Pierwsza praca w Radiu Z這te Przeboje [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU "PIERWSZA PRACA W RADIU ZΜTE PRZEBOJE"

I POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "Pierwsza praca w Radiu Z這te Przeboje" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator oraz Grupa OLX Sp. z o.o. ("OLX").

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

4. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 11 wrze郾ia 2017 r. do dnia 15 wrze郾ia 2017 r. w trakcie audycji pt. "Muzyka Daje Rado嗆" trwaj帷ej od godziny 15:00 do godziny 19:00 ("Audycja") z jednym fina貫m przeprowadzonym o godzinie 16:45 ka盥ego dnia w ww. okresie.

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem uczestnik闚 Konkursu jest opisanie jaka by豉 ich pierwsza praca.

2. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") wysy豉 na adres pierwszapraca@zloteprzeboje.pl zg這szenie zawieraj帷e:

a. odpowied na zadanie konkursowe, o kt鏎ym mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym;

b. wskazanie imienia i w豉軼iwego numeru telefonu Zg豉szaj帷ego

("Zg這szenie").

3. Laureatem Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎y danego dnia realizacji Konkursu, do rozpocz璚ia fina逝 w danym dniu, prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat").

4. Laureat musi 郵edzi Audycj, w dniu w kt鏎ym wys豉 Zg這szenie i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj w trakcie tej Audycji oraz odby rozmow z prowadz帷ym Audycj.

III NAGRODY

1. Nagrod dla Laureata, kt鏎y odby z prowadz帷ym Audycj rozmow zgodnie z pkt. II ust. 4 Regulaminu s s逝chawki oraz zestaw gad瞠t闚 od OLX sk豉daj帷y si z worka, smyczy, d逝gopisu, ksi捫ki ("Nagroda"). ㄠczna warto嗆 jednej Nagrody wynosi 100 (s這wnie: sto) z這tych brutto.

2. ㄠcznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 5 (s這wnie: pi耩) Nagr鏚 opisanych w ust. 1.

3. Aby otrzyma Nagrod Laureat, kt鏎y odby rozmow z prowadz帷ym Audycj jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przes豉 na adres e-mail: pierwszapraca@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imi i nazwisko, adres zamieszkania, a tak瞠 adres pocztowy na jaki ma by przes豉na Nagroda, je郵i jest inny ni adres zamieszkania.

4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.

5. Nagrody do poszczeg鏊nych Laureat闚 zostan wys豉ne poczt, na adres pocztowy wskazany zgodnie z ust. 3 powy瞠j, w terminie 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia zako鎍zenia Konkursu.

6. Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV KOMISJA KONKURSOWA

Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y pasmo Muzyka Daje Rado嗆

V DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane b璠 zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie z tre軼i Zg這szenia oraz artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w celach i na zasadach przewidzianych w ust瘼ach powy瞠j.

4. Korzystanie z tre軼i Zg這szenia ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

5. Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6. Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 2 i 5 powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

7. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 5 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje sk豉daj帷ego reklamacj o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

3. Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Laureatem, o kt鏎ym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygna堯w).

4. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!