Regulamin Konkursu 'Zgarnij kasę w STP!'

Zgarnij kasę w STP!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu 'Zgarnij kasę w STP', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'.

2.    Konkurs emitowany będzie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej 'Złote Przeboje Karolina 91,2 FM' w Katowicach oraz  'Złote Przeboje C 96,6 FM' w Częstochowie , zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest, Multifood STP S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 34, 50-079 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324028, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, REGON 020871966, NIP 897-174-80-76, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zwana dalej "Fundatorem".

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 13.02.2012 r. do 18.03.2012. Każdego dnia tego okresu odbędzie się 1 edycja Konkursu. Informacja o rozpoczęciu każdej edycji Konkursu jest emitowana na antenie Stacji Radiowej.

9.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać określone zadanie (dalej: "Zadanie"), tj. w dniach wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu słuchać Stacji Radiowej i po wyemitowaniu informacji na antenie Stacji Radiowej zjawić się w określonym czasie (podanym na antenie Radia Złote Przeboje) we wskazanym miejscu oraz posiadać paragon zakupu z restauracji Multifood STP na dowolną kwotę oraz odpowiedzieć na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej. 2. Uczestnik akceptuje, że Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do utrwalania dźwięku i obrazu, w tym wizerunku Uczestnika Konkursu, podczas wykonania Zadania.

3. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest 200 zł (słownie: dwieście złotych) - dla wygrywających od poniedziałku do piątku oraz 700 zł (słownie: siedemset złotych) dla wygrywających w niedzielę. 2. W konkursie zostanie rozdanych 25 nagród po 200 zł i 5 nagród po 700 zł.

3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę rzeczową w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.     NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody w każdej edycji Konkursu uzyska 1 (jeden) Uczestnik Konkursu, który pojawi się w określonym czasie w określonym miejscu oraz posiadał będzie paragon zakupu z restauracji Multifood STP na dowolną kwotę i odpowie najciekawiej na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej. 2. Oceny najciekawszej/ najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie dokonuje przedstawiciel Organizatora obecny w miejscu określonym na antenie Stacji Radiowej. Decyzje przedstawiciela Organizatorów są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

3. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody osobiście przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

V. DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na antenie Stacji Radiowej i stronach internetowych w związku z Konkursem, w tym w szczególności w wykonaniu pkt. VI ust. 6 Regulaminu.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przez Organizatora wykonania Zadania, w tym utrwalania wizji i fonii oraz wykonywania zdjęć. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku, w tym głosu, Uczestnika zawartego w utrwaleniu Zadania. 2. Jeżeli zachowanie Uczestnika Konkursu utrwalnone podczas wykonywania Zadania będzie miało cechy utworu lub artystycznego wykonania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą ustalenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z takiego utworu, artystycznego wykonania lub ich fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych. 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację utrwalonego Zadania lub jego fragmentów, na antenie Stacji Radiowej lub na stronach internetowych. 6. Uczestnik Konkursu udziela upoważnia Organizatora, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utrwalonego Zadania, w tym do publikowania Zadania lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację,  wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do wykonania Zadania, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!