Regulamin Konkursu "Podkomorzy'

'Podkomorzy'

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Podkomorzy", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973 oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwane w dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'. Ilekroć niniejszy Regulamin odnosi się do Organizatora, należy przez to rozumieć któregokolwiek z Organizatorów. 2. Konkurs emitowany będzie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej "Radio Złote Przeboje 101,3 FM Łódź", zwaną w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową". 3. Fundatorem nagród w Konkursie są ZAKŁADY MIĘSNE "PAMSO" S.A. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Żwirki i Wigury 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, pod numerem KRS: 0000061058, REGON: 470544279, NIP 731-000-47-05, kapitał zakładowy: 710.000,00 zł, zwana dalej "Fundatorem". 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do używania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko mieszkańcy województwa łódzkiego, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym zaświadczeniem potwierdzającym fakt zamieszkania na terenie Łodzi). 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 8. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 19.XII.2011. do 22.XII.2011. Każdego dnia będą przebiegały 4 edycje Konkursu, przy czym każda edycja Konkursu rozpoczyna się w chwili zakończenia przekazu ogłaszającego o rozpoczęciu danej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej. 9. Używane w Regulaminie pojęcie "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z lub na telefon komórkowy. 10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu wysłać SMS na numer 7037, wpisując w treść SMS-a PODKOMORZY. 2. Całkowity koszt jednego SMS-a to 0,62 zł brutto (w tym 23% VAT). 3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet. 4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych. 5. Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający udział w Konkursie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest 16 bonów na zakupy w sklepach firmowych "Pamso", o wartości 50 złotych każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych) (dalej łącznie: "Nagrody", przy czym każdy bon zwany jest dalej "Nagrodą" ). Wykaz sklepów firmowych "Pamso" dostępny jest na stronie www.pamso.pl. Warunki realizacji bonów określone są w treści bonu. 2. W każdej edycji Konkursu rozdana zostanie 1 Nagroda. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody w Konkursie. 3. Bony można zrealizować w terminie do 31.III.2012 4. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu, po wyemitowaniu na antenie Stacji Radiowej informacji o rozpoczęciu danej edycji Konkursu, wyśle SMS-a o treści PODKOMORZY na numer 7037. 2. Za czas dotarcia SMS do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS. 3. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 4 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 4. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres oraz serię i numer dowodu osobistego. 5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 19.XII.2011. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu. 6. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 28.XII.2011, zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 7. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu. 2. Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!