Regulamin Konkursu 'Sekrety 安.Miko豉ja'

Sekrety 安. Miko豉ja

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu 'Sekrety 安.Miko豉ja', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Organizatorami'.

2. Konkurs emitowany b璠zie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej "Radio Z這te Przeboje Trefl 103 i 99,2 FM" w Gda雟ku, zwan w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Stacj Radiow'.

3. Fundatorem nagrody 'A' w Konkursie jest RDR zwany dalej r闚nie "Fundatorem". Fundatorem nagrody 'B" w Konkursie jest, Centrum Handlowe Batory Sp馧ka Akcyjna, z siedzib przy ul. 10 Lutego, Gdynia 81-366 S康 Rejonowy w Gda雟ku, numer KRS 0000135664, numer NIP 586-02-01-723, zwana dalej "Fundatorem". 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j, Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta造 lub tymczasowy. Osoby nie maj帷e pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您k闚 z nimi zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mog by: a) pracownicy kt鏎egokolwiek z Organizator闚 lub Fundatora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa), b) osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt鏎egokolwiek z Organizator闚, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 01.12.2011 r. do 06.12.2011 r., z wy陰czeniem sob鏒 i niedziel) Ka盥ego dnia tego okresu odb璠zie si 1 edycja Konkursu. O rozpocz璚iu ka盥ej edycji Konkursu informuje na antenie Stacji Radiowej, prowadz帷y Konkurs.

9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚 oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu wys豉 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres batory@zloteprzeboje.pl wraz z odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez prowadz帷ego Konkurs na antenie Stacji Radiowej (dalej: "List").

2. Uczestnik zobowi您any jest poda w Li軼ie swoje imi, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. 3. Za czas dotarcia Listu do Organizatora uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizator闚. 4. Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jeden List w ramach Konkursu. Kolejne Listy nie b璠 brane pod uwag. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia List闚, w tym w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY

1. Nagrod w Konkursie jest zestaw sk豉daj帷y si z nagrody 'A' i nagrody 'B': Nagrod 'A' jest Telefon kom鏎kowy LG SCHINE o warto軼i 613 z (s這wnie: sze嗆set trzyna軼ie z這tych) brutto. Nagrod 'B' jest torba na zakupy oraz smycz o warto軼i 27 z (s這wnie: dwadzie軼ia siedem z這tych) brutto. ㄠczna warto嗆 zestawu wynosi: 650 z (s這wnie: sze嗆set pi耩dziesi徠 z這tych) brutto.

2. W Konkursie zostan rozdane 4 (cztery) Nagrody. W ka盥ej edycji Konkursu rozdana zostanie jedna Nagroda. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody.

3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody w ka盥ej edycji Konkursu uzyska 1 (jeden) Uczestnik Konkursu, kt鏎y zdaniem Komisji Konkursowej, o kt鏎ej mowa w ust. 2 poni瞠j, wys豉li najciekawsze i najbardziej oryginalne Listy z odpowiedzi na pytanie dotycz帷e 篡cia 安. Miko豉ja i jego ekipy. Z zastrze瞠niem tre軼i zdania nast瘼nego, ka盥ego dnia trwania Konkursu, spo鈔鏚 Zg這sze nades豉nych od godz. 17:01 dnia poprzedzaj帷ego do godz.17:00 dnia, kt鏎ego dotyczy przyznawana Nagroda, Komisja Konkursowa wy這ni jednego laureata, kt鏎y otrzyma prawo do Nagrody. Przy wy這nieniu laureata pierwszego dnia Konkursu, brane b璠 pod uwag Zg這szenia nades豉ne od godz.9:00 do godz. 17:00 tego dnia. 2. W celu wy這nienia zwyci瞛c闚 Konkursu, Organizator powo逝je 3 osobow Komisje Konkursow, w sk豉dzie: a) Aneta Anikiej b) Monika Kudrycka c) Urszula Kulikowska 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj 瘸dnym odwo豉niom. 4. Z zastrze瞠niem pkt. III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i, za jako嗆 i u篡teczno嗆 wygranej przez Zwyci瞛cy Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialno軼i z tytu逝 gwarancji lub r瘯ojmi za wady rzeczy b璠帷ej nagrod).

5. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wany dalej jako 'Zwyci瞛ca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizator闚. W czasie rozmowy telefonicznej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda przedstawicielowi Organizator闚 swoje imi i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

6.Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z przedstawicielem Organizator闚 ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbi鏎 Nagrody mo瞠 nast徙i nie wcze郾iej ni 06.12.2011 r. i nie p騧niej ni 16.12.2011 r. Odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizator闚 i Zwyci瞛c Konkursu.

7.Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powy瞠j, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym, nie dokonania takich ustale w terminie do dnia 07.12.2011 r. lub te nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6 powy瞠j, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

8. Organizatorzy nie nabywaj w豉sno軼i Nagr鏚. Fundator przekazuj帷 Nagrod Zwyci瞛cy Konkursu dzia豉 za po鈔ednictwem Organizator闚.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizator闚.

2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przekazania ich Fundatorowi.

3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5. Uczestnicy Konkursu wyra瘸j zgod na publikacj ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Je瞠li List nades豉ny przez Uczestnika Konkursu b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Listu udziela Organizatorom nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Listu lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow, b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 2. Organizator ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j. 3. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych. 4. Uczestnik Konkursu udziela upowa積ia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego cz窷ci, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres kt鏎egokolwiek z Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adresy Organizator闚 zosta造 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu z kt鏎ego zosta wys豉ny SMS o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 powy瞠j, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.

6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII.POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci Internet powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 i dostawc闚 sieci internetowej lub Uczestnik闚 Konkursu. 2. Wysy豉j帷 List o tre軼i i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom. 3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!