"Wygraj bilety na Discotex" [regulamin]

REGULAMIN KONKURSU"Wygraj bilety na Discotex"

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu "Wygraj bilety na Discotex" zwanego dalej "Konkursem" jest  GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

3.    Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Konkurs będzie realizowany na antenie w dniach od 7 do 11 maja 2012. W czasie trwania Konkursu zostaną rozegrane 3 (trzy) edycje Konkursy każdego dnia. O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu informuje każdorazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadzący Konkurs, o którym mowa w pkt. IV Regulaminu (dalej: "Prowadzący").

6.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. Uczestnikiem kolejnej edycji Konkursu nie może być ponadto osoba, której przyznano prawo do Nagrody w którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu.

8.    Używane w Regulaminie pojęcie "połączenie telefoniczne" oznacza nawiązanie połączenia telefonicznego ze studiem Organizatora.

9.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 7 do 11 maja 2012r., słuchać Stacji Radiowej i po usłyszeniu informacji Prowadzącego,  zadzwonić pod numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej [(0-22)4444000]. Koszt połączenia wg cennika operatora.

2.    Dwie osoby, które jako pierwsze w danej turze, danego dnia konkursu, po usłyszeniu informacji Prowadzącego zadzwoniły na numer telefonu wskazany w ust. 1 powyżej i udało im się nawiązać połączenie telefoniczne biorą udział w danej edycji Konkursu,  odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego.  Pierwsza odpowiada osoba, której jako pierwszej udało nawiązać się połączenie telefoniczne.3. W każdej edycji uczestnicy odpowiadają na taką samą liczbę pytań zadawanych w turach po jednym pytaniu dla każdego z uczestników. Odpowiadać może w trakcie trwania zagadki, bądź 5 sekund po jej zakończeniu. Nie podanie odpowiedzi równoznaczne jest z podaniem złej odpowiedzi. Uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytanie zadane w danej turze pytań podczas, gdy jego konkurent odpowie błędnie - wygrywa Nagrodę Główną. Osoba przegrywająca każdą z trzech tur otrzymuje Nagrodę Pocieszenia.

3.    Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Prowadzący.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia telefonicznego, a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

III.    NAGRODY

1.    Nagrodami w konkursie (dalej łącznie "Nagrody") są:

a. Nagroda główna: dwuosobowe zaproszenie na Discotex - Disco Music Festival we Wrocławiu, zwany dalej "Nagrodą Główną".

b. Nagroda pocieszenia: płyta CD o wartości 45 złotych (czterdzieści pięć złotych) zwana "Nagrodą Pocieszenia".

2.    W Konkursie zostaną rozdane 3 (trzy) Nagrody Główne i 3 (trzy) Nagrody Pocieszenia dziennie. Konkursu ma prawo do otrzymania jednej Nagrody Głównej albo jednej Nagrody Pocieszenia. Uczestnik który uzyskał prawo do Nagrody Głównej albo Nagrody Pocieszenia będzie dalej powoływany jako "Zwycięzca Konkursu".

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

4.    Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.    Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który przekazał Organizatorowi zgodnie z ust. 4 niniejszego punktu Regulaminu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody.

6.   Jeśli wartość Nagrody przekroczy wartość 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od osoby będącej Zwycięzcą Konkursu, 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej Nagrody, stosownie do treści obowiązujących przepisów podatkowych.

7.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

6.    Z zastrzeżeniem treści ust. 3 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

IV.    KOMISJA KONKURSOWA

1.    Organizator powierza realizację danej edycji Konkursu Prowadzącemu w tym czasie program na antenie Stacji Radiowej, który wspólnie z przedstawicielem Organizatora jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Obie osoby zwane są dalej "Komisją Konkursową".

2.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

V.    DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.    PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi treść swojej rozmowy z osobą prowadzącą Konkurs i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do  emisji na antenie Stacji Radiowej.

2.    Jeżeli treść rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b)    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)    publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3.    Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4.    Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.    Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego  przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2.    Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy jako pierwsi zostali wybrani przez Prowadzącego Konkurs, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tymi osobami nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w konkursie takim osobom. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.

3.    Inicjując połączenie telefoniczne zgodnie z  pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!