Dzień Kobiet w Radiu Złote Przeboje! [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU MERCI "DZIEŃ KOBIET W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Dzień Kobiet w Radiu Złote Przeboje" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również Organizatorem. 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową" 4. Konkurs będzie realizowany w środę 8 marca 2017 r. podczas 3 (słownie: trzech) finałów Konkursu odpowiednio: a. w paśmie "Złote Przeboje na Dzień Dobry" w godzinach 6:00-10:00 - jeden finał; b. w paśmie "Muzyka daje radość" w godzinach 10:00-14:00 - dwa finały; c. w paśmie "W samo południe" w godzinach 14:00-18:00 - dwa finały, zwanych dalej łącznie jako "Audycje Konkursowe" lub każda oddzielnie "Audycją Konkursową". 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Każdy uczestnik Konkursu, który wziął udział w Konkursie jako Zgłaszający albo jako Osoba wskazana, nie może ponownie brać udziału w kolejnych edycjach Konkursu. 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w okresie od 5 marca do 8 marca wysyła zgłoszenie poprzez formatkę konkursową na stronie: www.audycje.zloteprzeboje.tuba.pl/merci 2. Następnie Zgłaszający musi odebrać telefon od prowadzącego Audycję Konkursową w celu wzięcia udziału w finale jednej z edycji Konkursu. 3. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze zgłoszenia, spełniające warunki wskazane w ust. 1 powyżej, które wezmą udział w jednym z finałów, tj. trzy Zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu. 4. Zgłaszający nie ma możliwości wskazania, w której edycji Konkursu chce brać brał udział. Wybór ten należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 5. Jeżeli telefonu nie odbierze Zgłaszający, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję Konkursową wykonuje połączenie na numer kolejnego finalisty. 6. Po odebraniu telefonu przez Zgłaszającego na antenie Stacji radiowej, Prowadzący Audycję prowadzi krótką rozmowę, przekazuje informacje o przyznanej nagrodzie.

III.NAGRODY

1. W każdej z edycji Konkursu, Osoby wskazana w Zgłoszeniu otrzymuje nagrodę rzeczową w postaci kart podarunkowych do sieci sklepów Sephora, o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto ("Nagroda rzeczowa"). Osoba zgłaszająca otrzyma nagrodę w postaci czekoladek Merci. 2. Nagroda rzeczowa dla Osoby wskazanej w danej edycji Konkursu będzie wskazana każdorazowo na antenie w trakcie emisji Audycji Konkursowej. 3. Aby otrzymać Nagrodę rzeczową w Konkursie, osoba, która została poinformowana na antenie w trakcie Audycji Konkursowej, że otrzymuje Nagrodę rzeczową jest zobowiązana do przesłania nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej Audycji Konkursowej, na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody rzeczowej: imię i nazwisko, adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda rzeczowa. 4. Żadna z Nagród nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową. 5. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia całej edycji Konkursu na antenie stacji radiowej. 6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody rzeczowej wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową stanowią każdorazowo prowadzący Audycji Konkursowych.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe oraz dane Osoby wskazanej, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). 5. Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność w związku z roszczeniami innych osób za podanie Organizatorowi danych osobowych Osoby wskazanej bez jej zgody.

VI. AUTORSKIE PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego Zgłoszenia na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie artystycznego wykonania jego i jego Osoby wskazanej na antenie Stacji Radiowej, o ile takie powstanie w ramach ich uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji Konkursowej oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. 2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z artystycznego wykonania Zgłaszającego i Osoby wskazanej w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej. 3. Korzystanie z artystycznego wykonania Zgłaszającego i Osoby wskazanej w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani na rzecz Osoby wskazanej żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 4. Zgłaszający potwierdza, że uzyskał zgodę Osoby wskazanej na nagranie, wyemitowania i eksploatowanie artystycznego wykonania Osoby wskazanej w czasie, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 1-3 powyżej i poniesie wszelką odpowiedzialność związaną z naruszeniem praw do artystycznego wykonania Osoby wskazanej w przypadku zgłoszenia Organizatorowi roszczenia przez Osobę wskazaną w tym zakresie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych lub teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu. 2. Prowadzący Audycję Konkursową wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym i Osobą wskazaną (5 sygnałów). 3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia. 4. W przypadku, gdy prowadzący Audycję Konkursową oddzwania do uczestnika po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 Części VIII Regulaminu. 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!