Poszukiwacze Z這ta [REGULAMIN]

Regulamin konkursu Poszukiwacze Z這ta

1

Nazwa loterii audioteksowej

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") okre郵a warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazw: "Poszukiwacze Z這ta" (zwanej dalej "Loteri").

2

Podmiot urz康zaj帷y Loteri

Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzib we Wroc豉wiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wroc豉w, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla Wroc豉wia - Fabrycznej we Wroc豉wiu, VI Wydzia Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zak豉dowym 20.000,00 z, (zwana dalej Organizatorem), dzia豉j帷a na zlecenie Grupa Radiowa Agory Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i, z siedzib przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie (kod pocztowy: 00-732), wpisanej do rejestru przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000126767, prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, NIP 5212897003, REGON 012268176, o kapitale zak豉dowym wp豉conym w ca這軼i, kt鏎y wynosi 25.019.500,00 z這tych (zwanej dalej "GRA") lub podmiotu wskazanego przez GRA. Organizator o鈍iadcza, 瞠 jest uprawniony do u篡wania znaku s這wno-graficznego Radia Z這te Przeboje, w zakresie niezb璠nym do realizacji Loterii.

3

Nazwa organu wydaj帷ego zezwolenie

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 471, z p騧n.zm), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wroc豉wiu.

4

Zasady prowadzenia Loterii

1. Uczestnikami Loterii (zwanymi dalej "Uczestnik" / "Uczestnicy"), jak r闚nie Laureatami w Loterii mog by, z zastrze瞠niem postanowienia 4 pkt 2 Regulaminu wy陰cznie osoby fizyczne, kt鏎e uko鎍zy造 18 lat, zamieszka貫 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b璠帷e posiadaczem karty SIM jednego z operator闚 sieci telefonii kom鏎kowej dzia豉j帷ych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kt鏎e zosta造 upowa積ione przez posiadacza karty SIM do wzi璚ia udzia逝 w Loterii u篡waj帷 nale膨cego do niego numeru telefonu.

2. W Loterii nie mog bra udzia逝 pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiot闚 bior帷ych bezpo鈔edni udzia w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a tak瞠 wst瘼ni, zst瘼ni, ma鹵onkowie, rodze雟two, osoby pozostaj帷e w faktycznym po篡ciu i osoby pozostaj帷e w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiot闚 bior帷ych bezpo鈔edni udzia w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.

3. Przyst徙ienie do Loterii - poprzez przes豉nie prawid這wego Zg這szenia oznacza, 瞠 Uczestnik zapozna si z jej zasadami okre郵onymi w Regulaminie i je akceptuje.

4. Informacje i materia造 dotycz帷e Loterii (dalej: "Materia造 Informacyjne") s emitowane m.in. na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje" (dalej 陰cznie: Radio Z這te Przeboje) oraz zawarte w komunikacji SMS w okresie od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku oraz publikowane na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl, w okresie od dnia 5 marca 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku. W Materia豉ch Informacyjnych s zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie mo積a zapozna si z Regulaminem Loterii, jakie s zasady udzia逝 w Loterii, w tym spos鏏 dokonywania Zg這szenia / Zg這sze oraz numer telefonu, na kt鏎y Uczestnik przesy豉 SMS w celu dokonania Zg這szenia, wraz ze wskazaniem warunk闚 ubiegania si o Nagrody. Powy窺ze Materia造 zawieraj r闚nie informacj o koszcie wiadomo軼i SMS przesy豉nej na numer 7219, kt鏎y wynosi 2,00 z + VAT (2,46 z brutto).

5. Regulamin dost瘼ny jest w dw鏂h formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (02-736), przy ulicy Wr鏏la 24/1 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl przez ca造 czas trwania Loterii. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest r闚nie zawarta w wiadomo軼i SMS przesy豉nej przez Organizatora do Uczestnik闚, w odpowiedzi na zg這szenie do Loterii, o kt鏎ej mowa w 4 pkt 27 Regulaminu.

6. Dane osobowe Uczestnik闚 przetwarzane s w zakresie i w celach niezb璠nych do przeprowadzenia Loterii, a w szczeg鏊no軼i w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagr鏚 Laureatom. Uczestnicy podaj dane dobrowolnie oraz maj prawo dost瘼u do nich, ich sprostowania, uzupe軟iania, uaktualniania, b康 膨dania czasowego lub sta貫go wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni璚ia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla cel闚 marketingowych, z zastrze瞠niem, 瞠 odmowa podania danych uniemo磧iwi wydanie Nagrody. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii i wydania Nagr鏚 zostan niezw這cznie usuni皻e, chyba 瞠 Uczestnik wyrazi zgod na ich przetwarzanie do cel闚 marketingowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnik闚 nast瘼uje zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2135, z p騧n. zm.). Administratorem danych osobowych jest: Organizator - 2Win Sp. z o.o. z siedzib we Wroc豉wiu ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wroc豉w, kt鏎a mo瞠 powierzy przetwarzanie danych osobowych Sp馧ce Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie (kod pocztowy: 00-732), na podstawie art. 31 pkt 1 powo豉nej Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Uczestnicy mog wyrazi zgod na przetwarzanie dla cel闚 reklamowych i marketingowych Organizatora i/lub GRA ich danych osobowych, wizerunku i g這su za pomoc 鈔odk闚 masowego przekazu lub 鈔odk闚 elektronicznych oraz z這篡 o鈍iadczenie o wyra瞠niu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drog elektroniczn. W przypadku wyra瞠nia takiej zgody, czy te z這瞠nia o鈍iadczenia, nie s oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytu逝. Wyra瞠nie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drog elektroniczn jest dobrowolne i w 瘸den spos鏏 nie wp造wa na udzia takiego Uczestnika w Loterii, jak r闚nie na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.

9. Udzia w Loterii polega na dokonywaniu przez Uczestnik闚 zg這sze do Loterii (w tre軼i Regulaminu zwane "Zg這szenie / Zg這szenia"), z wykorzystaniem odp豉tnych wiadomo軼i SMS.

10. Warunkiem przyst徙ienia do Loterii, a tym samym uzyskania mo磧iwo軼i ubiegania si o Nagrody, jest dokonanie prawid這wego Zg這szenia, w okresie od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku. Zg這szenia dokonuje si poprzez przes豉nie odp豉tnej wiadomo軼i SMS na odp豉tny numer telefonu 7219, w kt鏎ego tre軼i Uczestnik powinien wpisa swoje imi lub inne has這 wskazane przez Organizatora w Materia豉ch Informacyjnych.

11. Koszt wiadomo軼i SMS przesy豉nej na odp豉tny numer telefonu 7219 (koszt Zg這szenia) wynosi 2,00 z. + VAT (2,46 z brutto).

12. W dniach od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku, przeprowadzane s rundy dzienne ("Rundy Dzienne"), podczas kt鏎ych Uczestnicy ubiegaj si o Nagrody. Rundy s przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedzia豉ch czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego okre郵ania przedzia逝 czasowego danej Rundy Dziennej. Informacja o czasie przeprowadzenia danej Rundy Dziennej oraz o ilo軼i Rund w danym dniu zostanie podana na antenie Radia Z這te Przeboje lub w Materia豉ch Informacyjnych, w tym w komunikacji SMS. Czas trwania danej Rundy Dziennej liczy si od momentu og這szenia przez prowadz帷ego audycj/program na antenie Radia Z這te Przeboje rozpocz璚ia Rundy do czasu og這szenia przez t osob jej zako鎍zenia.

13. W okresie od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku, w dniach od poniedzia趾u do pi徠ku, z wy陰czeniem 2 kwietnia 2018 roku, w trakcie emisji program闚/audycji na antenie Radia Z這te Przeboje osoba prowadz帷a program/audycj na antenie Radia Z這te Przeboje i/lub Organizator w komunikacji SMS, og豉sza rozpocz璚ie i zako鎍zenie danej Rundy Dziennej, z zastrze瞠niem, 瞠 rozpocz璚ie pierwszej Rundy Dziennej, w pierwszym dniu Loterii nie b璠zie odr瑿nie og這szone w komunikacji SMS. W ka盥ym ze wskazanych powy瞠j dni, Organizator przeprowadzi przynajmniej 1 (jedn) Rund Dzienn.

14. Udzia w danej Rundzie Dziennej bior Uczestnicy, kt鏎zy przes豉li prawid這we Zg這szenie, o kt鏎ym mowa w 4 pkt 10 Regulaminu, w dniach od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku w czasie trwania jednej z tych Rund, przed rozpocz璚iem Losowania. Przes豉nie prawid這wego Zg這szenia po og這szeniu zako鎍zenia danej Rundy Dziennej uprawnia do udzia逝 w najbli窺zej, kolejnej Rundzie Dziennej, w tym samym dniu lub w kolejnym dniu prowadzenia Rund.

15. Po zako鎍zeniu ka盥ej z Rund Dziennych i przed rozpocz璚iem kolejnej Rundy odbywa si losowanie Uczestnik闚 pretenduj帷ych do Nagrody w danej Rundzie, na zasadach okre郵onych w 7 pkt Regulaminu (w tre軼i Regulaminu zwane "Losowanie / Losowania"). Losowanie odbywa si poza anten Radia Z這te Przeboje. W Losowaniu bior udzia wszyscy Uczestnicy, kt鏎zy przes豉li prawid這we Zg這szenie w czasie trwania danej Rundy Dziennej, przed og這szeniem jej zako鎍zenia. W trakcie Losowania zostaje wy這niony 1 (jeden) Uczestnik, pretenduj帷y do Nagrody w danej Rundzie i 1 (jeden) kandydat rezerwowy pretenduj帷y do Nagrody. Pierwsze Losowanie odbywa si w dniu 5 marca 2018 roku, a ostatnie w dniu 27 kwietnia 2018 roku. W dniu 2 kwietnia 2018 roku Losowanie nie odbywa si, a w Losowaniu w dniu 3 kwietnia 2018 roku bior udzia Uczestnicy, kt鏎zy przes豉li prawid這we Zg這szenie od dnia 30 marca 2018 roku, po zako鎍zeniu Losowania w tym dniu, do dnia 3 kwietnia 2018 roku przed og這szeniem zako鎍zenia Rundy w tym dniu.

16. W okresie od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku, po zako鎍zeniu danej Rundy Dziennej, po zako鎍zeniu Losowania, osoba prowadz帷a program/audycj na antenie Radia Z這te Przeboje podejmuje, na antenie, pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody wy這nionym podczas Losowania. Osoba prowadz帷a program/audycj mo瞠 uprzednio podj望 r闚nie pr鏏 po陰czenia poza anten z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody w celu wst瘼nej weryfikacji jego danych oraz wieku.

17. W celu uzyskania po陰czenia z Uczestnikiem prowadz帷y program / audycj oczekuje za ka盥ym razem pi耩 sygna堯w. W przypadku, gdy nie powiedzie si pr鏏a nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody, wy這nionym podczas Losowania lub w przypadku, gdy nawi您ane po陰czenie z tym Uczestnikiem zostanie przerwane, pr鏏a po陰czenia zostanie ponowiona, jednak瞠 tylko jednokrotnie. Przez nieudan pr鏏 po陰czenia z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody / kandydatem rezerwowym pretenduj帷ym do Nagrody rozumie si nie odebranie po陰czenia przez co najmniej 5 sygna堯w, w陰czenie si poczty g這sowej, brak mo磧iwo軼i po陰czenia z u篡tkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasi璕iem, w陰czenie si sygna逝 zaj皻o軼i, wy陰czony aparat telefoniczny, w陰czenie si sygna逝 faksu lub automatycznej sekretarki). Zasady opisane powy瞠j stosuje si w ka盥ym przypadku pr鏏y nawi您ania kontaktu z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody.

18. W przypadku, gdy nie powiedzie si ponowna pr鏏a nawi您ania po陰czenia telefonicznego na antenie z Uczestnikiem, to osoba prowadz帷a program/audycj podejmuje pr鏏 nawi您ania na antenie po陰czenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym pretenduj帷ym do Nagrody w danej Rundzie Dziennej. W przypadku, gdy nie powiedzie si pr鏏a nawi您ania po陰czenia telefonicznego na antenie ani z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody ani z kandydatem rezerwowym pretenduj帷ym do Nagrody, to trac oni prawo do ubiegania si o Nagrod i gra o Nagrod w danej Rundzie Dziennej nie odb璠zie si. Je瞠li nie odb璠zie si gra o Nagrod kwota danej Nagrody podlega Kumulacji, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 26 niniejszego paragrafu.

19. W przypadku, gdy nie powiedzie si ponowna pr鏏a nawi您ania po陰czenia telefonicznego na antenie z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody przerwanego zanim dokona wyboru Rekwizytu, o kt鏎ym mowa w punkcie 21 i 22 poni瞠j, to uzyskuje on Nagrod w wysoko軼i 1.000,00 z (s這wnie: jednego tysi帷a z這tych) brutto.

20. Gra o Nagrod podczas Rundy Dziennej odbywa si na antenie Radia Z這te Przeboje w audycji na 篡wo, w dniach od poniedzia趾u do pi徠ku. W przypadku, gdy z przyczyn niezale積ych od Organizatora, nie b璠zie mo磧iwe przeprowadzenie gry o Nagrod na 篡wo, na antenie Radia Z這te Przeboje, w spos鏏 opisany poni瞠j w punkcie 21 - 24 Regulaminu, gra o t Nagrod odb璠zie si poza anten. W czasie gry o Nagrod poza anten b璠 mia造 odpowiednie zastosowanie opisane w Regulaminie zasady dotycz帷e gry na antenie.

21. Uczestnik, wy這niony podczas Losowania, kt鏎y odebra na antenie po陰czenie telefoniczne inicjowane przez prowadz帷ego program / audycj i wzi掖 udzia w audycji na 篡wo uzyskuje prawo do Nagrody w kwocie 1.000,00 z (s這wnie: jednego tysi帷a z這tych) brutto, lub mo瞠 podj望 gr o Nagrod w wy窺zej kwocie. Podejmuj帷 gr o Nagrod w wy窺zej kwocie, Uczestnik traci prawo do Nagrody w kwocie 1.000,00 z (s這wnie: jednego tysi帷a z這tych) brutto. Prowadz帷y program / audycj na antenie Radia Z這te Przeboje informuje Uczestnika, 瞠 mo瞠 gra o wy窺z Nagrod wybieraj帷 jeden z rekwizyt闚 (w tre軼i Regulaminu zwanego "Rekwizyt / Rekwizyty"). Podczas rozmowy z osob prowadz帷 program / audycj na antenie Radia Z這te Przeboje Uczestnik wybiera jeden spo鈔鏚 oznaczonych numerami Rekwizyt闚, do kt鏎ych przypisane s Nagrody. Do ka盥ego z tych Rekwizyt闚 przypisane s Nagrody pieni篹ne o innej warto軼i (inna kwota pieni璠zy). Minimalna kwota Nagrody przypisanej do rekwizytu wynosi 100,00 z (s這wnie: sto z這tych) brutto, a maksymalna kwota Nagrody przypisanej do Rekwizytu wynosi nie mniej ni 5.000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych brutto), z zastrze瞠niem postanowienia 4 pkt 26 Regulaminu (Kumulacja). W ka盥ej Rundzie Dziennej tylko do jednego z Rekwizyt闚 jest przypisana Nagroda w maksymalnej wysoko軼i tj. w kwocie nie ni窺zej ni 5.000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych), z zastrze瞠niem postanowienia 4 pkt 26 Regulaminu. Do pozosta造ch Rekwizyt闚 mog by przypisane Nagrody pieni篹ne w kwocie np. 500,00 z (s這wnie: pi璚iuset z這tych) brutto, 750,00 (s這wnie: siedmiuset pi耩dziesi璚iu z這tych) brutto, 1.500,00 z (s這wnie: jednego tysi帷a pi璚iuset z這tych) brutto lub innej kwocie. Organizator przyporz康kowuje Nagrod, o kt鏎ej mowa powy瞠j do jednego z Rekwizyt闚 dla danej Rundy Dziennej, najp騧niej 15 minut przed rozpocz璚iem gry o Nagrod w danej Rundzie Dziennej i przekazuje osobie prowadz帷ej audycj na antenie Radia Z這te Przeboje w zapiecz皻owanych kopertach oznaczonych tylko numerami, kt鏎e osoba prowadz帷a audycj na 篡wo wybiera i otwiera w trakcie audycji na antenie Radia Z這te Przeboje, podczas rozmowy z Uczestnikiem, po dokonaniu przez Uczestnika wyboru Rekwizytu.

22. W przypadku, gdy podczas trwania danej Rundy Dziennej Uczestnik prze郵e wiadomo嗆 SMS o dodatkowej, wskazanej przez Organizatora tre軼i i we幟ie udzia w grze o Nagrod na antenie Radia Z這te Przeboje, uzyska mo磧iwo嗆 dwukrotnego wyboru Rekwizytu, o kt鏎ym mowa w punkcie 21 powy瞠j.

23. Organizator zastrzega, 瞠 w trakcie audycji na 篡wo na antenie Radia Z這te Przeboje, w celu urozmaicenia programu, osoba prowadz帷a program/audycj mo瞠 w zamiast s這wa Rekwizyt u篡wa zamiennie innego r闚nowa積ego s這wa np. pi皻ro, kondygnacja, poziom, koperta, sejf, bramka, szkatu趾a, kasa, kasetka, skrytka, kufer, worek, pud這, pude趾o. Ka盥e z u篡tych przez osob prowadz帷 audycj s堯w b璠zie r闚noznaczne ze s這wem Rekwizyt. W ka盥ej z Rund Dziennych do wyboru Uczestnika mo瞠 by od 1 (jednego) do 20 (dwudziestu) Rekwizyt闚. Organizator ka盥orazowo okre郵a liczb Rekwizyt闚 informuj帷 o tym Uczestnik闚.

24. W czasie gry o Nagrod, osoba prowadz帷a program / audycj mo瞠 zaproponowa Uczestnikowi, przed ujawnieniem mu zawarto軼i wybranego przez niego Rekwizytu: odkupienie tego Rekwizytu w zamian za kwot nie przekraczaj帷 maksymalnej kwoty Nagrody w danej Rundzie Dziennej lub zamian na inny Rekwizyt lub zamian na inny Rekwizyt z zaproponowan okre郵on kwot nie przekraczaj帷 maksymalnej kwoty Nagrody w danej Rundzie Dziennej. Osoba prowadz帷y audycj na 篡wo mo瞠 kilkakrotnie sk豉da ofert odkupienia lub zamiany Rekwizytu, do momentu, w kt鏎ym Uczestnik dokona ostatecznego wyboru jednej z ofert lub pierwotnie wybranego Rekwizytu. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje si na odkupienie lub zamian Rekwizytu lub te na zamian na inny Rekwizyt z zaproponowan okre郵on kwot, traci prawo do Nagrody przypisanej do wybranego przez niego pierwotnie Rekwizytu, a uzyska Nagrod w kwocie zaoferowanej przez prowadz帷ego program / audycj na 篡wo lub znajduj帷 si w zamienionym Rekwizycie lub znajduj帷 si w zamienionym Rekwizycie powi瘯szon o zaproponowan przez prowadz帷ego audycj kwot. W przypadku, gdy Uczestnik nie zdecyduje si na propozycj osoby prowadz帷ej audycj na 篡wo na odkupienie przez ni lub zamian Rekwizytu uzyskuje prawo do Nagrody przypisanej do pierwotnie wybranego przez niego Rekwizytu. W przypadku, gdy zostanie przerwane po陰czenie telefoniczne z Uczestnikiem pretenduj帷ym do Nagrody, kt鏎y dokona ju wyboru Rekwizytu, ale nie zako鎍zy jeszcze gry o Nagrod, o kt鏎ej mowa powy瞠j (nie dokona ostatecznego wyboru Rekwizytu) i nie uda si ponowna pr鏏a nawi您ania tego po陰czenia, Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody ostatnio przez siebie wybranej przed przerwaniem po陰czenia.

25. W przypadku, gdy w pierwszej Rundzie przeprowadzanej w danym dniu Uczestnik wska瞠 numer Rekwizytu, do kt鏎ego jest przyporz康kowana Nagroda w maksymalnej wysoko軼i dla tego dnia i wygra t Nagrod, Organizator mo瞠 przeprowadzi drug Rund w danym dniu z uwzgl璠nieniem maksymalnej wysoko軼i puli Nagr鏚 w Loterii, tj. ustalaj帷 maksymaln kwot Nagrody Rundy Dziennej w tym dniu w taki spos鏏, aby warto嗆 przyznanych Nagr鏚 we wszystkich Rundach Dziennych w okresie trwania Loterii nie przekroczy豉 maksymalnej puli Nagr鏚. Organizator ka盥orazowo ustala maksymaln kwot Nagrody w Rundach Dziennych uwzgl璠niaj帷 maksymaln wysoko嗆 puli Nagr鏚 przewidzianych w Loterii.

26. W przypadku, gdy podczas kt鏎ejkolwiek z Rund Dziennych nie odb璠zie si gra o Nagrod lub nie zostanie przyznana Nagroda w maksymalnej wysoko軼i w danym dniu (dla danej Rundy), r騜nica pomi璠zy kwotami wygranych Nagr鏚, a Nagrod w maksymalnej wysoko軼i wraca do puli Nagr鏚 i mo瞠 przej嗆 w ca這軼i lub w cz窷ci do kolejnej Rundy Dziennej przeprowadzanej w tym lub w kolejnym dniu i powi瘯szy maksymaln kwot Nagrody Rundy Dziennej w kolejnej Rundzie (Kumulacja), z zastrze瞠niem, 瞠 je瞠li opisany powy瞠j przypadek b璠zie dotyczy ostatniej Rundy przeprowadzanej w dniu 27 kwietnia 2018 roku, to Nagroda pozostanie w r瘯ach Organizatora. Organizator ka盥orazowo poinformuje Uczestnik闚 na antenie Radia Z這te Przeboje o maksymalnej wysoko軼i Nagrody dla danej Rundy Dziennej.

27. Przes豉nie wiadomo軼i SMS, zawieraj帷ej w swej tre軼i prawid這we has這 wskazane przez Organizatora w Materia豉ch Informacyjnych, na odp豉tny numer telefonu 7219 w okresie od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku, jest rozumiane jako dokonanie prawid這wego Zg這szenia udzia逝 w Loterii. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zg這szenie Uczestnik otrzyma niezw這cznie od Organizatora potwierdzenie, 瞠 jego Zg這szenie, przes豉ne z danego numeru telefonu, zosta這 zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii i gdzie mo積a zapozna si z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomo軼i SMS, kt鏎y wynosi 2,00 z + VAT (2,46 z brutto).

28. Ka盥a wiadomo嗆 SMS przes豉na na odp豉tny numer telefonu 7219, w okresie od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku jest zarejestrowana w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zg這szenia s odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, kt鏎y okre郵a dat odbioru wiadomo軼i SMS przez wskazanie czasu wed逝g zegara automatycznego systemu odbioru z dok豉dno軼i co do sekundy.

29. Organizator zastrzega mo磧iwo嗆 wprowadzenia uprzywilejowanych przedzia堯w czasowych (np. godziny, dni) oraz bonus闚, w kt鏎ych przes豉ne Zg這szenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z wi瘯sz ilo軼i uprawnie do udzia逝 w Losowaniu. W takim przypadku, Zg這szenie przes豉ne w okre郵onym przedziale czasowym zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora jako wi璚ej ni jedno uprawnienie do udzia逝 w Losowaniu. Zwi瘯szenie ilo軼i uprawnie do udzia逝 w Losowaniu, w zwi您ku z wys豉niem Zg這szenia dotyczy wszystkich Uczestnik闚 spe軟iaj帷ych warunki b璠帷e podstaw zwi瘯szenia ilo軼i uprawnie. O mo磧iwo軼i i warunkach uzyskania zwi瘯szonej ilo軼i uprawnie bior帷ych udzia w Losowaniu tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedzia堯w czasowych lub bonus闚 oraz o ilo軼i dodatkowych uprawnie mo磧iwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spe軟iaj帷y warunki b璠帷e podstaw zwi瘯szenia ilo軼i uprawnie s informowani przez Organizatora za pomoc bezp豉tnej zwrotnej wiadomo軼i SMS lub na antenie Radia Z這te Przeboje.

30. Prawid這wo dokonane Zg這szenie jest rozumiane jako wyra瞠nie zgody na wzi璚ie udzia逝 w Loterii na zasadach przewidzianych Regulaminem przez osob, kt鏎a przes豉豉 Zg這szenie. Udzia w Loterii jest dobrowolny.

31. Osoba, kt鏎a przes豉豉 prawid這we Zg這szenie, zgodnie z 4 pkt 10 Regulaminu, staje si Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii nast瘼uje poprzez numer telefonu kom鏎kowego, z kt鏎ego przes豉 Zg這szenie. Jeden i ten sam numer telefonu kom鏎kowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik mo瞠 dokonywa wielokrotnie Zg這sze. Ka盥e Zg這szenie bierze udzia w Loterii, z zastrze瞠niem postanowienia 7 pkt 7 Regulaminu.

32. Warunkiem ubiegania si o Nagrody w Loterii jest przes豉nie przynajmniej jednego prawid這wego Zg這szenia, w spos鏏 okre郵ony w 4 pkt 10 Regulaminu, w okresie od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku, wy這nienie danego Uczestnika podczas Losowania, odebranie przez Uczestnika wy這nionego podczas Losowania po陰czenia telefonicznego inicjowanego przez prowadz帷ego audycj / program na antenie Radia Z這te Przeboje oraz wzi璚ie udzia逝 w audycji na 篡wo.

33. Ka盥y Uczestnik, kt鏎y przes豉 przynajmniej jedno prawid這we Zg這szenie, o kt鏎ym mowa w 4 pkt 10 Regulaminu bierze udzia w Losowaniu, na zasadach okre郵onych w 7 Regulaminu.

34. Organizator zastrzega sobie prawo wysy豉nia do Uczestnik闚, w ka盥ym dniu trwania Loterii, dodatkowych bezp豉tnych wiadomo軼i SMS w odpowiedzi na Zg這szenie przes豉ne przez Uczestnika na numer 7219. Dodatkowe wiadomo軼i SMS b璠 zawiera造, w szczeg鏊no軼i, informacje dotycz帷e Loterii i warunk闚 ubiegania si o Nagrody.

35. Organizator zastrzega sobie prawo do nawi您ania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotycz帷ych Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodp豉tny i b璠zie polega na wys逝chaniu automatycznej wiadomo軼i zawieraj帷ej informacj na temat Loterii, w szczeg鏊no軼i przebiegu Loterii i warunk闚 ubiegania si o Nagrody. Nawi您anie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wy陰cznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przyst徙ienia do Loterii. Przyst徙ienie do Loterii nast瘼uje w spos鏏 opisany w 4 pkt 10 Regulaminu.

36. W przypadku, gdy Uczestnik nie b璠zie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o kt鏎ych mowa w punkcie 34 oraz 35 powy瞠j, powinien wys豉 wiadomo嗆 e-mail na adres: info@2win.pl, o tre軼i: o tre軼i: "STOP.ZP", wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomo嗆 SMS o tre軼i "STOP.ZP" na nieodp豉tny numer telefonu 80198. Wys豉nie wiadomo軼i e-mail lub wiadomo軼i SMS o takiej tre軼i b璠zie oznacza這, 瞠 Organizator powstrzyma si od przekazywania dodatkowych informacji, chyba 瞠 Uczestnik ponownie prze郵e Zg這szenie. Wys豉nie wiadomo軼i e-mail o tre軼i: "STOP.ZP" wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomo軼i SMS o tre軼i "STOP.ZP" nie oznacza pozbawienia Uczestnika udzia逝 w losowaniu Nagr鏚, o ile spe軟i warunki okre郵one w Regulaminie. Przes豉nie ponownego Zg這szenia stanowi kontynuacj dotychczasowego udzia逝 w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysy豉nia dodatkowych informacji nast徙i nie p騧niej ni w przeci庵u 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomo軼i SMS o tre軼i: "STOP.ZP" i nie p騧niej ni w przeci庵u 2 (dw鏂h) dni roboczych od przes豉nia wiadomo軼i e-mail o tre軼i: "STOP.ZP" wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, i wy陰cznie przes豉nie wiadomo軼i SMS lub wiadomo軼i e-mail o wskazanej powy瞠j tre軼i b璠zie skutkowa zaprzestaniem wysy豉nia dodatkowych wiadomo軼i do danego Uczestnika.

37. Wszystkie wiadomo軼i przesy豉ne w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomo軼i przesy豉ne w odpowiedzi na wiadomo軼i SMS Uczestnika oraz po陰czenia telefoniczne inicjowane przez Organizatora, o kt鏎ych mowa w 4 pkt 4, 5, 16 - 19, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 35 Regulaminu, s wolne od op豉t.

38. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, 瞠 tre軼i wszystkich wiadomo軼i przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestnik闚 Loterii zgodne s z zasadami ochrony konsument闚, w szczeg鏊no軼i nie naruszaj zbiorowych interes闚 konsument闚 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 184, z p騧n. zm.).

39. Organizator o鈍iadcza, 瞠 wiadomo軼i SMS nie b璠 przesy豉ne do Uczestnik闚 w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrze瞠niem przypadku, gdy dana osoba dokona Zg這szenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomo軼i SMS, o kt鏎ych mowa w Regulaminie bezpo鈔ednio po dokonaniu Zg這szenia.

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za sytuacj, w kt鏎ej Zg這szenie w Loterii za po鈔ednictwem wiadomo軼i SMS lub dalsze wiadomo軼i SMS wys豉ne zostan przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje zwi您ane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osob nieuprawnion, ponosi ta osoba.

5

Obszar, na kt鏎ym jest urz康zana Loteria

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

6

Czas trwania Loterii

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 5 marca 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku.

7

Zasady, miejsce i termin wy豉niania laureat闚 nagr鏚

1. Uczestnicy pretenduj帷y do Nagr鏚 w Loterii, wy豉niani s w drodze Losowania. Losowania przeprowadzane s w Warszawie (02-736) przy ul. Wr鏏la 24 lok. 1 przez urz康zenie losuj帷e zarejestrowane przez Naczelnika Urz璠u Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniaj帷e ochron praw uczestnik闚 gry i umo磧iwiaj帷e losowanie zabezpieczaj帷e przypadkowo嗆 wyboru, kt鏎e wyeliminuje ingerencj czynnika ludzkiego w trakcie wy豉niania Uczestnik闚 pretenduj帷ych do Nagr鏚 w Loterii.

2. Losowania maj帷e na celu wy這nienie Uczestnik闚 pretenduj帷ych do Nagr鏚 odbywaj si w ka盥y dzie roboczy, w dniach od poniedzia趾u do pi徠ku, pocz患szy od dnia 5 marca 2018 roku do dnia 27 kwietnia 2018 roku, z wy陰czeniem 2 kwietnia 2018 roku.

3. W Losowaniu maj帷ym na celu wy這nienie Uczestnika pretenduj帷ego do Nagrody dla danej Rundy Dziennej bior udzia wszyscy Uczestnicy, kt鏎zy dokonali prawid這wego Zg這szenia w czasie trwania tej Rundy, przed og這szeniem jej zako鎍zenia. W Losowaniu w dniu 3 kwietnia 2018 roku bior udzia Uczestnicy, kt鏎zy przes豉li prawid這we Zg這szenie od dnia 30 marca 2018 roku, po zako鎍zeniu Losowania w tym dniu, do dnia 3 kwietnia 2018 roku przed og這szeniem zako鎍zenia Rundy w tym dniu.

4. W ka盥ym losowaniu maj帷ym na celu wy這nienie Uczestnika pretenduj帷ego do Nagrody zostaje wy這niony jeden Uczestnik oraz 1 (jeden) kandydat rezerwowy pretenduj帷y do Nagrody.

5. Nagroda w kwocie 1.000,00 z (s這wnie: jednego tysi帷a z這tych) brutto, z zastrze瞠niem postanowienia 7 pkt 7 Regulaminu, przyznana jest temu Uczestnikowi, kt鏎y przes豉 Zg這szenie w trakcie trwania danej Rundy Dziennej i zosta wy這niony podczas Losowania, odebra po陰czenie telefoniczne inicjowane przez prowadz帷ego program / audycj na antenie Radia Z這te Przeboje, o kt鏎ym mowa w 4 pkt 16 - 19 Regulaminu i wzi掖 udzia w audycji na 篡wo, ale nie podj掖 gry o Nagrod, o kt鏎ej mowa w 4 pkt 21 Regulaminu oraz w przypadku opisanym w 4 pkt 19 Regulaminu. Uczestnikowi, kt鏎y podj掖 gr o Nagrod, o kt鏎ej mowa w 4 pkt 21 Regulaminu i dokona wyboru Rekwizytu, zgodnie z zasadami opisanymi w 4 pkt 21 -24 Regulaminu, zostanie przyznana Nagroda w takiej kwocie jaka jest przyporz康kowana do wybranego przez niego Rekwizytu, z zastrze瞠niem postanowienia 7 pkt 7 Regulaminu.

6. Przyznawanie Nagr鏚, w spos鏏 opisany powy瞠j, odbywa si pocz患szy od 5 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku.

7. Organizator zastrzega, 瞠 ka盥y Uczestnik mo瞠 by w ramach ca貫j Loterii nagrodzony tylko jednokrotnie, nawet w przypadku, gdy dokonywa Zg這sze w Loterii z wi璚ej ni jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okaza這 si, 瞠 Laureatem Nagrody jest osoba, kt鏎a ju uzyska豉 tak sam Nagrod w Loterii, Nagroda pozostanie w r瘯ach Organizatora.

8. Identyfikacja danego Uczestnika, kt鏎y sta si Laureatem nast瘼uje poprzez numer telefonu, z kt鏎ego dokona Zg這szenia.

9. W przypadku, gdyby okaza這 si, 瞠 Laureatem zosta豉 osoba, o kt鏎ej mowa w 4 pkt 2 Regulaminu, traci on prawo do Nagrody, a dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

10. Wy這nienie Laureat闚 zostanie zako鎍zone do dnia 30 kwietnia 2018 roku. W przypadku, gdy do dnia 30 kwietnia 2018 roku nie zostanie wy這niony Laureat kt鏎ejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

11. Aktualizowana lista Laureat闚 jest udost瘼niona do wgl康u dla Uczestnik闚 Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie, ulica Wr鏏la 24 lok. 1, w dniach od poniedzia趾u do pi徠ku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez ca造 czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie mo磧iwo嗆 publikowania listy Laureat闚 na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl przez ca造 okres trwania Loterii, nie d逝瞠j ni do dnia 11 czerwca 2018 roku. Na li軼ie publikowane jest imi Laureata oraz nazwa miejscowo軼i zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega mo磧iwo嗆 podania do wiadomo軼i listy Laureat闚 na antenie Radia Z這te Przeboje w czasie trwania Loterii. Na antenie mog by podane dane Laureata, je郵i Laureat wyrazi zgod na ich ujawnienie, w przeciwnym wypadku, podane b璠zie wy陰cznie imi Laureata oraz nazwa miejscowo軼i zamieszkania Laureata.

12. Z przeprowadzonych losowa oraz procedury wy豉niania Laureat闚 Loterii Komisja Nadzoru sporz康za protoko造.

13. Fragmenty audycji emitowanych na antenie Radia Z這te Przeboje, podczas kt鏎ych wy豉niani b璠 Laureaci Nagr鏚 s nagrywane przez Organizatora. Nagrania b璠 przechowywane przez okres 5 (pi璚iu) lat.

14. Protoko造 losowa dost瘼ne s na 膨danie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wr鏏la 24 lok. 1, w dniach od poniedzia趾u do pi徠ku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii.

8

Spos鏏 zapewnienia prawid這wo軼i urz康zania Loterii

Celem zapewnienia prawid這wej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczeg鏊no軼i w celu dokonania oceny prawid這wo軼i zg這sze do Loterii oraz wy這nienia Laureat闚 Loterii, Organizator powo豉 Komisj Nadzoru i ustanowi regulamin jej dzia豉nia. W sk豉d Komisji Nadzoru wejd osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzoruj帷a urz康zenie i przebieg Loterii posiadaj帷a wydane przez Ministra Finans闚 stosowne 鈍iadectwo zawodowe lub posiadaj帷a za鈍iadczenie o odbyciu szkolenia, o kt鏎ym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r., poz. 471, z p騧n. zm.).

9

Spos鏏 i termin og豉szania wynik闚

1. O uzyskaniu Nagrody Laureaci zostaj poinformowani w trakcie udzia逝 w audycji na 篡wo na antenie Radia Z這te Przeboje, przez osob prowadz帷 program / audycj.

2. O sposobie odbioru Nagrody Laureaci zostaj powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, po zako鎍zeniu audycji na 篡wo, najp騧niej w kolejnym dniu roboczym nast瘼uj帷ym po dniu, w kt鏎ym uzyskali Nagrod pod numerem telefonu, za po鈔ednictwem kt鏎ego dany Laureat dokonywa Zg這szenia/e. Organizator podejmuje 3 (trzy pr鏏y nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Laureatem Nagrody. W przypadku trzech nieudanych pr鏏 nawi您ania po陰czenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, kt鏎a pozostaje w r瘯ach Organizatora. Przez nieudan pr鏏 po陰czenia z Laureatem rozumie si nie odebranie po陰czenia, przez co najmniej 5 sygna堯w, w陰czenie si poczty g這sowej, brak mo磧iwo軼i po陰czenia z u篡tkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasi璕iem, wy陰czony aparat telefoniczny, w陰czenie si sygna逝 faksu lub automatycznej sekretarki / poczty g這sowej).

3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o kt鏎ej mowa powy瞠j, Laureat zobowi您any jest poda imi, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego oraz z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 wyra瘸 zgod na przetwarzanie danych osobowych dla cel闚 zwi您anych z Loteri, w tym wydania Nagrody i o鈍iadczenia, i nie jest osob, o kt鏎ej mowa w 4 pkt 2 Regulaminu. Laureat mo瞠 r闚nie poda numer konta bankowego, je瞠li je posiada.

4. Laureat Nagrody podczas rozmowy, o kt鏎ej mowa powy瞠j mo瞠 z這篡 r闚nie o鈍iadczenie, 瞠 wyra瘸 zgod na przetwarzanie dla cel闚 reklamowych i marketingowych Organizatora i/lub Radia Z這te Przeboje swoich danych osobowych, wizerunku i g這su za pomoc 鈔odk闚 masowego przekazu lub 鈔odk闚 elektronicznych i / lub z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 wyra瘸 zgod na otrzymywanie informacji handlowych drog elektroniczn.

5. Organizator zastrzega, 瞠 rozmowy telefoniczne z Laureatami s nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na 膨danie danego Laureata udost瘼nione w biurze Organizatora, w Warszawie, przy ulicy Wr鏏la 24 lok. 1, w okresie trwania Loterii. Nagrania rozm闚 b璠 przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.

6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spe軟ia warunk闚 niniejszego Regulaminu, nie jest osob uprawnion do wzi璚ia udzia逝 w Loterii lub odmawia podania danych osobowych lub z這瞠nia o鈍iadcze niezb璠nych do prawid這wego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie poda danych niezb璠nych do przekazania Nagrody, w tym nie odbierze po陰czenia telefonicznego, o kt鏎ym mowa w 9 pkt 2 i 3 powy瞠j.

10

Miejsce i termin wydawania wygranych

1. Nagrody pieni篹ne zostan przekazane na rzecz ich Laureat闚 przelewem na konto bankowe danego Laureata o ile zostanie przez niego wskazane lub przekazem pocztowym na adres Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o kt鏎ej mowa w 9 pkt 2 - 3 Regulaminu, w terminie do dnia 11 maja 2018 roku.

2. Wydanie Nagr鏚 zostanie zako鎍zone do dnia 11 maja 2018 roku. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody przekazanej przez Organizatora w spos鏏 okre郵ony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze wzgl璠u na podanie b喚dnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za niemo積o嗆 odbioru Nagrody z przyczyn le膨cych po stronie Laureata danej Nagrody.

11

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zg豉szania roszcze

1. Wszelkie reklamacje w zwi您ku z Loteri nale篡 zg豉sza na pi鄉ie, na adres oddzia逝 Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wr鏏la 24 lokal 1, wraz z opisem reklamacji i jej szczeg馧owym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i tre軼i 膨dania oraz podaniem imienia, nazwiska, dok豉dnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomoc kt鏎ego Uczestnik dokonywa Zg這sze w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie p騧niej ni w terminie do dnia 25 maja 2018 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje zwi您ane z Loteri rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. W przedmiocie reklamacji wi捫帷a jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wys豉nym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zako鎍zy si do dnia 11 czerwca 2018 roku.

4. Regulamin Loterii dost瘼ny jest w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wr鏏la 24 lokal 1, w dniach od poniedzia趾u do pi徠ku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl, w czasie trwania Loterii. Ka盥y Uczestnik w czasie trwania Loterii mo瞠 otrzyma kopi Regulaminu, pod warunkiem przes豉nia pisemnej pro軸y na adres Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wr鏏la 24 lokal 1 (z dopiskiem: "REGULAMIN POSZUKIWACZE ZΜTA").

5. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytu逝 urz康zenia Loterii przedawniaj si z up造wem 6 miesi璚y od dnia, w kt鏎ym roszczenie sta這 si wymagalne. Bieg przedawnienia roszcze ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj.

6. Wszelkie ewentualne spory zwi您ane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane b璠 przez w豉軼iwy miejscowo s康 powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 1 kodeksu post瘼owania cywilnego.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 471, z p騧n.zm.).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za b喚dnie dokonane Zg這szenia przez Uczestnik闚 oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

12

Warto嗆 puli nagr鏚

1. W Loterii zostanie przyznanych 39 (s這wnie: trzydzie軼i dziewi耩) nagr鏚 (zwanych w Regulaminie: "Nagrody" / "Nagroda").

2. Nagrody stanowi nagrody pieni篹ne w kwocie 1.000,00 z (s這wnie: jednego tysi帷a z這tych) brutto lub kwocie od 100,00 z (s這wnie: stu z這tych) brutto do 5.000,00 z (s這wnie: pi璚iu tysi璚y z這tych) brutto, z zastrze瞠niem postanowienia 4 pkt 26 Regulaminu, tj. z uwzgl璠nieniem kwot ewentualnej Kumulacji. Maksymalna wysoko嗆 pierwszej Nagrody w pierwszej Rundzie Dziennej wynosi 5.000 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych) brutto. W przypadku, gdy nie odb璠zie si gra o Nagrod w danej Rundzie Dziennej lub Nagroda nie zostanie przyznana w maksymalnej wysoko軼i w danej Rundzie Dziennej tj. w kwocie 5.000 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych) brutto lub wy窺zej wynikaj帷ej z Kumulacji, r騜nica pomi璠zy kwot wygranej Nagrody w Rundzie Dziennej, a maksymaln kwot Nagrody w danej Rundzie Dziennej przechodzi w cz窷ci lub w ca這軼i do gry o Nagrod w kolejnej Rundzie Dziennej i powi瘯szy maksymaln kwot Nagrody w kolejnej Rundzie Dziennej / kolejnych Rundach Dziennych.

3. Organizator ka盥orazowo poinformuje Uczestnik闚 o maksymalnej wysoko軼i Nagrody, kwocie kumulacji i stanie kumulacji oraz o Nagrodach w Rundach Dziennych w Materia豉ch Informacyjnych (mi璠zy innymi, w komunikacji SMS, na antenie Radia Z這te Przeboje).

4. Organizator przewiduje dodatkow pul Nagr鏚 w kwocie 15.000,00 z (s這wnie: pi皻nastu tysi璚y z這tych) brutto, z kt鏎ej mog by powi瘯szane Nagrody w ramach Kumulacji.

5. ㄠczna pula wszystkich Nagr鏚 wynosi 210.000,00 z (s這wnie: dwie軼ie dziesi耩 tysi璚y z這tych) brutto.

6. Wydanie Nagr鏚 nast徙i zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako p豉tnik podatku od nagr鏚, obliczy pobierze i odprowadzi nale積y podatek.

7. Laureat nie mo瞠 przenie嗆 prawa do Nagrody na osoby trzecie.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!