Regulamin Konkursu 'Zakochany bez pamięci'

'Zakochany bez pamięci'

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu 'Zakochany bez pamięci', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'.

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Złote Przeboje O'LE 92,8 FM i Złote Przeboje 104,1 FM w Opolu, zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.

3.    Fundatorem nagrody w Konkursie jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) , zwana dalej "Fundatorem".

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7.    Uczestnikami Konkursu mogą być tylko mieszkańcy Opola i jego bliskich okolic, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

9. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 10.02.2014 do 14.02.2014. 10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 10.02.2014 r. od godz. 10.31 do 14.02.2014 r. do godz. 24:00. wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej "List") na adres milosc@zloteprzeboje.pl, w którym należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe zadane na antenie stacji radiowej. 2. Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. 3. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów. 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden List. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III.     NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest VOUCHER dla dwóch osób na pobyt weekendowy ze śniadaniami w pokoju COMFORT (nocleg w piątek i sobotę) w Hotelu Babia w Białce Tatrzańskiej o wartości 1000 zł (słownie: tysiąca złotych) brutto. Voucher dodatkowo obejmuje: jeden bilet dla dwóch osób do Termy Białka (w godz. 9:00 - 11:00) oraz wstęp do Klubu Bania i nielimitowany dostęp do strefy saun, basenu schładzającego, basenu z masażami wodnymi i pokoju relaksu (cała strefa Sielsko) w Sielsko Anielsko Wellness & Spa. Voucher jest ważny do 30.06.2014 roku z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych, długie weekendów oraz ferii zimowych (od 20 stycznia do 2 marca). 2. W Konkursie zostanie rozdana jedna nagroda.

3.    Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.     NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody Głównej, w Konkursie uzyska 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu, który zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 2 poniżej, wysłał najciekawszy i najbardziej oryginalny Listy w temacie zapowiedzianym przed DJ na antenie Stacji Radiowej. 2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie: a) Marta Anuszewska b) Danuta Łysek c) Urszula Bartkowska 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom. 4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swój adres oraz numer dowodu osobistego, a także wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów, na numer telefonu, który pozostawi w wiadomości e-mail. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko, numer dowodu osobistego oraz adres e-mail , na który Przedstawiciel Organizatorów prześle Zwycięzcy dane dotyczące rachunku bankowego Organizatora, na który w wykonaniu obowiązku o którym mowa w ust. 6 poniżej Zwycięzca będzie musiał przelać kwotę podatku w wysokości 10% od wartości nagrody, czyli 100 zł (słownie: sto złotych) brutto.

8. Nagroda podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.) obliczonego od łącznej wartości Nagrody. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. po pobraniu przez Organizatora od Zwycięzcy Konkursu podatku dochodowego od wartości Nagrody.

9. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do terminu odbioru Nagrody oraz przy odbieraniu nagrody wylegitymować się potwierdzeniem dokonania wpłaty kwoty podatku na rachunek bankowy Organizatora. Zwycięzca zobowiązany jest podać swój adres zamieszkania, w celu wysłania przez Organizatora Nagrody.. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę Konkursu.

10.Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 7 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 21.02.2014 r. lub też braku zapłaty podatku od Nagrody Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

V.    DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych i internetowych, w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych, administratorów sieci Internet lub Uczestników Konkursu. 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!