A w pracy s逝cham Radia Z這te Przeboje! [regulamin]

REGULAMIN KONKURSU ?A W PRAZY SΣCHAM RADIA ZΜTE PRZEBOJE? WAKACJE 2015

I.POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "A w pracy s逝cham Radia Z這te Przeboje" jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Organizatorami'. 2. Fundatorem nagr鏚 w konkursie jest Organizator. 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i b璠zie emitowany na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez GRA i oznaczanych znakiem towarowym "Radio Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow". 4. Konkurs b璠zie realizowany w terminie od 29 czerwca 2015 roku do 28 sierpnia 2015 roku, w dniach tygodnia od poniedzia趾u do pi徠ku w陰cznie z jednym fina貫m w ka盥ym dniu realizacji Konkursu. 5. O rozpocz璚iu ka盥ego dnia Konkursu informuje ka盥orazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadz帷y Konkurs, o kt鏎ym mowa w pkt. IV Regulaminu (dalej: "Prowadz帷y). 6. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, b璠帷a u篡tkownikiem telefonu kom鏎kowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze. 8. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w terminie realizowania konkursu tj. od 29 czerwca 2015 roku do 28 sierpnia 2015 roku przes豉 na adres mailowy wskazany przez Prowadz帷ego zdj璚ie obrazuj帷e has這 "A w pracy s逝cham Radia Z這te Przeboje". W czasie trwania Konkursu jego uczestnicy mog wys豉 nieograniczon liczb zdj耩, jednak瞠 zg這szenie jest wa積e tylko wtedy, je郵i uczestnik dopisze w zg這szeniu: sw鎩 numer telefonu, pe軟y adres firmy/pracy/miejsca, w kt鏎ym zosta這 wykonane zdj璚ie a tak瞠 adres dostawy Nagrody na adres pracy, w kt鏎ej wykonane zosta這 zdj璚ie. 2. Komisja Konkursowa, raz dziennie w czasie trwania Konkursu w dniach tygodnia od poniedzia趾u do pi徠ku w陰cznie (dalej: "Dni Przydzielania Nagr鏚") wybierze najlepsze zdj璚ie z dotychczas nades豉nych (dalej: "Zwyci瘰kie Zdj璚ie") a jego autor (dalej: "Zwyci瞛ca") zostanie nagrodzony nagrod po przeprowadzeniu z nim przez Prowadz帷ego rozmowy na antenie Stacji Radiowej, w dniu, w kt鏎ym Komisja Konkursowa zdecydowa豉 o przydzieleniu Zwyci瞛cy Nagrody. 3. Poprzez zg這szenie zdj璚ia do Konkursu w spos鏏 okre郵ony w niniejszym II pkt Regulaminu, uczestnik Konkursu o鈍iadcza, 瞠 zdj璚ie to nie narusza przepis闚 prawa, ani prawem chronionych d鏏r os鏏 trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pe軟i uprawniony do zg這szenia zdj璚ia do Konkursu.

III.NAGRODA W KONKURSIE (dalej "Nagroda")

1. Nagrod w Konkursie jest box promocyjny Radia Z這te Przeboje, kt鏎ej warto嗆 nie przekracza 760,00 z (dalej: "Nagroda"). 2. W ka盥y Dzie Przydzielania Nagr鏚 zostanie przyznana jedna Nagroda. Za jedno zdj璚ie mo瞠 by przyznana tylko jedna Nagroda. Ka盥e Zwyci瘰kie Zdj璚ie po przyznaniu Nagrody jego autorowi zostanie usuni皻e z puli zdj耩 nades豉nych do Konkursu. Jedna osoba mo瞠 otrzyma tylko jedn Nagrod w Konkursie niezale積ie od liczby wys豉nych zdj耩. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa dokona wyboru w Dzie Przydzielania Nagr鏚 zdj璚ia nades豉nego przez osob, kt鏎a otrzyma豉 ju Nagrod w Konkursie to zdj璚ie to zostanie usuni皻e z puli zdj耩 nades豉nych do Konkursu a procedura wyboru Zwyci瘰kiego Zdj璚ia zostanie powt鏎zona.. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i danej nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe. 4. Zwyci瞛ca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizator闚. W czasie rozmowy telefonicznej Zwyci瞛ca zobowi您any jest poda przedstawicielowi Organizator闚 dane konieczne do wydania Nagrody, zgodnie z ust.1 pkt V Regulaminu. 5. Warunkiem odebrania nagrody wskazanej w ust 1 pkt III Regulaminu jest podpisanie przez Zwyci瞛c o鈍iadczenia o zgodzie na publikacj wizerunk闚 os鏏 uwidocznionych na Zwyci瘰kim Zdj璚iu,, o autorstwie Zwyci瘰kiego Zdj璚ia, oraz bezp豉tne udzielenie licencji do korzystania ze Zwyci瘰kiego Zdj璚ia jak i antenowego nagrania rozmowy ze Zwyci瞛c na polach eksploatacji i w czasie wskazanych w o鈍iadczeniu b璠帷ym za陰cznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Odbi鏎 Nagrody nast徙i w dniu powiadomienia Zwyci瘰cy o przyznaniu Nagrody i zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizator闚 i Zwyci瞛c. 7. Wskutek odmowy podpisania o鈍iadczenia wskazanego w ust. 5 pkt III Regulaminu, odmowy podania przez Zwyci瞛c danych koniecznych do wydania Nagrody, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym, Zwyci瞛ca traci prawo do otrzymania Nagrody. 8.. Z zastrze瞠niem ust. 3 pkt. III Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powierza realizacj Konkursu Prowadz帷emu w tym czasie program na antenie Stacji Radiowej, kt鏎y jednocze郾ie czuwa nad prawid這wo軼i przebiegu Konkursu. 2. Organizator powo逝je komisj konkursow sk豉daj帷a si z cz這nk闚 redakcji Radio Z這te Przeboje (dalej: "Komisja Konkursowa") i powierza jej wyb鏎 najlepszych zdj耩 zgodnie z regulaminem Konkursu. 2. Decyzje Prowadz帷ego i Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj jakimkolwiek odwo豉niom.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora. 2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 3. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres kt鏎egokolwiek Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres numer telefonu, z kt鏎ego zosta這 wykonane po陰czenie, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych i internetowych, w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 sieci kom鏎kowych, administrator闚 sieci Internet lub Uczestnik闚 Konkursu. 2. Organizator ma prawo zdecydowa o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. W przypadku gdy Prowadz帷y oddzwania do uczestnika - je瞠li nie uda si w kolejnej pr鏏ie po陰czenia z t osob nawi您a po陰czenia zadowalaj帷ej jako軼i, Komisja Konkursowa mo瞠 odm闚i prawa do uczestnictwa w konkursie takiej osobie. W powy窺zych przypadkach prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wy這niony przy zachowaniu zasad, okre郵onych ust. 2 pkt. II Regulaminu. 3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!