Regulamin Konkursu 'Nowe Trendy'

Nowe Trendy

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu 'Nowe Trendy', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'.

2.    Konkurs emitowany będzie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej 'Złote Przeboje Karolina 91,2 FM' w Katowicach, zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.

3.    Fundatorem nagród w Konkursie jest RDR zwany dalej również "Fundatorem".

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 28.11.2011 r. do 02.12.2011 r. Każdego dnia tego okresu odbędzie się 1 edycja Konkursu. O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu informuje na antenie Stacji Radiowej, prowadzący Konkurs.

9.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres moda@zloteprzeboje.pl wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane przez prowadzącego Konkurs na antenie Stacji Radiowej (dalej: "List").

2. Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. 3. Za czas dotarcia Listu do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów. 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden List w ramach Konkursu. Kolejne Listy nie będą brane pod uwagę. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1.    Nagrodą w Konkursie jest  bon, o wartości 100 zł (słownie: stu złotych) brutto. Jeden bon upoważnia do zakupu w jednym z poniżej wymienionych sklepów mieszczących się na terenie Centrum Handlowego Pogoria:

a) 2 bony DIVERSE [termin realizacji 05.12.2011 - 22.11.2012] - rozdane 28.11.2011 b) 2 bony GREY WOLF [termin realizacji 05.12.2011 - 31.12.2011] - rozdane 29.11.2011 c) 2 bon NEW YORKER [termin realizacji 05.12.2011 - 23.11.2012] - rozdane 30.11.2011 d) 2 bony APART [termin realizacji 05.12.2011 - 31.12.2013] - rozdane 1.12.2011 e) 2 bony BARTEK [termin realizacji 05.12.2011 - 31.03.2012] - rozdane 2.12.2011

2.    W Konkursie zostanie rozdanych 10 (dziesięć) Nagród. W każdej edycji Konkursu rozdane zostaną dwie Nagrody. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody.

3.    Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.     NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody w każdej edycji Konkursu uzyska 2 (dwóch) Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 2 poniżej, wysłali najciekawsze i najbardziej oryginalne Listy z odpowiedzią na pytanie: 'A jaki jest Twój styl? Opisz w czym lubisz się najbardziej'. Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, każdego dnia trwania Konkursu, spośród Zgłoszeń nadesłanych od godz. 17:01 dnia poprzedzającego do godz.17:00 dnia, którego dotyczy przyznawana Nagroda, Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata, który otrzyma prawo do Nagrody. Przy wyłonieniu laureata pierwszego dnia Konkursu, brane będą pod uwagę Zgłoszenia nadesłane od godz.9:00 do godz. 17:00 tego dnia. 2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie: a) Aneta Anikiej b) Anna Zaworska c) Urszula Kulikowska 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom. 4. Z zastrzeżeniem pkt. III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, za jakość i użyteczność wygranej przez Zwycięzcy Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).

5. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

6.Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 02.12.2011 r. i nie później niż 22.12.2011 r. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę Konkursu.

7.Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 30.11.2011 r. lub też nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

8. Organizatorzy nie nabywają własności Nagród. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatorów.

V. DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI.     PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania ze Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych. 4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu z którego został wysłany SMS o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu. 2. Wysyłając List o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!