Regulamin konkursu 'Zgadnij kto to?'

'Zgadnij co to?'

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Zgadnij kto to?", zwanego dalej "Konkursem", jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorami". 2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Radio Złote Przeboje 91,2 FM w Katowicach i Złote Przeboje Wanda 92,5 FM w Krakowie, zwaną w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową". 3. Fundatorem nagród w konkursie jest, Dinozatorland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 106B, 01-304 Warszawa, KRS 0000108238, REGON 357207730, NIP 5512252345, zwana dalej 'Fundatorem'. 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 7. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 28.05 do 31.05.2011. Każdego dnia na antenie Stacji Radiowej będzie przebiegała 1 edycja Konkursu. 8. Używane w Regulaminie pojęcie "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z lub na telefon komórkowy. 9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu wysłać SMS o treści WIEM wraz z poprawną odpowiedzią na numer 71107. 2. Całkowity koszt jednego SMS-a to 1,23 zł brutto (w tym 23% VAT). 3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet. 4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych. 5. Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu i udział w Konkursie. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są Rodzinne Wejściówki do Zatorlandu - jeden komplet rodzinny to 4 bilety - 2 bilety do Parku Dinozaurów i 2 bilety do Parku Mitologii w Zatorze, o wartości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto każdy. 2. Każdego dnia rozdane zostaną 3 Nagrody. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. W każdej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej zostaną wyemitowane opowieści dzieci dotyczące Parku Zatorland. Nagrodę uzyskuje 3 Uczestników Konkursu, którzy wyślą jako pierwsi SMS o treści WIEM wraz z poprawną odpowiedzią na numer 71007 we wskazanym przez prowadzącego Konkurs na antenie Stacji Radiowej momencie. 2. Za czas dotarcia SMS do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS. 3. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 4. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swoje imię i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego. 5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorami ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej nagrody, przy czym odbiór nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 31.05.2012r. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez RDR i Zwycięzcę Konkursu. 6. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 04.06.2012r., Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody. 7. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu RDR pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu przez RDR.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów. 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 3. Organizatorzy informujują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu. 2. Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!