Regulamin konkursu: "Gramofon w Radiu Z這te Przeboje"

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "Gramofon w Radiu Z這te Przeboje", zwanego dalej "Konkursem", jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z., zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem". 2. Konkurs emitowany b璠zie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow". 3. Nagrody w Konkursie fundowane s przez Organizatora zwanego dalej tak瞠 Fundatorem. 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konkurs b璠zie realizowany w terminie : od 23 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.,. Ka盥ego dnia zostanie rozegrana 1 (jedna) edycja Konkursu. O rozpocz璚iu ka盥ej edycji Konkursu informuje ka盥orazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadz帷y Konkurs, o kt鏎ym mowa w pkt. IV Regulaminu (dalej: "Prowadz帷y").

6. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, b璠帷a u篡tkownikiem telefonu kom鏎kowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora/Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze. Uczestnikiem kolejnej edycji Konkursu nie mo瞠 by ponadto osoba, kt鏎ej przyznano prawo do Nagrody w kt鏎ejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu.

8. U篡wane w Regulaminie poj璚ie "po陰czenie telefoniczne" oznacza nawi您anie po陰czenia telefonicznego ze studiem Organizatora.

9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach od 23 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r., s逝cha Stacji Radiowej i po us造szeniu informacji Prowadz帷ego, zadzwoni pod numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej [(0-22)4444000]. Koszt po陰czenia wg cennika operatora.

2. Z zastrze瞠niem tre軼i zdania nast瘼nego, osoba, kt鏎a po informacji Prowadz帷ego o rozpocz璚iu danej edycji Konkursu, jako pierwsza w tej edycji Konkursu nawi捫e po陰czenie i poprawnie odpowie na zadane przez Prowadz帷ego pytanie - wygrywa. 3. Sporne kwestie w szczeg鏊no軼i, w zakresie prawid這wo軼i udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Prowadz帷y.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 po陰czenia telefonicznego, a w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

III. NAGRODY

1. Nagrod w ka盥ej edycji Konkursu jest: a) nagroda g堯wna w ka盥ej edycji konkursu: - p造ta DVD "Alvin i Wiewi鏎ki" oraz p造ta DVD "Alvin i Wiewi鏎ki 2" Nagroda pocieszenia w ka盥ej edycji konkursu: - p造ta kompaktowa b) 瘸dna z nagr鏚 edycji nie przekracza warto軼i opodatkowanej, czyli 750z

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe. 3. Zwyci瞛ca Konkursu ma obowi您ek poda Organizatorowi swoje imi i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer NIP, a tak瞠 wszelkie inne dane niezb璠ne Organizatorowi w celu wykonania obowi您k闚 okre郵onych w Regulaminie lub wynikaj帷ych z powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa. 4. Zwyci瞛ca Konkursu, kt鏎y otrzyma prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, z kt鏎ego nades豉no Zg這szenie (nawi您ano po陰czenie z Organizatorem), o sposobie, miejscu i terminie, odbioru Nagrody. Odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez Organizatora i Zwyci瞛c Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wys豉nia Nagrody przesy趾 kuriersk. 5. Z zastrze瞠niem tre軼i ust. 2 powy瞠j, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powierza realizacj danej edycji Konkursu prowadz帷emu w tym czasie program na antenie Stacji Radiowej, kt鏎y jednocze郾ie czuwa nad prawid這wo軼i przebiegu Konkursu i zwany jest dalej tak瞠 "Komisj Konkursow". 2. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj jakimkolwiek odwo豉niom.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora. 2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu udost瘼niaj帷 Organizatorowi tre嗆 swojej rozmowy z osob prowadz帷 Konkurs i wszelkie pozosta貫 rejestrowane rozmowy, upowa積ia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora spos鏏,. w szczeg鏊no軼i do emisji na antenie Stacji Radiowej.

2. Je瞠li tre嗆 rozmowy Uczestnika Konkursu b璠zie mia豉 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania z niej, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczeg鏊no軼i:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b) wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 2 powy瞠j.

4. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 2 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.

5. Zwyci瞛cy Konkursu udzielaj Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a tak瞠 opublikowania imienia i nazwiska Zwyci瞛cy Konkursu, w zwi您ku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres numer telefonu, z kt鏎ego nawi您ano po陰czenie telefoniczne , wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za nawi您anie po陰czenia telefonicznego przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo Uczestnik闚 Konkursu. 2. Organizator ma prawo zdecydowa o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem konkursu, kt鏎y jako pierwszy po陰czy si z Prowadz帷ym Konkurs, z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. Je瞠li nie uda si w kolejnej pr鏏ie po陰czenia z t osob nawi您a po陰czenia zadowalaj帷ej jako軼i, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odm闚i prawa do uczestnictwa w konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wy這niony przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu. 3. Inicjuj帷 po陰czenie telefoniczne zgodnie z pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom. 4. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem. 5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!