danej edycji Konkursu s vouchery, kt鏎e w tej edycji Konkursu zostaj w這穎ne do kuferka, o kt鏎ym mowa w pkt IV ust. 1 poni瞠j. 3. Vouchery mo積a b璠zie zrealizowa w terminie do 31 grudnia 2011 r. P豉tno嗆 voucherami mo積a 陰czy z p豉tno軼i got闚k lub kart p豉tnicz. W przypadku zakup闚 na kwot ni窺z ni warto嗆 vouchera, r騜nica nie jest zwracana. 4. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. W ka盥ej edycji prowadz帷y Konkurs na antenie Stacji Radiowej wk豉da do kuferka kilka voucher闚 na zakupy w konkretnym sklepie i informuje s逝chaczy Stacji Radiowej ile s warte. O w這瞠niu do kuferka ostatniego w danej edycji vouchera, prowadz帷y Konkurs informuje na antenie Stacji Radiowej. 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zapami皻anie warto軼i voucher闚 w這穎nych do kuferka i wys豉nie, po w這瞠niu przez prowadz帷ego Konkurs ostatniego vouchera w danej edycji, SMS-a na numer 7037, o tre軼i "KUFEREK" wraz z podaniem warto軼i voucher闚 znajduj帷ych si w kuferku. 3. Z osob, kt鏎a jako pierwsza wy郵e SMS-a z poprawn odpowiedzi, skontaktuje si telefonicznie przedstawiciel Organizator闚 i zada dodatkowe pytanie konkursowe. W przypadku nieuzyskania poprawnej odpowiedzi na dodatkowe pytanie konkursowe przedstawiciel Organizator闚 skontaktuje si z osob, kt鏎a jako kolejna wys豉豉 SMS-a z poprawn odpowiedzi na pytanie o warto嗆 voucher闚. Przedstawiciel Organizator闚 b璠zie powtarza procedur opisan w niniejszym punkcie do czasu uzyskania poprawnej odpowiedzi na dodatkowe pytanie konkursowe. 4. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, kt鏎y w danej edycji Konkursu udzieli przedstawicielowi Organizator闚 poprawnej odpowiedzi na dodatkowe pytanie konkursowe. W przypadku nieuzyskania poprawnej odpowiedzi na dodatkowe pytanie konkursowe od jakiejkolwiek osoby, kt鏎a wys豉豉 SMS-a z poprawn odpowiedzi na pytanie o warto嗆 voucher闚, prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, kt鏎y w danej edycji jako pierwszy wys豉 SMS-a z poprawn odpowiedzi na pytanie o warto軼i voucher闚. 5. Za czas dotarcia SMS do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obs逝guj帷ego ruch SMS. 6. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny. 7. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania jednej z Nagr鏚, powo造wany dalej jako 'Zwyci瞛ca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody telefonicznie przez Organizatora. Zwyci瞛ca Konkursu ma obowi您ek odebra po陰czenie inicjowane przez Organizatora na numer telefonu, z kt鏎ego wykonano Zg這szenie, najp騧niej przy trzeciej pr鏏ie wykonania takiego po陰czenia przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorowi swoje imi i nazwisko, numer dowodu osobistego, oraz imiona i nazwiska rodzic闚, dzieci oraz rodze雟twa. 8. Ka盥y uczestnik Konkursu mo瞠 uzyska prawo tylko do jednej Nagrody. 9. Uczestnicy Konkursu pozostaj帷y w stosunku pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mog uzyska 陰cznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez wzgl璠u na liczb nades豉nych Zg這sze. Przy wy豉nianiu kolejnych Zwyci瞛c闚 Konkursu pomijane b璠 osoby, pozostaj帷e z wcze郾iejszym Zwyci瞛c Konkursu w takim stosunku pokrewie雟twa. 10. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z przedstawicielem Organizator闚 ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbi鏎 Nagrody mo瞠 nast徙i nie wcze郾iej ni 28.11.2010 r. i nie p騧niej ni 20 grudnia 2011r. Odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizator闚 i Zwyci瞛c Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wys豉nia Nagrody przesy趾 kuriersk. 11. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 5 powy瞠j, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym, nie dokonania takich ustale w terminie do dnia 24.12.2010 r. lub te nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 8 powy瞠j, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 12. W przypadku trzykrotnego nie odebrania przez Zwyci瞛c Konkursu po陰czenia inicjowanego przez Organizatora na numer telefonu, z kt鏎ego nades豉no Zg這szenie, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do Nagrody, a prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego Zwyci瞛c Konkursu, wy這nionego zgodnie z postanowieniami rozdzia逝 IV Regulaminu. 13. Organizator nie odpowiada za skutki nie zastosowania si przez Zwyci瞛c Konkursu do warunk闚 realizacji bon闚 (Nagr鏚) obowi您uj帷ych u Fundatora, w tym tre軼i ewentualnych regulamin闚 wykorzystania tych bon闚 lub zmian takich regulamin闚 dokonanych przez Fundatora. 14. Organizatorzy nie nabywaj w豉sno軼i Nagr鏚. Fundator przekazuj帷 nagrod Zwyci瞛cy Konkursu dzia豉 za po鈔ednictwem Organizator闚.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizator闚. 2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizator闚 zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu, z kt鏎ego przes豉no SMS, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku. 5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚. 6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za wykonanie po陰czenia SMS przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych oraz SMS powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 sieci kom鏎kowych lub Uczestnik闚 Konkursu. 2. Wysy豉j帷 SMS o tre軼i i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom. 3. Organizatorzy maj prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!