Na tropie wiosny [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU"Na tropie wiosny w Radiu Z這te Przeboje"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu „Na tropie wiosny w Radiu Z這te Przeboje”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.
2. Konkurs emitowany b璠zie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Radia Z這te Przeboje w Warszawie 100,1 FM, zwanej dalej ‘Stacj radiow’
3. Sponsorem Konkursu jest: Centrum 安iatowida Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (02-146), przy ul. 17 Stycznia 45 A, NIP: 5242726128, zwany dalej ‘Sponsorem’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta造 lub tymczasowy.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您k闚 z nimi zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mog by:
a) pracownicy kt鏎egokolwiek z Organizator闚 lub Sponsora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa),
b) osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia kolejnej edycji Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt鏎egokolwiek z Organizator闚, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r.
9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach od 19.03.2018 r. od godz. 9.00 do 23.03.2018 r. do godz. 17.00 wys豉 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres wiosna@zloteprzeboje, wraz z odpowiedzi pytanie konkursowe przedstawione na antenie Stacji radiowej – przy郵ij zdj璚ie lub opis swojej ulubionej wiosennej stylizacji..
2. Uczestnik zobowi您any jest poda w Li軼ie swoje imi, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
3. Za czas dotarcia Listu do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizator闚.
4. Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jeden List.
5. Listy, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 okre郵onych w punkcie niniejszym nie b璠 brane pod uwag w procesie oceny.

III. NAGRODY
1. Nagrod w Konkursie s vouchery na zakupy w Galerii P馧nocnej w Warszawie przy 安iatowida 17, 03-144 Warszawa, o warto軼i 300 z brutto.
2. W Konkursie zostanie rozdanych 5 Nagr鏚. Ka盥y zwyci瞛ca otrzyma jedn Nagrod. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Na antenie Stacji Radiowej, w bloku reklamowym, DJ poinformuje s逝chaczy o Konkursie i przybli篡 jego zasady.
2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska trzech Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy zdaniem Komisji Konkursowej, o kt鏎ej mowa w ust. 3 poni瞠j, wy郵e najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe w Li軼ie.
3. W celu wy這nienia zwyci瞛c闚 Konkursu, Organizator powo逝je 3 osobow Komisje Konkursow, w sk豉dzie:
a) Angelika Kaplarna
b) Magdalena Pud這
c) Artur Krakowiak.
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj 瘸dnym odwo豉niom.
5. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.
6. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wany dalej jako ‘Zwyci瞛ca Konkursu’, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizator闚, na numer telefonu, kt鏎y zostawi w wiadomo軼i e-mail.
7. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z przedstawicielem Organizator闚 ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbi鏎 nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwyci瞛c Konkursu.
8. Obowi您kiem organizatora konkursu jest odebranie Nagr鏚 od Sponsora i przekazanie ich zwyci瞛com.
9. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody do 30.03.2018 r., nie spe軟iania warunku o kt鏎ym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w terminie, zwyci瞛ca traci prawo do jej otrzymania.
10. Nagrody do czasu ich wydania Zwyci瞛cy Konkursu stanowi w豉sno嗆 Sponsora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizator闚.
2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Je瞠li List nades豉ny przez Uczestnika Konkursu b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Listu udziela Organizatorom nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Listu lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,
b) wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,
publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j.
3. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.
4. Uczestnik Konkursu udziela upowa積ia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego cz窷ci, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres kt鏎egokolwiek z Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adresy Organizator闚 zosta造 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres e-mail z kt鏎ego zosta wys豉ny List, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 powy瞠j, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.
6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE
1. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!