Kobieta sukcesu [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU"Kobieta sukcesu w Radiu Z這te Przeboje"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE
1. Organizatorem konkursu „Kobieta sukcesu w Radiu Z這te Przeboje” „zwanego dalej „Konkursem”, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 00000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu „Organizatorami”.
2. Konkurs emitowany b璠zie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Radia Z這te Przeboje we Wroc豉wiu 90,4 FM, zwanej w dalszej cz窷ci Regulaminu „Stacj Radiow”.
3. Sponsorem Konkursu jest Nawrot Sp. z o.o. z siedzib w D逝go喚ce przy ul. Wroc豉wskiej 33 b, wpisany przez S康 Rejonowy dla Wroc豉wia – Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 147157, NIP 911-000-76-11, zwany dalej ‘Sponsorem’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, kt鏎a jest uprawniona do u篡tkowania telefonu w sieci kom鏎kowej dost瘼nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizator闚, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.
7. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 1.03.2018 od godz. 9.00 do do 7.03.2018 r. do godz. 15.00.
8. U篡wane w Regulaminie poj璚ie „SMS” oznacza kr鏒k wiadomo嗆 tekstow wys豉n z lub na telefon kom鏎kowy.
9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚 oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu wys豉 SMS o tre軼i KINO na numer 7136.
2. Ca趾owity koszt jednego SMS-a to 1,23 z brutto (w tym 23% VAT).
3. W Konkursie nie s brane pod uwag SMS-y wys豉ne za po鈔ednictwem sieci Internet.
4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje 瘸dnych danych osobowych.
5. Po wys豉niu SMS-a, o tre軼i wskazanej w ust. 1 powy瞠j, ka盥y Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzaj帷y oddanie g這su i udzia w Konkursie.
6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia SMS-闚, w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie jest 50 podw鎩nych zaprosze (dla 2 os鏏) na pokaz filmu "Kobieta sukcesu", kt鏎e odb璠zie si w dniu 8 marca 2018 r. we Wroc豉wiu.
2. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i danej nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Nagrod w Konkursie uzyskuj ci Uczestnicy Konkursu, kt鏎zy jako pierwsi wy郵 SMS o tre軼i KINO na numer 7136.
2. Jeden Uczestnik Konkursu mo瞠 otrzyma tylko jedn Nagrod.
3. Za czas dotarcia SMS do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obs逝guj帷ego ruch SMS.
4. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.
5. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania jednej z Nagr鏚, powo造wany dalej jako „Zwyci瞛ca Konkursu”, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizator闚. W czasie rozmowy telefonicznej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorom swoje imi i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego.
6. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z Organizatorami ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej nagrody, przy czym odbi鏎 nagrody mo瞠 nast徙i nie wcze郾iej ni 8.03.2018 r. Odbi鏎 nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez DM i Zwyci瞛c Konkursu.
7. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powy瞠j, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru nagrody, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym lub te nie dokonania takich ustale w terminie do dnia 23.02.2018 r.., Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody.
8. Do chwili przekazania Nagrody Zwyci瞛cy Konkursu DM pozostaje jej jedynym i wy陰cznym w豉軼icielem. Nagrody zostan wydane Zwyci瞛com Konkursu przez DM.

V. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizator闚.
2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎
1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizator闚 zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu, z kt鏎ego przes豉no SMS, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.
6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za wykonanie po陰czenia SMS przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE
1. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych oraz SMS powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 sieci kom鏎kowych lub Uczestnik闚 Konkursu.
2. Wysy豉j帷 SMS o tre軼i i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.
3. Organizatorzy maj prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!