REGULAMIN KONKURSU

"URODZINOWY PRZEPIS"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu 'Urodzinowy przepis', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorami'. 2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowych 'Radio Złote Przeboje 88,4 FM' w Poznaniu, zwaną w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową". 3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest KLP Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476682, nr NIP: 7010396167, nr REGON: 146866054 zwaną dalej Kontrahentem, reprezentowaną przez: Kamila Michaela - Prokurent, zwana dalej 'Fundatorem'. 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a)pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia  pokrewieństwa lub powinowactwa),b)    osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 4.05.2015 do 13.05.20159. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1.Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 4.05.2015 r. od godz. 9.30 do 13.05.2015 r. do godz. 16.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej "List") na adres plaza@zloteprzeboje.pl, wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane na antenie Radia. 2.Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. 3.Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów. 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden List. 5. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY 1.Nagrodami w Konkursie jest 12 (dwanaście) zaproszeń na wspólne gotowanie podczas eventu związanego z urodzinami Centrum Handlowego Plaza (dalej: CH Plaza), które będą miały miejsce w dniu 16.05.2015 r. Wartości jednego zaproszenia wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto. Zwycięzcy zostaną podzieleni na dwie konkurujące ze sobą drużyny, pod przewodnictwem: Bożeny Dykiel i Pascala Brodnickiego. Każda drużyna przygotuje: przystawkę, danie główne oraz deser. Po dwie osoby z każdej drużyny będą uczestniczyły w przygotowaniu danego dania. Prawo wyboru drużyny oraz dania do przygotowania będą miały w kolejności: od najlepszej z 12 wybranych wiadomości do najgorszej. 2.W Konkursie zostanie rozdanych dwanaście Nagród jak wyżej. 3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 1. Na antenie Stacji Radiowej, w bloku reklamowym, DJ poinformuje słuchaczy o Konkursie i przybliży jego zasady. 2.Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 12 (dwunastu) Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawsze Listy. Lista 12 zwycięzców zostanie ułożona od najbardziej ciekawej wiadomości do tej najmniej. 3.W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie: a) Krystyna Rykowska b) Magda Utracka c) Urszula Bartkowska 4.Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom. 5.Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 6.Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swoje imię, nazwisko, a także wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 7.Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do przebiegu nagrody (wyboru drużyny oraz dania). Nagrodę będzie należało odebrać osobiście 16.05.2015 podczas eventu w CH Plaza, poprzez udział w tym evencie. 8.Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 powyżej nie stawienia się zwycięzcy dnia 16.05.2015 r. podczas eventu, nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

VI. DANE OSOBOWE 1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów. 2.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. 3.Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. PRAWA AUTORSKIE 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych Listów (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora. 2. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Listu przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu. 3. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 4. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do Listów na wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania Listu. Dotyczy to szczególnie: 1) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych Listu w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u; 2) wprowadzania Listu w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Listu w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet); 3) nadawania fragmentów bądź całości Listu na antenie stacji radiowych; 4) używania całości lub fragmentów Listu w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych). 5. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w Listach i/lub w związku ze Listami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich. 6.Zwycięzca biorący udział w evencie będącym Nagrodą, wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas eventu, dla celów promocyjnych, nie komercyjnych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji prawu wskazanych w ust. 4 powyżej. Organizator może udzielić dalszej zgody na rozpowszechnianie wizerunku Zwycięzcy na rzecz innych podmiotów, w tym w szczególności na rzecz Fundatora.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2.Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!