Kino dla studenta [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU"Kino dla studenta w Radiu Z這te Przeboje"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu „Kino dla studenta w Radiu Z這te Przeboje”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.
2. Konkurs b璠zie emitowany w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Radia Z這te Przeboje O'le 92,8 FM (dalej „Stacja Radiowa”).
3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Pa雟twowa Medyczna Wy窺za Szko豉 Zawodowa w Opolu z siedzib w Opolu przy ul. Katowickiej 68, NIP 7542744054, zwana dalej ‘Fundatorem’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta造 lub tymczasowy.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您k闚 z nim zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mog by:
a) pracownicy kt鏎egokolwiek z Organizator闚 lub Fundatora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa),
b) osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt鏎egokolwiek z Organizator闚, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 4.06.2018 do 8.06.2018 r.
9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach od 4.06.2018 r. od godz. 10.00 do 8.06.2018 r. do godz. 15.00 wys豉 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres: studia@zloteprzeboje.pl, wraz z odpowiedzi na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej: Napisz, jaki przedmiot w szkole sprawia ci najwi瘯sz trudno嗆 i dlaczego?, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu.
2. Za czas dotarcia Listu do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizator闚.
3. Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jeden List.
4. Listy, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 okre郵onych w niniejszym punkcie II nie b璠 brane pod uwag w procesie oceny.

III. NAGRODY
1. Nagrod w Konkursie jest pojedyncze zaproszenie na pokaz specjalny filmu „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”, kt鏎y odb璠zie si 11 czerwca w Opolu o godz. 19:00 w kinie Helios w Opolu (sala 5), o warto軼i 42 z brutto („Nagroda”).
2. W Konkursie zostanie rozdanych dwadzie軼ia Nagr鏚.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.
2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska dwudziestu Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy zdaniem Komisji Konkursowej, o kt鏎ej mowa w ust. 3 poni瞠j, wys豉li najciekawszy List.
3. W celu wy這nienia zwyci瞛c闚 Konkursu, Organizator powo逝je 3 osobow Komisje Konkursow, w sk豉dzie:
a) Danuta ㄊsek
b) Magdalena Pud這
c) Agnieszka Kobro
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj 瘸dnym odwo豉niom.
5. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.
6. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wany dalej jako ‘Laureat Konkursu’, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drog mailow przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z kt鏎ego przys豉ny zosta List.
7. Laureat Konkursu zobowi您any jest do podania na pro軸 przedstawiciela Komisji Konkursowej nast瘼uj帷ych danych: imienia i nazwiska. Nagroda zostanie wydana Laureatowi w siedzibie Organizatora w Opolu, przy ul. Reymonta 14, w dni powszednie w godz. 9:00-17:00, na podane wcze郾iej nazwisko.
8. Wskutek odmowy podania przez Laureata Konkursu danych, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym, w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00, nie spe軟iania warunku o kt鏎ym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Laureat Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody, a Komisja Konkursowa wy豉nia w to miejsce innego Laureata Konkursu spo鈔鏚 Uczestnik闚 Konkursu.
9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatowi Konkursu stanowi w豉sno嗆 Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnik闚 Konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (od 25 maja 2018 r. – podstaw prawn przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
c) realizacji obowi您k闚 Organizatora wynikaj帷ych z przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i przepis闚 podatkowych oraz z zakresu rachunkowo軼i (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – tylko w przypadku Laureata.
4. Dane osobowe Uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
5. Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.
6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.
8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Je瞠li List nades豉ny przez Uczestnika Konkursu b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Listu udziela Organizatorom nieodp豉tnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,
b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j.
3. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.
4. Uczestnik Konkursu udziela upowa積ia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego cz窷ci, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres kt鏎egokolwiek z Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 21 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adresy Organizator闚 zosta造 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres e-mail z kt鏎ego zosta wys豉ny List, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 powy瞠j, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.
6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.
VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE
Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!