"MAM TO PO TACIE"[regulamin]

REGULAMIN KONKURS"MAM TO PO TACIE"

"MAM TO PO TACIE"

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu '"MAMY TO PO TACIE " jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych , zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem ".

2.

Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator .

3.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowej "Radio Złote Przeboje ", zwanej w dalszej części Regulaminu "stacją radiową"

4.

Konkurs będzie realizowany w dniu 23 czerwca 2015 r.

5.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.

Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniu 23 czerwca 2015 r., słuchać Stacji Radiowej i przesłać na adres mailowy: tata@zloteprzeboje.pl wiadomość e-mail, wraz z danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, oraz numeru telefonu Uczestnika oraz imienia, nazwiska i numeru telefonu ojca Uczestnika.

W treści przesłanej wiadomości Uczestnik zobowiązany jest opisać w czym podobny/a jest do swojego ojca.

W szczególności treść wiadomości może odnosić się do odziedziczonych cech wyglądu, cech charakteru, zamiłowania do sportów, czy też uzyskanych dzięki ojcu umiejętności lub rzeczy.

Powyższe wskazanie nie stanowi jednak dla Uczestnika żadnego ograniczenia, a treść przesłanej przez niego wiadomości może być dowolna. Jedynym ograniczeniem jest nawiązanie w treści wiadomości do tematu Konkursu.

2.

Autorzy najciekawszych wiadomości e-mail przesłanych prawidłowo na wskazany w Regulaminie adres, wyłonionych w trzech rundach Konkursu otrzymają nagrody wskazane w dalszej części Regulaminu.

III.NAGRODY

1.

Nagrodami w konkursie są :

a) 2 (słownie: dwa) VOUCHERY uprawniający do poprowadzenia jednego sportowego auta w ramach jednej usługi jazda Ferrari - wartość Vouchera to 359,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100).Wartość 2( słownie : dwóch) voucherów to 718( słownie: siedemset osiemnaście złotych i 00/100) - do wykorzystania na terenie Nowego Miasta nad Pilicą .

Bukiet kwiatów o wartości 40,00 zł(słownie: czterdzieści złotych)

b) 1 (słownie: jeden) VOUCHER uprawniający do poprowadzenia przez jedną lub dwie osoby (każda osobno) auta z napędem 4x4 - wartość Vouchera to 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych i 00/100). - do wykorzystania na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) .

Bukiet kwiatów o wartości 40,00 zł(słownie: czterdzieści złotych)

c) 1 (słownie: jeden) VOUCHER uprawniający do przelotu paralotnią dla jednej lub dwóch osób (dalej jako: "Nagroda ") - wartość Vouchera to 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych i 00/100). - do wykorzystania na terenie miejscowości Mirosławic (okolice Wrocławia) .

Bukiet kwiatów o wartości 40,00 zł(słownie: czterdzieści złotych)

Każdy z wyżej wymienionych Voucherów ważny będzie przez okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od daty wręczenia go zwycięzcy Konkursu.

2.

Zgodnie z niniejszym Regulaminem nagrody zostaną rozdane w następującym porządku:

a) Uczestnik wyłoniony w pierwszej rundzie Konkursu otrzyma nagrodę w postaci VOUCHERA uprawniającego do poprowadzenia dwóch sportowych aut w ramach jednej usługi "Pojedynek Ferrari vs. Lotus Exige ";

b) Uczestnik wyłoniony w drugiej rundzie Konkursu otrzyma nagrodę w postaci VOUCHERA uprawniającego do przelotu paralotnią dla jednej lub dwóch osób;

c) Uczestnik wyłoniony w trzeciej rundzie Konkursu otrzyma nagrodę w postaci VOUCHERA uprawniającego do poprowadzenia przez jedną lub dwie osoby (każda osobno) auta z napędem 4x4.

  1. Aby otrzymać nagrodę muszą zostać łączne spełnione następujące warunki:

a)    Uczestnik musi przesłać na adres Organizatora wiadomość zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a wiadomość ta musi zostać uznana przez Komisję za najciekawszą;

b) Uczestnik musi odebrać kierowane do niego połączenie telefoniczne, oraz odbyć z prowadzącym audycję radiową rozmowę w temacie Konkursu w czasie nadawania audycji radiowej (rozstrzygnięcia rundy Konkursu );

c) Ojciec/Tata Uczestnika musi odebrać kierowane do niego połączenie telefoniczne, oraz odbyć z prowadzącym audycję radiową rozmowę w temacie Konkursu w czasie nadawania audycji radiowej (rozstrzygnięcie rundy Konkursu )

4.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

5.

Każdy zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatora dane konieczne do wydania Nagrody.

6.

Zwycięzca zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatora ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę.

7.

Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do wydania Nagrody, odmowy dokonania przez Zwycięzcę ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia [.] czerwca 2015 r. lub też nieodebrania Nagrody w ustalonym terminie, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody.

8.

Organizator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem swoich pracowników.

9.

Z zastrzeżeniem pkt. III ust. 4 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1.

Organizator powołuję Komisję Konkursową celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.

2.

Decyzją Organizatora funkcję Komisji Konkursowej obejmuję osoba prowadząca konkurs na antenie radiowej Radia Złote Przeboje.

3.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. DANE OSOBOWE

1.

Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.

Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.

Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.

Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.

Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych oraz internetowych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2.

Prowadzący audycję radiową wykonuję tylko dwie próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem Konkursu oraz jego ojcem/tatą.

W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia z Uczestnikiem konkursu bądź też z jego tatą Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w Regulaminie.

4.

Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, odbywającej się na antenie radiowej z powodu złej jakości połączenia.

W przypadku gdy Prowadzący oddzwania do uczestnika po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia  i nadal  jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w Regulaminie.

6.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

7.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!