Muzyka Mojego Życia [regulamin]

REGULAMIN KONKURSU Radio Złote Przeboje - Muzyka mojego życia!

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu  Radio Złote Przeboje - Muzyka mojego życia! zwanego dalej "Konkursem" jest  GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

3.    Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Konkurs będzie realizowany na antenie w dniach 02 stycznia 2012 -  27 stycznia 2012 z wyłączeniem sobót i niedziel.

6. Konkurs będzie składał się z minimalnie 20 edycji, a maksymalnie 60 edycji. Każdego dnia odbędą się minimum 1 (jedna), a maksymalnie 3 (trzy) edycje  Konkursu - informacje o liczbie edycji Konkursu danego dnia będzie emitowana na antenie Stacji Radiowej. O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu informuje każdorazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadzący daną audycję w ramach której odbywa się Konkurs (dalej: "Prowadzący").

7.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9.    Używane w Regulaminie pojęcie "połączenie telefoniczne" oznacza nawiązanie połączenia telefonicznego ze studiem Organizatora.

10.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy po usłyszeniu informacji o rozpoczęciu danej edycji Konkursu, podanej przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej, zadzwonić do studia na podany na antenie numer telefonu 022 4444000 (dalej: "Zgłoszenie"), z rozwinięciem zdania "Muzyka Mojego Życia to dla mnie..." oraz imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i numerem telefonu oraz deklaracją kategorii uczestnika Konkursu jakim słuchacz chce zostać, tj. uczestnik podpowiadający lub uczestnik zgadujący. W przypadku uczestnika podpowiadającego, uczestnik podaje dodatkowo 12 (dwunastu) artystów wykonawców wybranych  dowolnie przez uczestnika, których imiona i nazwiska lub  pseudonimy będą stanowić prawidłową odpowiedź w finale Konkursu. Prowadzący na bieżąco odbiera Zgłoszenia. W danej edycji Konkursu bierze udział 10 Zgłoszeń uczestników podpowiadających oraz 10 Zgłoszeń uczestników zgadujących którzy jako pierwsi po informacji Prowadzącego o rozpoczęciu danej edycji Konkursu dodzwonili się na numer telefonu wskazany powyżej. W przypadku nieosiągnięcia określonej w zdaniu poprzednim liczby Zgłoszeń po dwukrotnym ogłoszeniu przez Prowadzącego o trwaniu edycji Konkursu, Prowadzący ma prawo zakończyć nabór Zgłoszeń i kontynuować procedurę określoną Regulaminem.

2.    Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, Prowadzący wybiera dwa najciekawsze i najbardziej oryginalne jego zdaniem Zgłoszenia (po jednym Zgłoszeniu z każdej kategorii uczestników), cytując Zgłoszenia na antenie Stacji Radiowej. Autorzy wybranych przez Prowadzącego Zgłoszeń uzyskują prawo do dalszego udziału w Konkursie.

3. Finał edycji konkursu rozegrany zostaje zgodnie z ust. 4 i n. poniżej. Warunkiem wzięcia udziału w finale danej edycji Konkursu jest odebranie telefonu. W tym celu Prowadzący oddzwoni do osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, na numer, który zostanie podany w zgłoszeniu. Jeżeli osoba wybrany uczestnik  nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawiązania połączenia przez Prowadzącego, traci on prawo do udziału w dalszej części Konkursu. Prawo do udziału w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wyłoniona przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 powyżej.

4.    Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej, z którymi udało się nawiązać połączenie telefoniczne zgodnie z ust. 3 powyżej, biorą udział w finale danej edycji. Uczestnik zgadujący odgaduje imiona i nazwiska lub pseudonimy artystów wskazanych w Zgłoszeniu uczestnika podpowiadającego na podstawie podpowiedzi wypowiadanych na antenie przez uczestnika podpowiadającego. Podpowiedzi można dokonywać w dowolny sposób, jednak nie wolno uczestnikowi podpowiadającemu wypowiedzieć imiona, nazwiska ani pseudonimu artystów ani ich części, gdyż powoduje to niezaliczenie danej odpowiedzi i utratę prawa do nagrody za tę odpowiedź.

5. W każdej edycji konkursu każdy uczestnik wygrywa liczbę nagród, odpowiadającą liczbie odgadniętych przez uczestnika zgadującego imion i nazwisk lub pseudonimów artystów wykonawców w czasie przewidzianym na finał każdej edycji Konkursu w wymiarze 60 sekund. Prowadzący informuje o rozpoczęciu mierzenia czasu i o upływie czasu przewidzianego na finał danej edycji Konkursu. Uczestnicy danej edycji Konkursu są dalej powoływani jako "Zwycięzcy Konkursu".

6.    Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Prowadzący.

7. Decyzje Prowadzącego, zarówno w zakresie wyboru Zgłoszeń, jak i odpowiedzi na pytania zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej, są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia telefonicznego, a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

III.    NAGRODY

1.    Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie: "Nagrody") są płyty cd/audio w liczbie równej liczbie prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez uczestnika zgadującego w danej edycji Konkursu, wybrane przez  każdego ze Zwycięzców Konkursu z serwisów www.merlin.pl oraz www.empik.com, pod warunkiem że płyty cd/audio dostępne są w wyżej wymienionych sklepach internetowych w czasie trwania konkursu.

2. Wartość Nagród wybranych przez każdego Zwycięzcę Konkursu zgodnie z ust. 1 powyżej, musi być niższa od następujących kwot maksymalnych, przy czym Zwycięzca Konkursu może wybrać mniejszą liczbę płyt o łącznej wartości nieprzekraczającej wskazanej poniżej kwoty:

-    wygrane 1 lub 2 płyty - do 80zł

-    wygrane 3 lub 4 płyty - do 150 zł

-    wygrane 5 lub 6 płyt - do 200zł

-    wygrane 7 lub 8 płyt - do 250zł

-    wygrane 9 lub 10 płyt - do 300zł

-    powyżej 11 płyt - nie więcej niż 350zł

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

4.  Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.    Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nadesłano w Zgłoszeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do dokonania ustaleń co do wybranych Nagród pocztą elektroniczną na adres podany przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej w Konkursie . Nagrody zostaną dostarczone do 3 miesięcy po potwierdzeniu z Zwycięzca Konkursu tytułów wygranych płyt.

6.   Jeśli wartość Nagrody przekroczy wartość 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od osoby będącej Zwycięzcą Konkursu, 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej nagrody, stosownie do treści obowiązujących przepisów podatkowych.

7.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 5 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

8.    Z zastrzeżeniem treści ust. 3 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

V.    DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.    PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi Zgłoszenie oraz treść swojej rozmowy z osobą prowadzącą Konkurs i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do  emisji na antenie Stacji Radiowej.

2.    Jeżeli treść Zgłoszenia lub rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b)    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)    publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3.    Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4.    Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.    Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku (głosu) utrwalonego w czasie rejestrowanej rozmowy telefonicznej oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego  przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu przed terminem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2.    Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy jako pierwsi zostali wybrani przez Prowadzącego Konkurs, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tymi osobami nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w konkursie takim osobom. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.

3.    Inicjując połączenie telefoniczne zgodnie z  pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.    Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

6.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!