Bezpieczna wiosna [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU"Bezpieczna wiosna z Biurem Informacji Kredytowej"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Bezpieczna wiosna z Biurem Informacji Kredytowej”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.
2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon ‘Złote Przeboje’ (dalej „Stacja Radiowa”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-679 przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000110015; NIP: 9511778633, REGON: 012845863zwane dalej ‘Fundatorem’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 14.05.2018 do 18.05.2018 r.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 14.05.2018 r. od godz. 9.00 do 18.05.2018 r. do godz. 17.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres alerty@zloteprzeboje.pl, wraz z odpowiedzią na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej: dlaczego warto mieć Alerty BIK - wymień jak najwięcej korzyści., zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu.
2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
3. Uczestnik może wysłać tylko jeden List.
4. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym punkcie II nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest tablet multimedialny, o wartości 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto („Nagroda”).
2. W Konkursie zostaną rozdane trzy Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Na antenie Stacji Radiowej, w bloku reklamowym, DJ poinformuje słuchaczy o Konkursie i przybliży jego zasady.
2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska trzech Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawszy List.
3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:
a) Agnieszka Kobroń
b) Magdalena Pudło
c) Sebastian Siedlis
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.
5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
6. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako ‘Laureat Konkursu’, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List.
7. Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania na prośbę przedstawiciela Komisji Konkursowej następujących danych: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu w celu dostarczenia Nagrody. Nagroda zostanie wysłana do Laureata przesyłką kurierską. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Komisji Konkursowej i Laureata Konkursu.
8. Wskutek odmowy podania przez Laureata Konkursu danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie do dnia 31.05.2018 r., nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Laureat Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłania w to miejsce innego Laureata Konkursu spośród Uczestników Konkursu.
9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatowi Konkursu stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy i Laureaci Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, dostarczenia przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2. Uczestnikom i Laureatom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania ze Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!