Regulamin ogólny konkursów antenowych

Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest:

Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, , NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł.

zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkursy są emitowane na antenie stacji radiowych, których nadawcą jest Organizator, zwanych dalej "Stacją Radiową" lub łącznie "Stacjami Radiowymi", których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Czas trwania danego konkursu ogłaszany jest przez prowadzącego konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwanego dalej "Prowadzącym".

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Konkursy przeprowadzane są według jednej z poniższych formuł:

a) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać krótką wiadomość tekstową (SMS) na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej, podając w niej prefiks (jeśli jest wymagany), z odpowiedzią na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego;

b) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej, podając odpowiedź na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego;

c) Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na numer podany na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego i po uzyskaniu połączenia podać odpowiedź na pytanie zadane przez Prowadzącego,

d) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać - przez formatkę dostępną na podstronie tego konkursu na stronie internetowej i w aplikacji Stacji Radiowej - zgłoszenie ("Zgłoszenie") zawierające odpowiedź na pytanie konkursowe, imię oraz numer telefonu uczestnika przesyłającego Zgłoszenia.

2. Formuła danego konkursu określana jest przez Prowadzącego, na antenie Stacji Radiowej. Pytania określa Prowadzący, na antenie Stacji Radowej.

3. W konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.

4. W przypadku korzystania przez Organizatora z numerów o podwyższonej płatności, koszt wysłania SMS-a lub koszt połączenia podawane są na antenie Stacji Radiowej.

§ 3

Nagrody

1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty, gadżety itp. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje Prowadzący, na antenie Stacji Radiowej.

2. Wartość jednej nagrody nie może przekraczać kwoty 200zł. (słownie: dwieście złotych).

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

§ 4

Warunki przyznawania nagród

1. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, który, w zależności od formuły konkursu:

a) jako pierwszy przyśle SMS z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego,

b) jako pierwszy przyśle wiadomość e-mail z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego,

c) jako pierwszy poprawnie odpowie na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Prowadzącym,

d) przyśle kompletne Zgłoszenie zawierające najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w konkursie. 

2. W przypadku konkursów, o których mowa w ust. 1 powyżej, liczba uczestników uzyskujących prawo do nagrody w danym konkursie może być większa niż jeden, o czym ogłasza na antenie Stacji Radiowej Prowadzący. Ocena poprawności przysyłanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

3. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody, zwany dalej "Zwycięzcą", zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Organizatora:

a) telefonicznie - w przypadku konkursu organizowanego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt a) lub c) Regulaminu,

b) wiadomością e-mail w przypadku konkursu organizowanego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt b) Regulaminu chyba, że Prowadzący na antenie Stacji Radiowej zobowiąże uczestników konkursu do podania numeru telefonu kontaktowego; w takim wypadku powiadomienie nastąpi telefonicznie.

4. W trakcie rozmowy telefonicznej lub w zwrotnej wiadomości e-mail Zwycięzca obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko i adres celu doręczenia nagrody.

5. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, chyba że co innego zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Organizatora został podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

6. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania nagrody przesyłką kurierską.

7. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 5 powyżej lub nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody chyba, że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nieodebrania nagrody w terminie uzgodnionym.

8. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 5

Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail radio_iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7) Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres radio_iodo@radioagora.pl

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 6

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, w których nagrodami są nagrody opisane w § 3 Regulaminu, a nie są objęte odrębnymi regulaminami.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.zloteprzeboje.pl, www.rockradio.pl  i www.radiopogoda.pl.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!