"Gotowi na wszystko w Radiu Z這te Przeboje"! [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU "GOTOWI NA WSZYSTKO W RADIU ZΜTE PRZEBOJE"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "GOTOWI NA WSZYSTKO" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie Organizatorem. 2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator. 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow". 4. Konkurs b璠zie realizowany w dniach 18 kwietnia - 5 maja 2017 r., z fina貫m przeprowadzanym ka盥ego dnia w ww. okresie na antenie Stacji Radiowej w godzinach 10:00-14:00, zwane dalej pojedynczo jako "Audycja Fina這wa" lub wszystkie razem jako "Audycje Fina這we". 5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Ka盥y uczestnik Konkursu mo瞠 przes豉 tylko jedno zg這szenie do Konkursu (dalej: "Zg這szenie"). 7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze. 8. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs sk豉da si z dw鏂h etap闚. 2. Etap I: aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej (dalej: "Zg豉szaj帷y") wysy豉 Zg這szenie na adres marcin@zloteprzeboje.pl zawieraj帷e: a) opis najwi瘯szego wyzwania przed jakim Zg豉szaj帷y do tej pory stan掖, b) wskazanie imienia i w豉軼iwego numeru telefonu Zg豉szaj帷ego. 3. Etap II: Zg豉szaj帷y musi 郵edzi Audycj Fina這w i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj Fina這w w trakcie tej audycji. Prowadz帷y Audycj Fina這w b璠zie pr鏏owa po陰czy si z wybranym zgodnie z ust. 4 poni瞠j przez Komisj Konkursow Zg豉szaj帷ym (dalej: "Laureat") w celu przedstawienia mu zadania fina這wego, kt鏎e Laureat musi rozwi您a w czasie nieprzekraczaj帷ym 30 sekund od sygna逝 danego mu przez prowadz帷ego Audycj Fina這w ("Zadanie Fina這we"). 4. Komisja Konkursowa ka盥ego dnia w okresie trwania Konkursu wybierze jedno najciekawsze Zg這szenie, spe軟iaj帷e warunki wskazane w ust. 2, z wszystkich Zg這sze o kt鏎ych mowa w ust. 2 powy瞠j, otrzymanych w trakcie trwania Konkursu do czasu rozpocz璚ia emisji Audycji Fina這wej, nie zawieraj帷ych tre軼i niezgodnych z przepisami prawa, w szczeg鏊no軼i naruszaj帷ych dobra osobiste innych os鏏, a tak瞠 g這sz帷ych czy nawo逝j帷ych do nietolerancji lub nienawi軼i. 4.2. Konkurs wygrywa Laureat, kt鏎y ponad to, co opisane w ust. 4.1. powy瞠j, prawid這wo rozwi捫e Zadanie Fina這we ("Finalista"). Rozwi您anie Zadania Fina這wego nie mo瞠 zawiera tre軼i niezgodnych z przepisami prawa, w szczeg鏊no軼i naruszaj帷ych dobra osobiste innych os鏏, a tak瞠 g這sz帷ych czy nawo逝j帷ych do nietolerancji lub nienawi軼i. 5. Je瞠li Laureat nie odbierze telefonu, Zg這szenie przepada, a prowadz帷y Audycj Fina這w wykonuje po陰czenie na numer kolejnego Zg豉szaj帷ego wed逝g zasad okre郵onych w ust. 4.1.

III. NAGRODY

1. Nagrod g堯wn w Konkursie dla Finalisty jest nagroda pieni篹na w wysoko軼i 300 z (s這wnie: trzysta z這tych) ("Nagroda G堯wna"). 2. Nagrod pocieszenia w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci kubka z logo "Radio Z這te Przeboje" ("Nagroda Pocieszenia"). Nagrod Pocieszenia otrzymuje Laureat, kt鏎y nawi您a udane po陰czenie telefoniczne z Prowadz帷ym Audycj Fina這w, ale Laureat ten nie rozwi您a Zadania Fina這wego w spos鏏 prawid這wy, lub nie zmie軼i si w wyznaczonym do rozwi您ania Zadania Fina這wego czasie wskazanym w pkt. II ust. 3. 3. Aby otrzyma Nagrod G堯wn albo Nagrod Pocieszenia, Finalista albo Laureat, kt鏎y zosta poinformowany na antenie w trakcie Audycji Fina這wej, 瞠 otrzymuje Nagrod G堯wn albo Nagrod Pocieszenia, jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 5 (s這wnie: pi璚iu) dni roboczych od dnia emisji Audycji Fina這wej, przes豉 na adres e-mail: marcin@zloteprzeboje.pl, dane odbiorcy: a. Nagrody G堯wnej: imi i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego oraz dane w豉軼iciela rachunku (dane niezb璠ne do wykonania przelewu - imi i nazwisko, adres); b. Nagrody Pocieszenia: imi i nazwisko, adres zamieszkania. 4. Nagrody nie podlegaj wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow. 5. Nagroda G堯wna wyp豉cona zostanie w terminie 14 dni roboczych licz帷 od dnia, w kt鏎ym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 lit. a powy瞠j. Nagroda G堯wna wyp豉cona zostanie tylko w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Finalist. 6. Nagroda pocieszenia zostanie wys豉na na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia, w kt鏎ym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 lit. b powy瞠j. 7. Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj Fina這w.

V. DANE OSOBOWE

1. Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod i upowa積ia Organizatora do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanej w Konkursie Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora. 2. Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo wgl康u do jego danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 4. Organizator informuje, i podane dane osobowe przetwarzane b璠 zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). 5. Zg豉szaj帷y ponosz pe軟 odpowiedzialno嗆 za przekazanie danych osobowych jakichkolwiek os鏏 w Zg這szeniu w zwi您ku z Konkursem bez zgody takich os鏏.

VI. AUTORSKIE PRAWA POKREWNE I PRAWA AUTORSKIE

1. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia a tak瞠 eksploatacji odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. 2. Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania na antenie Stacji Radiowej, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji Fina這wej oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. 3. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie z tre軼i Zg這szenia oraz artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w celach i na zasadach przewidzianych w ust瘼ach powy瞠j. 4. Korzystanie z tre軼i Zg這szenia ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝. 5. Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow, b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 6. Organizator ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania ze Zg這szenia w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 5 powy瞠j. 7. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 5 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania nagr鏚 w Konkursie, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci teleinformatycznych ani sieci telefonicznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu. 2. Prowadz帷y Audycje Fina這we wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego ze Zg豉szaj帷ym ( po 5 sygna堯w ka盥a). 3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z Finalist z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. 4. W przypadku, gdy prowadz帷y Audycje Fina這we oddzwania do Finalisty po wcze郾iejszym przerwaniu rozmowy z powodu z貫j jako軼i po陰czenia i nadal jako嗆 po陰czenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odm闚i prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powy窺zych przypadkach stosuje si zasad okre郵on w ust. 2 Cz窷ci VIII Regulaminu. 5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Zg豉szaj帷ego, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem. 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!