Regulamin Konkursu 'Piłka Ręczna'

PIŁKA RĘCZNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu "Piłka ręczna", zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE      DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej  8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz  GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, (dalej: "GRA") zwane w dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'. Ilekroć niniejszy Regulamin odnosi się do Organizatora, należy przez to rozumieć któregokolwiek z Organizatorów.

2. Konkurs emitowany będzie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej Radia "Złote Przeboje 99,3 FM" w Zamościu, zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.

3.Fundatorem nagród w Konkursie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,  Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Sandomierska, ul. Żeromskiego 14,27-600 Sandomierz, NIP 525-000 80-28, REGON 012216736, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059492 Zwany dalej również "Fundatorem".

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7.Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 19.01.2012 r. do 26.01.2012 r. (z wyłączeniem dni weekendowych).Każdego dnia tego okresu odbędą się 2 edycje Konkursu. O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu informuje na antenie Stacji Radiowej, prowadzący Konkurs.

9.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie       Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres mistrzostwa@zloteprzeboje.pl ,wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane przez prowadzącego Konkurs na antenie Stacji Radiowej (dalej: "List").

2.    Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.

3. Za czas dotarcia Listu do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów. 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden List w ramach Konkursu. Kolejne Listy nie będą brane pod uwagę. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1.    Nagrodą w Konkursie jest "zestaw kibica" (dalej: "Nagroda"), o wartości  70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto, na który składają się: szalik, kubek porcelanowy, sztyft do malowania twarzy ( barwy narodowe), "klepaczki" do klaskania oraz  kalendarz. Zestaw zapakowany jest w torbę firmową.

2.    W Konkursie zostanie rozdanych 36 (słownie: trzydzieści sześć) Nagród. W każdej edycji Konkursu rozdane zostaną 3 (słownie: trzy) Nagrody. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody w Konkursie.

3.    Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 1. Prawo do otrzymania Nagrody w każdej edycji Konkursu uzyska 3 (słownie: trzech) Uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi wysłali na adres mailowy mistrzostwa@zloteprzeboje.pl, prawidłową odpowiedź na pytanie zadane przez didżeja. 2. Z zastrzeżeniem pkt. III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, za jakość i użyteczność wygranej przez Zwycięzcy Konkursu

nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).

3.  Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 19.01.2012 r. i nie później niż 26.02.2012 r. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę Konkursu.

5. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 26.02.2012 r. lub też nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

6. Organizatorzy nie nabywają własności Nagród. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatorów.

V. DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail o  którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu. 2. Wysyłając List o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!